Вісник університету

Серія: фізична

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

Рік заснування:

 1962 рік

Проблематика:

Висвітлення актуальних проблем теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики металів, напівпровідників та діелектриків, фізики конденсованих систем, нанофізики, фізики пучків заряджених частинок, астрономії та астрофізики.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14611-3582 Р від 28.10.2008 р.

Періодичність:

2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д-р фіз.-мат. наук, проф. Якібчук П.М.

Заступник головного редактора:

 • за напрямком “Теоретична фізика та астрофізика” – д-р фіз.-мат. наук, проф. Ваврух М.В.
 • Заступник головного редактора за напрямком “Експериментальна фізика” – д-р фіз.-мат. наук, проф. Волошиновський А.С.

Відповідальний секретар:

д-р фіз.-мат. наук, проф. Мудрий С.І.

Члени редколегії:

 • В.М.Ткачук, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • В.Б.Капустяник, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • П.П.Костробій, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • О.Г.Миколайчук, канд. фіз.-мат. наук, проф.
 • Б.С.Новосядлий, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співр.
 • М.О.Романюк, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • В.Й.Стадник, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • А.В.Франів, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • А.В.Королишин, канд. фіз.-мат. наук, доц.
 • І.Д.Щерба, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • І.М.Болеста, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 • В.М.Склярчук, д-р фіз.-мат. наук, доц.
 • О.Л.Петрук, д-р фіз.-мат. наук, пров. наук. співр.
 • Б.Я.Мелех, д-р. фіз.-мат. наук, доц.

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет,
вул. Кирила і Мефодія, 8, Львів, 79005,
тел. (+38 032) 260-04-21,
e-mail: visnyk.lnu@gmail.com

Правила для авторів

Редакція “Вісника Львівського університету. Серія фізична” приймає до друку оригінальні, не опубліковані раніше матеріали з актуальних проблем теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики металів, напівпровідників та діелектриків, фізики конденсованих систем, нанофізики, фізики пучків заряджених частинок, астрономії та астрофізики. Максимальний об’єм статті 12 сторінок.
Статті друкують українською (з додатковою анотацією англійською) або англійською (з додатковою анотацією українською) мовами.
Прийняті статті подають на рецензію двом незалежним рецензентам, яких обирає редакційна колегія. Рішення про можливість публікації статті редколегія приймає з урахуванням побажань рецензентів. В окремих випадках авторам пропонують модифікувати статтю чи відповісти на зауваження.

У редакцію потрібно подавати:

 • дві тверді копії з підписами авторів на другому примірнику;
 • електронний варіант статті у форматі LaTeX на цифровому носії або надіслати електронною поштою за адресою visnyk.lnu@gmail.com;
 • контактні дані про відповідального автора (авторів): електронна пошта, телефон, поштова адреса.
З прикладом оформлення статті ви можете ознайомитись за зразком: Zrazok_ua.tex (необхідний для компіляції стильовий файл visnyk.sty).
Перевірте, щоб графічні файли рисунків були у доступному форматі (.eps, .tiff, .bmp тощо) з розділенням не гірше 300 dpi.

Випуски

Випуск 51 (2016 р.)

Зміст випуску

СПОЛУКИ I СПЛАВИ

Н.Квашнiвська
Властивостi та змiна структури iнтеркальованого воднем GaSe
Повна електронна версія статті

У.Людкевич, I.Штаблавий, С.Мудрий
Структурнi перетворення та теплове розширення рiдких Bi, In, Ga та Sn
Повна електронна версія статті

М.Мороз, О.Миколайчук, Б.Рудик, Б.Нечипорук, Л.Соляк
Рiвноважний фазовий стан суперiонних сплавiв системи Ag3SBr1–xClx в концентрацiйному 0<x< 0.5 та температурному 465–490 К iнтервалах
Повна електронна версія статті

