Про кафедру фізики металів

Коротка історія

logo_kfm3Кафедра фізики металів розпочала свою навчальну і наукову роботу з 1963 року під керівництвом професора Дутчака Я.Й., якому тоді було всього лише 30 років, але вже на той счас він вже був відомий науковій спільноті своїми оригінальними працями з будови металевих розплавів. Колектив науковців кафедри був також молодий і всі мали бажання зробити якомога більше у вивченні металів та їх сплавів, які знаходили широке застосування у металургії, машинобудуванні, приладобуванні та інших напрямках виробництва. Отримані на кафедрі наукові результати використовувались такими підприємствами як завод Львівський завод кінескопів, Науково-виробниче обєднання «Термоприлад» та багато інших підприємств з різних куточків країни. Крім металевих сплавів стали також досліджуватись і напівпровідникові речовини у вигляді тонких плівок. Кафедра була одним з перших наукових закладів, яка розпочала вивчати будову та властивості рідких кристалів. Створювалась потужна наукова школа, результатом якої були числеені публікації, монографії, захищені дисертації та підручники. Кафедра брала участь у експериментальних дослідженнях розплавлених напівпровідникових сплавів в умовах космічного простору.

На кафедрі завжди навчалися здібні студенти, які ще протягом навчання займалися науковою роботою, виступали на наукових студентських конференціях, були переможцями конкурсів наукових робіт і виступали з доповідями на конференціях та симпозіумах. Протягом 50 років кафедра підготувала понад 700 випускників – спеціалістів з фізики металів, нанотехнологій та новітніх матеріалів і науково-технічної експертизи. Випускники кафедри працюють також у галузі діагностики та експертизи матеріалів і технологічних процесів, науково-технічної експертизи. Вони працевлаштувалися і успішно працюють в наукових установах України, в навчальних закладах, державних метрологічних установах, у різноманітних лабораторіях пов’язаних з криміналістикою, сертифікацією матеріалів та діагностикою.

За час існування кафедри захищено 7 докторський та 87 кандидатських дисертації.

Сьогодення

На сьогодні кафедра стала потужним науковим колективом, який знайшов своє чільне місце серед найбільш відомих закладів по підготовці фізиків-матерілознавців з ґрунтовними фундаментальними знаннями і досконалими практичними навиками.

Завідувачем кафедри є доктор фізико-математичних наук, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка Мудрий Степан Іванович. Він є учнем професора Дутчака Я.Й. і продовжує розвивати роботи по дослідженню металевих сплавів різного типу, включаючи і ті, які є основою сучасних матеріалознавчих напрямків. До них, у першу чергу, відносяться наночастинки з їх унікальними властивостями і складні багатофункціональні системи на їх основі.

На сьогодні колектив кафедри складається з досвідчених викладачів та науковців, відомих своїми науковими досягненнями в Україні та світі. На кафедрі працюють заслужений професор університету Миколайчук О.Г., професор Якібчук П.М., професор Щерба І.Д., професор Плевачук Ю.О.

Навчальні дисципліни

Кафедра готує фахівців з прикладної фізика і наноматеріали та з фізики конденсованого стану. Викладачі кафедри читають курси – молекулярна фізика, техніка і методи спектрального аналізу, фізична кристалографія та властивості матеріалів, фізичне матеріалознавство, акустичні методи експертизи, дифракційні методи дослідження матеріалів, рентгенографія металів, рентгеноструктурний аналіз, фізика кластерів і наноструктурних матеріалів, фізика металів, фізичне матеріалознавство, фктуальні проблеми фізики конденсованого стану, вища освіта і Болонський процес, сучасні методи дослідження дефектів у кристалах, фізика невпорядкованих систем, електронна мікроскопія, комп’ютерне моделювання у ФТТ, термодинаміка металевих розплавів, фізика тонких плівок, фізико-хімічні методи дослідження

Навчальні курси постійно вдосконалюються  з врахуванням теперішніх міжнародних вимог до якості підготовки спеціалістів, які займаються пошуком нових матеріалів різного призначення. Навчальні предмети постійно оновлюються з врахуванням найновіших досягнень фізики, фізичної хімії, кристалографії, фізики наноситем та інших споріднених наук.

