Звітна конференція ЛНУ за 2015 рік

СЕКЦІЯ ФІЗИКИ

Підсекція оптики і спектроскопії

Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а

Керівник підсекції – проф. Романюк М.О.

Секретар – асп. Галяткін О.О.

Засідання – 3 лютого, 10 год. 00 хв.

 1. Концентраційна залежність ширини забороненої зони твердих розчинів заміщення InxTl1-xI. Асп.Кашуба А.І., проф.Франів А.В.
 2. Оптичні властивості наночастинок золота. Пров.наук.співроб. Гамерник Р.В.
 3. Статистичні методи в спектроскопії з використанням мови програмування R. Доц. Апуневич С.В.
 4. Розрахунок електрооптичних коефіцієнтів у кристалах родини лангаситу. Доц. Фтомин Н.Є., асп. Соколюк І.В.
 5. Вплив наночастинок срібла на спектри поглинання та структуру тонких плівок поліортотолуїдину. Доц. Конопельник О.І.
 6. Зонно-енергетична структура діелектричних кристалів, легованих рідкісноземельними елементами. Доц.Чорнодольський Я.М.
 7. Механізм люмінесценції композитних полімерних матеріалів з наночастинками SrF2. Асп. Галяткін О.О., доц. Демків Т.М., наук. співроб Жишкович А. В., доц. Пашук І.П., проф. ВолошиновськийА.С.
 8. Люмінесценція та кінетичні властивості полістирольних композитів з  наночастинками BaF2. Доц. Демків Т.М., асп. Галяткін О.О., доц. Хапко З.А., доц. Антоняк О.Т., проф. ВолошиновськийА.С.

Підсекція теоретичної фізики

Аудиторія 10, вул. Драгоманова, 12

Керівник підсекції — проф. Ткачук В. М.

Секретар підсекції — асп. Васюта В.М.

Засідання – 3 лютого, 10 год. 00 хв.

 1. “Soccer ball”-проблема у квантовому просторі. Проф. Ткачук В. М.
 2. Спектроскопія адронних молекул. Доц. Піх С.С.
 3. Розрахунок кута змочування в методі функціоналу густини. Доц. Мигаль В. М.
 4. Моделювання еніонів у бозонній границі. Доц. Ровенчак А. А.
 5. Квазінормальні моди для чорних дір у теорії Горави–Ліфшица. Доц. Стецко М. М.
 6. Теплоємність рідкого Не4. Доц. Притула Р. О.
 7. Квазідвовимірний бозе-газ з дипольною взаємодією. Доц. Пастухов В. С.
 8. Нові точнорозв’язувані задачі в деформованому просторі з мінімальною довжиною.  Ас. Самар М. І.
 9. Швидкість першого звуку в бозе-системі. Ас. Григорчак О. І.
 10. Фізичні системи у сферично-симетричному некомутативному просторі. Асп. Гнатенко Х. П.
 11. Рівняння поля у просторі зі спіновою некомутативністю координат. Асп. Васюта В. М.

Підсекція фізики металів

Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а

Керівник підсекції – проф. Мудрий С.І.

Секретар – асп. Литвин М.А.

Засідання – 4 лютого, 10 год. 00 хв.

 1. Структура та властивості сплавів системи Al-Cu. Доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.
 2. Електронна структура сполуки YbNi2P2. Проф. Щерба І.Д., інж. Сахаревич М.В.
 3. Електрофізичні і структурно-чутливі властивості LiF-NaF-NdF Гол.н.сп. Склярчук В.М.
 4. Нові матеріали на базі Sn-Ag-Cu для безсвинцевих припоїв. Гол.н.сп. Плевачук Ю.О.
 5. Нанокристалізація аморфних сплавів Al-Ni-Y. Пр.сп. Кулик Ю.О.
 6. Густина та поверхневий натяг розплавів систем Sn-Ni та Sn-Co. Розрахунки та експеримент. Асп. Литвин М.А.
 7. Ближній порядок розплавів квазібінарної системи Ві2Те3-PbTe. Доц. Королишин А.В.
 8. Структура та особливості теплового розширення розплавленої сполуки BiIn. Асп. Людкевич У.І.
 9. Фазові переходи та електричні властивості збагачених алюмінієм сплавів систем Al-Ni-Zr та Al-Ni-Hf. Асп. Швед О.В.
 10. Магнітні влативості тонких плівок. Ас. Присяжнюк В.І. проф. Миколайчук О.Г., ст.лаб. Луцик Н.Ю.

Пдсекція фізики твердого тіла

Конференц зал НТНЦ НТД, вул. Драгоманова, 50

Керівник підсекції – проф. Стадник В.Й.

Секретар – доц. Тузяк О.Я.

Засідання – 4 лютого, 10 год. 00 хв.

 1. Рекомбінаційна люмінесценція Y2O3:Eu. Пров. наук. спів. Новосад С.С.
 2. Дослідження енергетичного спектра графена методом майже вільних електронів (багатозонне наближення). Доц. Попель О.М.
 3. Температурна залежність сцинтиляційних властивостей SrMoO4. Доц. Еліяшевський Ю.І.
 4. Механоекзоелектронна емісія з поверхонь сколювання кристалів калій хлориду. Доц. Тузяк О.Я., проф. Галій П.В.
 5. Вплив форвакууму на фотолюмінесцунцію та фотовідгук наноструктур оксиду цинку вирощених з парової фази і гідротермічним методом. Асп. Рудик Ю.В., проф. Капустяник В.Б.
 6. Про новий кристал з ізотропною точкою. Асп. Щепанський П.А., проф. Стадник В.Й.
 7. Зонно-енергетична структура кристалів LiNH4SO4. Асп. Рудиш М.Я., проф. Стадник В.Й.
 8. Кількісні характеристики двовимірних кривих на прикладі границь мінеральних зерен. Наук. спів. Серкіз Р.Я.

Заключне засідання 

Велика Фізична аудиторія, вул.. Кирила і Мефодія, 8а

Засідання – 5 лютого, 10 год. 00 хв.

 1. Електронна структура та властивості нанострічок на основі ZnO. Доц. Бовгира О.В.
 2. Моделювання залежності інтенсивності рекомбінаційної люмінесценції від розміру наночастинок LnPO4 (Ln=La, Lu) Доц. Вістовський В.В.
 3. Підсумки наукової роботи фізичного факультету у 2015 р. Доц. Королишин А.В.