Бовгира Олег Вікторович

Посада: доцент
кафедри фізики твердого тіла, заступник декана фізичного факультету з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-36

Електронна пошта: oleh.bovhyra@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • зонно-енергетична структура
 • оптичні властивості шаруватих кристалів галогенідів індію і талію, кристалічних фероїків групи А2ВХ4

Навчальні дисципліни

Публікації

Головні публікації:

 1. М.І.Колінько, О.В.Бовгира. Зонно-енергетична діаграма броміду індію // УФЖ.- 2001.- Т. 46, № 7.- C. 707-719.
 2. M.I.Kolinko, O.V.Bovgyra, A.Hr.Nevidomsky. Structure, defects and phase transitions in the III group monohalides // Ukrainian Journal of Physical Optics.- 2000.- Vol.1, №1.- P.49-52.
 3. Микола Колінько, Олег Бовгира. Бромид індію: Розподіл електронної густини. // Фізичний збірник НТШ.- 2001.- Т.4.- C.117-123.
 4. M.I.Kolinko, O.V.Bovgyra, M. Piasecki. Optical constants of indium bromide // Low temperature physics.- 2001.- Vol.27, №2.- P.153-157.
 5. М.І.Колінько, О.В.Бовгира, І.В.Кітик, М.Пясецкі. Бромид індію: оптичні спектри в області 2-30 еВ // Журн. фіз. досл.- 2001.- Т.5, №1.- С.75-79.
 6. М.І. Колінько, О.В. Бовгира. Особливості густини станів та фотоелектронний спектр монокристалів бромиду індію. Фізичн. збірник НТШ. 2002, т.5, с. 137-144.
 7. A.V. Franiv, O.V. Bovgyra, O.V. Savchyn. Thermostimulated luminescence spectra of nanostructures InxTl1-xI synthesized in porous silicon. // Journal “Functional materials”.-2004.- vol.11, No.4.- P.742-745.
 8. Ya.O.Dovhyi, S.V. Ternavska, A.V. Franiv, O.V. Bovgyra, O.V. Savchyn. Raman spectra of InxTl1-xI substitutional solid solutions // Journal “Functional materials”.-2005- vol.12 No.3- P.503-506.
 9. Франів А.В., Бовгира О.В., Савчин О.В. Електронно-фононні спектри твердих розчинів заміщення InxTl1-xI // УФЖ.- 2006.- т. 51, №3.- С.269-274.
 10. О.В. Бовгира, В.И. Стадник, О.З. Чиж. Зонно-энергетическая структура и рефрактивные свойства кристаллов LiRbSO4 // ФТТ.- 2006.- т.48, вып. 7.- С.1200-1204.
 11. O.V.Bovgyra, V.Yo.Stadnyk, A.V.Franiv, M.R.Tuzyak. The band energy structure of RbKSO4 crystals // Condensed Matter Physics.- 2007.- Vol.10, No.1.- p.39–43.
 12. Франів А.В., Бовгира О.В., Франів О.В. Електронні властивості кристалів InI під тиском // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.- 2007.- №4.- с. 66-72.
 13. Бовгира О.В. Вплив тиску на електронний спектр галогенідів індію і талію / М.В. Охримчук, А.В. Франів // Український фізичний журнал. – 2010. – Т.55, № 9. – C. 1013-1019.
 14. Бовгира О.В. Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини / О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, Д.І. Попович, А.С. Середницький // Журнал нано- та електронної фізики. – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 01027 (6cc).
 15. Бовгира О.В. Електронно-адсорбційні властивості неполярної поверхні ZnO / О.В. Бовгира, М.В. Коваленко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, №1. – С. 39-47.
 16. Franiv V. Simulation of optical spectra of novel Tl4CdI6 and Tl4HgI6 optoelectronic crystals / V. Franiv, O. Bovgyra, O. Kushnir, A. Franiv, K.J. Plucinski // Optica Applicata. –2014. – Vol. XLIV, No. 2. –  P. 317–326.
 17. Бовгира О. Електронна структура легованих нанотрубок ZnO / О. Бовгира, М. Коваленко, Р. Бовгира // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2014. – № 35. – С. 123–130.
 18. Кurlyak V.Yu. Piezooptic properties of incommensurately modulated Rb2ZnCl4 crystals / V.Yu. Кurlyak, V. Yo. Stadnyk, O. V. Bovgyra, V. B.  Stakhura // Optics and Spectroscopy. – 2015.– V. 118, № 4. – С. 547–551.