О.Швед, С.Мудрий
Фазовi рiвноваги в системi Zr-Ni-Al при 250С
Повна електронна версія статті

В.Склярчук, Ю.Плевачук, I.Штаблавий, Б.Соколюк, О.Ткач
Фiзичнi властивостi евтектичного розплаву Ga–In–Cu
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

В.Присяжнюк, О.Миколайчук
Структурнi перетворення та магнiтнi властивостi аморфних плiвок системи Gd-Fe
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Т.Демкiв, О.Галяткiн, О.Перевiзник, Л.Демкiв, В.Вiстовський, А.Волошиновський
Люмiнесценцiя полiстирольних композитiв з вкрапленими наночастинками, отриманих з використанням статичного тиску
Повна електронна версія статті

А.Франiв, М.Соловйов, O.Футей, О.Гомонай,  А.Кашуба
Спектри комбiнацiйного розсiювання кристалiв групи A4BX6
Повна електронна версія статті

М.Чилiй, В.Вiстовський, А.Жишкович, В. Нєстєркiна, Т.Демкiв, А.Волошиновський
Особливостi люмiнесценцiї автолокалiзованих екситонiв в монокристалах i наночастинках
SrF2 при рентгенiвському збудженнi
Повна електронна версія статті

МАТЕМАТИЧНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

В.Жаба
Апроксимацiя хвильової функцiї та поляризацiйнi характеристики дейтрона для потенцiалу Argonne v18
Повна електронна версія статті

Б.Собко, А.Ровенчак
Спектр системи двох енiонiв у сталому магнiтному полi з магнiтними зарядами
Повна електронна версія статті

О.Флюнт
Коливнi процеси в мiжзонних електронних переходах у шаруватих кристалах InSe
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

М.Ваврух, Д.Дзiковський, Н.Тишко
Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. II. Енергiя та рiвняння стану
при T=0 K у парамагнiтнiй фазi
Повна електронна версія статті

О.Стельмах
Поперечнi перерiзи фотоiонiзацiї збуджених атомiв водню
Повна електронна версія статті

М.Ковальчук, М.Гiрняк, М.Стодiлка, I.Лаушник
Дослiдження варiацiй параметрiв фраунгоферових лiнiй в залежностi вiд фази циклу сонячної активностi
Повна електронна версія статті

Випуск 50 (2015 р.)

Зміст випуску

МОЛЕКУЛЯРНА ФIЗИКА

А.Кашуба
Концентрацiйна залежнiсть ширини забороненої зони твердих розчинiв замiщення InxTl1−xI
Повна електронна версія статті

В.Крiвцов, В.Гудь
Стан i структура вологи в гетерогенних полiмерних системах
Повна електронна версія статті

Т.Шевчук, М.Бордюк
Фрактальнi розмiрностi i гнучкiсть макромолекул полiмерних систем на основi полiвiнiлхлориду
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

О.Бордун, I.Медвiдь, I.Кухарський
Електропровiднiсть тонких плiвок – Ga2O3 та (Y0.06Ga0.94)2О3
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

I.Болеста, С.Вельгош, О.Кушнiр, В.Лесiвцiв, I.Ровецький
Плазмонне поглинання та люмiнесценцiя гетероструктур Ag − CdI2
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

В.Вiстовський, Я.Чорнодольський, М.Чилiй, В.Гевик, С.Сиротюк, А.Васькiв, А.Жишкович, А.Волошиновський
Моделювання залежностi iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок MeF2 (Me=Ba, Ca, Sr)
Повна електронна версія статті

Т.Демкiв, О.Галяткiн, З.Хапко, П.Якiбчук, О.Перевiзник, О.Антоняк, Л.Демкiв, В.Вiстовський, А.Волошиновський
Вплив йонiзуючого випромiнювання на електричнi властивостi композитних полiмерних матерiалiв з наночастинками BaF2 та SrF2
Повна електронна версія статті

МАТЕМАТИЧНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

М.Самар
Фiзичнi стани у деформованому просторi з мiнiмальною довжиною
Повна електронна версія статті

М.Ваврух, Я.Куштай, С.Смеречинський
Циклiчне перетворення статистичної суми в теорiї електронної рiдини
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

М.Ваврух, Д.Дзiковський, В.Солов’ян, Н.Тишко
Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. I. Кореляцiйнi функцiї електронної пiдсистеми
Повна електронна версія статті

Б.Мелех
Визначення хiмiчного вмiсту газопилових оболонок планетарних туманностей
Повна електронна версія статті

М.Ковальчук, М.Гiрняк, М.Стодiлка, А.Бiлiнський, Є.Вовчик, Я.Благодир, Н.Вiрун
Можливiсть прогнозування сонячних спалахiв на основi теорiї екстремальних значень
Повна електронна версія статті

Випуск 49 (2014 р.)

Зміст випуску

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Шопа Я., Фтомин Н., Соколюк I.
Лазерний поляриметр та його основнi параметри
Повна електронна версія статті

Shopa M.
Metamaterial with high optical absorption
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

Литвин М.
Вплив нiкелю на густину розплавленого олова
Повна електронна версія статті

Плевачук Ю., Склярчук В., Калюк K., Гассер Ж.
Електричний опiр та термоерс потрiйних сплавiв Fe–Si–B
Повна електронна версія статті

Konstantinov V., Sagan V., Revyakin V., Karachtvtseva A.
Heat transfer in plastic phases of cyclic hydrocarbons
Повна електронна версія статті

Щерба I., Сахаревич М., Коник M., Савицький Н., Яцик Б.
Рентгенiвськi спектри та електронна структура сполуки ErMn2Ge2
Повна електронна версія статті

Плевачук Ю., Склярчук В., Королишин А.
Структура та теплофiзичнi властивостi потрiйних сплавiв Fe–Ni–Ti
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

Т. Демкiв, О. Галяткiн, С. Мягкота, А. Пушак, Ю. Дацюк, Л. Демкiв, А. Волошиновський
Особливостi утворення нано- та мiкрокристалiв у дiелектричних матрицях NaCl, KCl та CsI
Повна електронна версія статті

Жишкович А.В., , Вiстовський В.В., Булик Л.-I.I., Цюмра В.Б., Гектiн О.В., Волошиновський А.С.
Рекомбiнацiйна домiшкова люмiнесценцiя наночастинок BaF2:Eu3+
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

Ваврух М., Тишко Н., Смеречинський С.
Критична маса i стiйкiсть вироджених карликiв
Повна електронна версія статті

Ваврух М., Тишко Н., Дзiковський Д.
Модель виродженого карлика зi спiн-поляризованою електронною системою
Повна електронна версія статті

Головатий В., Мелех Б., Гаврилова Н.
Хiмiчний склад волокон крабовидної туманностi
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стодiлка М., Гiрняк М.
Iнтерпретацiя спектральних спостережень лiнiй натрiю для дiагностики атмосфери Сонця
Повна електронна версія статті

Стельмах О.
Розрахунок йонiзацiйної рiвноваги у зоряних фотосферах
Повна електронна версія статті

Н.Тишко, Прунчак I.
Розрахунок конфiгурацiї протопланетного диску за рiвнянням Лена-Емдена
Повна електронна версія статті

Випуск 48 (2013 р.)