Наука, співраця та конференції

На кафедрі розвиваються такі наукові напрямки:

 • структура та фізичні властивості металевих розплавів;
 • фізика тонких плівок та наносистем;
 • електронна структура інтерметалідів;
 • фізика карбонових частинок і нанокомпозитів на їх основі;
 • теоретичні та комп’ютерні методи у фізиці металів та новітніх сплавів.

Викладачі та науковці кафедри фізики металів активно співпрацюють з рядом закордонних університетів та науково-дослідних інститутів, зокрема це:

 1. EMPA, (Дюбендорф, Швейцарія; проф. Ульріх) – виконання спільного проекту “Вплив зміни атомарного впорядкування на фазову діаграму біля лінії ліквідусу у складних сплавах на основі олова”
 2. Інститут металургії та матеріалознавства, (Краків, Польща; проф. Л.Забдир) – консультації з вивчення фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних матеріалів для  без свинцевих припоїв,  підготовка документів для приєднання до проекту COST-531.
 3. Технічний університет (Хемнітц, ФРН; проф. І-Б.Гоєр) – вивчення кінетичних та структурних властивостей матеріалів для безсвинцевих припоїв.
 4. Університет (Метц, Франція; проф. Ж.Ж.Гассер) – дослідження електрофізичних властивостей металевих подвійних розплавів.
 5. Віденський університет (Відень, Австрія; проф. Г.Іпсер і проф. А.Мікула) – консультації з вивчення комплексу фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних матеріалів для виготовлення без свинцевих припоїв,  підготовка спільного проекту.
 6. Інститут фізики металів, Словацька Академія Наук, (Братіслава, Словаччина; д-р. П.Щвец) – співробітництво в галузі дослідження аморфних металевих матеріалів.
 7. Технологічний університет (Гданськ, Польща; проф. Я.Рибіцкі) – спільні дослідження по компюторних методах дослідження розплавів.

kfm_foto_001Доцент Штаблавий І.І. в Баварському центрі прикладних досліджень для потреб енергетики. (Вюрцбург, Німеччина)

kfm_foto_002
Виступ доцента Королишина А.В. на Міжнародному семінарі «Технологія і аналіз наноматеріалів і нанопристроїв». (Вюрцбурзький університет, Німеччина, 2015)

kfm_foto_005Асистент Присяжнюк В.І. на конференції «Структурна релаксація в твердих тілах» (Вінниця, 2012)

kfm_foto_004Професор Мудрий С.І. та асистент Присяжнюк В.І. в Технологічному університеті Гданська (Польща 2005 рік)

kfm_foto_003Професор Мудрий С.І. та асистент Присяжнюк В.І. на конференції Фізика невпорядкованих систем. (Гданськ, Польща, 2005 рік)

Професор Мудрий С.І. на конференції в Парижі (Франція, 2002 рік)

Професор Мудрий С.І. на конференції в Парижі (Франція, 2002 рік)

Відповідність сучасним вимогам

Сучасний світ висуває ряд вимог до фізика-експериментатора. Найважливішими з них є: досконало володіти фізико-математичним апаратом, вміти працювати зі складним фізичним обладнанням, володіти навиками користування комп’ютерною технікою, вміти за допомогою комп’ютерних систем моделювати фізичні процеси, знати англійську мову. Всіх цих знань та навичок набувають студенти фізичного факультету, які навчаються, за спеціальністю “Прикладна фізика та наноматеріали” та “Фізика конденсованого стану”. Крім цього студенти отримують знання і навички з ІТ технологій та програмування. Зі студентами першого курсу проводиться безкоштовна індивідуальна робота з метою адаптації до навчання в університеті. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Основні роботодавці

 • Відділ аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Науково-дослідна лабораторія кафедри фізики металів;
 • Науково-виробниче об’єднання «Термоприлад»;
 • Фізико-механічний інститут НАНУ;
 • Сертифікаційно –ліцензійні лабораторії Західної митниці, Екологічної інспекції, Інституту судової експертизи;
 • Львівський бронетанковий завод;
 • Львівський авіаційно-ремонтний завод;
 • Середні, середньо-спеціальні та вищі навчальні заклади.

Бази практики

 • НВО «КАРАТ»;
 • НВО «Термоприлад»;
 • Наукові лабораторії Фізико-механічного інституту НАНУ;
 • Науково-дослідні лабораторії фізичного факультету;
 • Гданський технічний університет (Польща);