 19. Бовгира О.В. Дослідження електронних властивостей кластера (ZnO)12 при адсорбції газів методом теорії функціонала густини /О.В. Бовгира, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, А.С. Середницький //Журнал нано- та електронної фізики. – 2015. – т. 7, № 4. – С. 1702-1–1702-7.
 20. Bovgyra O.V. Anisotropy of inter-band transitions and band structure of Cs3Zn6B9O21 nonlinear optical crystals / O.V. Bovgyra, V.Y. Kurlak, M. Chrunik, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, K. Ozga // Optical Materials. – 2016. – V. 56. – P. 129–133.
 21. Бовгира О.В. Електронна структура, оптичні та сенсорні властивості нанодротиків ZnO /О.В. Бовгира, М.В. Коваленко//Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – т. 8, № 2. – С. 02031-1–02031-5.
 22. Якібчук П.М. Розрахунки зонної структури Si, Ge ТА GaAs методом модельного псевдопотенціалу / П. М. Якібчук, О .В. Бовгира, І. В. Куца // Журнал фізичних досліджень. – 2015. – т. 19, № 1/2. – С. 1702-1–1702-7.
 23. Bovgyra O.V. DFT Study of Electronic and Magnetic Properties of Bare and Substitutionally Doped ZnO Nanoribbons/ O.V. Bovgyra, M.V. Kovalenko// IEEE Xplore, Applied Physics (YSF), 2015 International Young Scientists Forum. – 2015.
 24. Кашуба А. І. Діаграми Арганда та сили осциляторів кристала In0,5Tl0,5I / Кашуба А. І., Бовгира О. В., Франів А. В., Апуневич С. В. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, №3. – С.350-356.
 25. Кашуба А. Особливості зонної структури твердих розчинів заміщення InxTl1-xI / А. Кашуба, О. Бовгира, О. Футей, А. Франів // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. –С.32-38.
 26. Bovhyra R. Ab Initio Study of Structural and Electronic Properties of (ZnO)n “Magical” Nanoclusters n = (34, 60)/ R.Bovhyra, D.Popovych,O. Bovgyra, A.Serednytski// Nanoscale Research Letters. – 2017. – 12:76.
 27. Бовгира О.В. Розрахунки електронної структури об’ємних кристалів і нанокристалів групи АIIВVI(CdS, CdSe) методом модельного нелокального псевдопотенціалу / П. М. Якібчук, О .В. Бовгира, І. В. Куца, Л.Р. Топоровська // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – т. 9, № 2. – С. 02030-1–02030-7.
 28. А. V. Franiv, V. Y. Stadnyk, А. I. Каshuba, R. S. Brezvin, О. V. Bovgyra, O. V. Futej  Temperature behavior of thermal expansion and birefringence of InxTl1–хІ-substitution solid solutions
  Оptics and spectroscopy, 2017. – V. 123, № 1. –P. 177–180.
 29. Kashuba A.I. Birefringence of InxTl1-xІ solid state solution /A.I.Kashuba, A.V.Franiv,O.V. Bovgyra,R.S.Brezvin  // Functional Materials. – 2017. –24 (1). – P. 026-030.
 30. Franiv A.V. Elastic properties of substitutional solid solutions InxTl1-хI and sounds wave velocities in them / Franiv A.V., Kashuba A.I., Bovgyra O.V., Futey O.V.// Ukr. J.Phys. – 2017. – Vol. 62, № 8. – P. 679-684.

Біографія

Bovgyra

Народився 16.08.1977, м. Яворів Львівської обл.

Асистент кафедри експериментальної фізики (2003), доцент кафедри фізики твердого тіла.

У 1999 р. закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, навчався в аспірантурі (1999-2002), у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію “Зонна структура та оптичні властивості шаруватих монокристалів бромиду індію”.

Досліджує зонно-енергетичну структуру та оптичні властивості шаруватих кристалів галогенідів індію і талію, кристалічних фероїків групи А2ВХ4.

Читає курси «Програмування i математичне моделювання фізичних процесів та систем», «Обчислювальна техніка і програмування», «Фізика нанорозмірних об’єктів», «Комп’ютерне моделювання у фізиці твердого тіла», «Проблеми фізики наноструктур», «Моделювання зонно-енергетичної структури твердих тіл».

Розклад