Зміст випуску

ЗАГАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

Ваврух М., Тишко Н., Смеречинський С.
Електрон–ядерна модель при “карликових” густинах. Базисний пiдхiд
Повна електронна версія статті

АТОМНА I ЯДЕРНА ФIЗИКА

Стельмах О.
Поперечнi перерiзи фотойонiзацiї атомiв водню у фотосферi Сонця
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

Ваврух М., Якiбчук П., Смеречинський С., Тишко Н.
Врахування кореляцiйних ефектiв у мiкроскопiчнiй теорiї металiв
Повна електронна версія статті

Дорошенко Г., Могiлiна Д., Рогачова О.
Теплоємнiсть твердих розчинiв Bi1-xSbx при високих температурах
Повна електронна версія статті

Нiколаєнко Г.О., Рогачова О.I.
Товщиннi залежностi гальваномагнiтних властивостей плiвок GeTe
Повна електронна версія статті

Плевачук Ю., Склярчук В., Якимович А.
Теплофiзичнi властивостi потрiйних розплавiв Ag-Sb-Sn та Bi-Cu-Sn
Повна електронна версія статті

Склярчук В., Плевачук Ю., Мудрий С., Кулик Ю., Штаблавий I., Королишин А.
Структура i електрофiзичнi властивостi сплаву Au49Cu26,9Si16,3Ag5,5Pd2,3
Повна електронна версія статті

Товстюк Н.
Зонна структура GaSe з гостьовими компонентами рiзної природи
Повна електронна версія статті

Чорнодольський Я., Вiстовський В., Жишкович А., Сиротюк С., Гектiн О., Васiльєв А., Волошиновський А.
Визначення довжини термалiзацiї електронiв у кристалах CaF2, SrF2 та BaF2
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Довгий Я.
Ефект тунелювання в спектроскопiї кристалiв
Повна електронна версія статті

Малий Т., Вiстовський В., Волошиновський А., Гектiн О., Васькiв А., Заїченко О., Мiтiна Н.
Люмiнесцентнi властивостi та механiзми трансформацiї енергiї у наночастинках LaPO4-Pr,Ce
Повна електронна версія статті

Стадник В., Когут З., Матвiїшин I., Рудиш М., Щепанський П.
Пошук нових кристалiв з iзотропною точкою
Повна електронна версія статті

Франiв В.
Оптичнi властивостi кристалiв Tl4HgI6, Tl4CdI6 та Tl4PbI6
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н., Соколюк I.
Оптична анiзотропiя кристалiв лангаситу
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

Демкiв Т., Галяткiн О., Мягкота С., Пушак А., Дацюк Ю., Демкiв Л., Волошиновський А.
Особливостi утворення нано– та мiкрокристалiв у дiелектричних матрицях CsI та KCl
Повна електронна версія статті

ПУЧКИ ЧАСТИНОК: ФIЗИКА I ТЕХНОЛОГIЯ

Ваврух М., Корепанов В.
Механiзм формування лiнiй гармонiчного випромiнювання в iоносферi
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

Ваврух М., Тишко Н., Смеречинський С.
Трифазна модель у теорiї вироджених карликiв
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гiрняк М., Лаба I.
Особливостi сонячної активностi в надвiковому циклi
Повна електронна версія статті

Костюченко П.
Визначення характеристик гало астрономiчним способом
Повна електронна версія статті

Мелех Б., Коритко Р.
Визначення розподiлу енергiї в спектрi йонiзуючого випромiнювання ядер зон НII у галактицi NGC300
Повна електронна версія статті

Сорока О., Чорнодольський Я.
Аерозольно–акустичний механiзм утворення озону
Повна електронна версія статті

МАТЕМАТИЧНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

Nazarenko A.
Directed random walk on the eight–branching cayley tree
Повна електронна версія статті

Флюнт О.
Вплив розрядностi чисел на правильнiсть та точнiсть чисельного розрахунку перехiдних дiелектричних характеристик
Повна електронна версія статті

Kuzmak A., Tkachuk V.
Quantum evolution on torus for two spins with isotropic Heisenberg interaction
Повна електронна версія статті

Випуск 47 (2012 р.)

Зміст випуску

АТОМНА I ЯДЕРНА ФIЗИКА

Ваврух М., Стельмах О.
Поперечний перерiз фотойонiзацiї вiд’ємних йонiв водню
Повна електронна версія статті

Русов В., Тарасов В., Чернеженко С., Какаєв А., Молчинниколов П., Гречан Е., Беспалько В.
Критерiй хвильового ядерного горiння для уран-плутонiєвого середовища i теплового спектру нейтронiв ВВР
Повна електронна версія статті

Sharf I., Sokhrannyi G., Rusov V.
New mechanism of hadron inelastic scattering cross-section behavior in φ3 field theory
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

Бондаренко О., Водорiз О., Рогачова О.
Термоелектричнi властивостi твердих розчинiв PbTe-Sb2Te3
Повна електронна версія статті

Бурик I., Кiлиб О., Бiбик В.
Електрофiзичнi властивостi гетерогенних плiвок тугоплавких металiв
Повна електронна версія статті

Ваврух М., Якiбчук П., Тишко Н.
Електрон-плазмонний пiдхiд в теорiї металiв
Повна електронна версія статті

Мартинова К., Водорiз О., Рогачова О.
Теплопровiднiсть напiвпровiдникових твердих розчинiв PbTe-PbSe
Повна електронна версія статті

Мартинова К., Водорiз О., Рогачова О.
Електроннi властивостi твердих розчинiв PbTe-PbSe
Повна електронна версія статті

Ольховська С., Рогачова О.
Гальваномагнiтнi властивостi плiвок PbSe з домiшкою хлору
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Антонюк В., Стецик Н., Рудка М.
Вплив контактiв на фотоелектричнi та люмiнесцентнi властивостi чистих i з домiшкою мiдi кристалiв CdJ2
Повна електронна версія статті

Довгий Я.
Урахування гiротропiї в задачi формування оптичних солiтонiв у кристалах силенiтiв
Повна електронна версія статті

Сиротюк С., Волошиновський А., Чорнодольський Я., Стриганюк Г., Родний П.
Розрахунок енергетичних параметрiв остовно-валентної люмiнесценцiї кристала CsBr
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н.
Оптична анiзотропiя активованих марганцем кристалiв Sr3Ga2Ge4O14
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

Болеста I., Кушнiр О., Кулик Б., Гаврилюх В.
Фрактальна структура ультратонких плiвок срiбла
Повна електронна версія статті

Вiстовський В., Малий Т., Волошиновський А., Гектiн О., Шаповал О., Заїченко О., Мiтiна Н.
Релаксацiя електронних збуджень у наночастинках LaPO4-Eu i LaPO4-Pr
Повна електронна версія статті

Демкiв Т.
Люмiнесцентнi характеристики нанокристалiв CsPbCl3, вкраплених у дiелектричну матрицю СsCl
Повна електронна версія статті

Кондович C., Гомонай О.
Iндукованi напругою процеси перемикання у синтетичному мультифероїку з антиферомагнiтним упорядкуванням
Повна електронна версія статті

Парафiло А.
Особливостi температурної залежностi критичного струму у S-QD-S контактi
Повна електронна версія статті

ПУЧКИ ЧАСТИНОК: ФIЗИКА I ТЕХНОЛОГIЯ

Князєв Р., Сотнiков Г.
Фокусування електронних згусткiв кiльватерними полями, що збуджуються електронним згустком в плазмово–дiелектричному хвилеводi
Повна електронна версія статті

Мiсiрук I., Гiрка О., Середа К., Бiзюков О.
Оптимiзацiя iонно-променевої системи для нанорозмiрної обробки поверхнi твердого тiла
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

Ваврух М., Смеречинський С., Шабат Б.
Дiагностика вироджених карликiв у подвiйних зоряних системах
Повна електронна версія статті

Ваврух М., Тишко Н., Прунчак I.
Екзопланетнi системи i закон Тiцiуса-Боде
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гiрняк М.
Аналiз довготної синхронностi плямотворчої дiяльностi Сонця
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Рикалюк Р., Гiрняк М.
Дiагностика сонячної атмосфери методом мультиплетних лiнiй
Повна електронна версія статті

Melekh B.
Review of nebular astrophysics
Повна електронна версія статті

ПЕРСОНАЛIЇ, ХРОНIКА, БIБЛIОГРАФIЯ

Пам’ятi Романа Васильовича Луцiва
Повна електронна версія статті

Випуск 46 (2011 р.)

Зміст випуску

Вакарчук І., Григорчак О.
Статистична сума багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій
Повна електронна версія статті

Ільєнко К., Яценко Т.
Обчислення квазістатичних поверхневих густин заряду та струму, наведених помірковано релятивістським електричним зарядом, що довільно рухається в циліндричній камері дрейфу
Повна електронна версія статті

Kondratyev E., Gerasymenko A., Merkotan K., Rusov V.
Behavior of nonlinear reactive system under external harmonic perturbation nearby a critical state
Повна електронна версія статті

Князь І., Сайко І.
Синхронізація у системі нелінійних осциляторів зі зворотним зв’язком
Повна електронна версія статті

Романюк М.
Рефракційні дослідження фероїків у Львівському університеті
Повна електронна версія статті

Благодир Я., Ковальчук М., Гірняк М., Лаба І., Стоділка М.
Дослідження сонячної корони під час затемнення 1990 року
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А.
Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці
Повна електронна версія статті

Стоділка М., Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М.
Утворення ліній поглинання в атмосфері Сонця за наявності дрібномасштабних магнітних полів
Повна електронна версія статті

Стоділка М., Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М.
Емпірична модель короткотермінового стійкого прогнозу геомагнітних збурень
Повна електронна версія статті

Швець У.
Взаємозв’язок оптичних параметрів і електронної структури аморфних сплавів
Повна електронна версія статті

Борух І.
Поверхневий натяг і густина розплавів CuxSn1-x (x = 0,03, 0,06, 0,10, 0,14, 0,20)
Повна електронна версія статті

Константинов В., Ревякін В., Саган В.
Теплопровідність твердого ізобутану
Повна електронна версія статті

Кушніренко Н., Гохман О.
Теоретичне дослідження текстури під час пластичної деформації, зумовленої кристалографічним ковзанням
Повна електронна версія статті

Беркутов І., Андрієвський В., Мірзоєв І., Комнік Ю.
Визначення ефективної маси в асиметрично допованій дірковій Si0,05Ge0,95 гетероструктурі
Повна електронна версія статті

Chizhov M., Eingorn M.
The matrix of nanoscale emitters: the cross effects and the tunneling current
Повна електронна версія статті

Орлова Д., Рогачова О.
Залежність коефіцієнта Зеєбека тонких плівок твердого розчину B91Sb9 від товщини
Повна електронна версія статті

Сендецький О., Мазур Ю.
Вплив легуючих елементів на магнітні та електрофізичні характеристики швидкозагартованих стрічок на основі Fe82Si6B12
Повна електронна версія статті

Цисар М.
Дослідження скла системи Ag2O-B2O3 за методом сканувальної тунельної мікроскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям
Повна електронна версія статті

Монастирський Л., Яремик Р., Оленич І., Парандій П.
Багатоелементні сенсорні системи на основі поруватого кремнію
Повна електронна версія статті

Ярова І., Журенко В., Желтопятова Н., Калантар’ян О., Кононенко С., Муратов В., Филиппенко В.
Спектри люмінесценції кварцу під дією швидких легких іонів
Повна електронна версія статті

Новосад І.
Вплив домішки європію на спектральні характеристики кристалів CdI2:MnCl2
Повна електронна версія статті

Довгий Я., Капустяник В., Маньковська І., Рудик В., Сольський І.
Температурні зміни крайового поглинання кристалів парателуриту
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н.
Вимірювання оптичної активності кристалів за наявності дихроїзму та ефектів багатократного відбивання світла
Повна електронна версія статті

Свірідова С., Бекшаєв О.
Моделювання перетворень вихрових пучків світла в комп’ютерно-синтезованих голограмах із вбудованою фазовою сингулярністю
Повна електронна версія статті

Болеста І., Бородчук А., Кушнір О., Сиворотка І.
Структура та оптичні спектри ультратонких плівок срібла
Повна електронна версія статті

Єрьоміна К., Кирєєв В., Пабат А.
Інноваційна технологія об’ємної аморфізації металевих сплавів
Повна електронна версія статті

Монарха В., Шабло А., Тимофєєв В.
Особливості динаміки захоплених магнітних вихорів у надпровідних зразках YBCO
Повна електронна версія статті

Пабат А., Кирєєв В., Мухіна Д.
Інноваційні нанотехнології національного автомобілебудування
Повна електронна версія статті

Випуск 45 (2010 р.)

Зміст випуску

Бовгира О., Охримчук М., Франів А.
Зонно-енергетичний спектр кристала InCl у різних структурних типах
Повна електронна версія статті

Болтовець П., Бойко В., Снопок Б.
Аналіз кінетики вірус-специфічних взаємодій методом ППР
Повна електронна версія статті

Павлишенко Б.
Квантовий алгоритм розпізнавання образів на растрових зображеннях
Повна електронна версія статті

Болеста І., Вельгош С., Гамерник Р., Карбовник І., Колич І., Мартинів С.
Спектри поглинання CdBr2–Ag
Повна електронна версія статті

Коворотний О., Гончаренко Ю.
Моделювання впливу аерозольних шарів на тропосферу під час сонячно-протонних подій
Повна електронна версія статті

Стебленко Л., Кордубан О., Коплак О., Демченко П.
Магнітостимульовані процеси окиснення n-Si
Повна електронна версія статті

Белюх В., Пашковський М.
Комбінована еліпсометрична методика оптичної характеризації кристалів. Частина 1
Повна електронна версія статті

Чунихин Л., Карабанов А., Беляшов А., Дроздов Д., Герман О.
Классификационные признаки для картирования радонового риска на территории Гомельской и Могилёвской областей Республики Беларусь
Повна електронна версія статті

Ляшенко О., Піскун О., Христенко Ю., Передрій В., Солдаткіна І.
Трансформація 137Cs та 90Sr у системі ґрунт–рослина на дерново-підзолистому ґрунті під впливом добрив та меліорантів
Повна електронна версія статті

Буздалкин К., Жученко Ю., Чунихин Л.
Автоматизированный мобильный комплекс контроля радиационной обстановки
Повна електронна версія статті

Беляєв В., Волкова О.
Роль швидких компонент виведення у динаміці формування вмісту радіонукліда в гідробіонтах
Повна електронна версія статті

Бордун І., Пташник В., Черновол Н.
Дослідження зміни спектрів пропускання електрохімічно активованої води у процесі релаксації
Повна електронна версія статті

Коваленко О., Морозов О., Чорна В.
Дослідження спектрів фотолюмінесценції плазми крові та сечі людини з метою діагностики онкологічних захворювань нирок
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А.
Особливості структури сонячного корпускулярного випромінювання поблизу Землі
Повна електронна версія статті

Купльовський Б.
Моделювання хвильового поля для складних сейсмічних розрізів
Повна електронна версія статті

Брич Т.
Математичне моделювання впливу процесу поглиблення нафтогазової свердловини на напружено-деформований стан гірського масиву
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Лаба І., Баран О.
Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями
Повна електронна версія статті

Шпотюк Я., Балицька В.
Динаміка радіаційно-індукованих ефектів у склоподібних напівпровідниках квазібінарного розрізу As2S3-Sb2S3
Повна електронна версія статті

Османов М., Золотарюк Я.
Направлений рух доменних стінок у феромагнетиках під впливом змінних магнітних полів
Повна електронна версія статті

Ольховська С., Водоріз О., Щуркова Н., Рогачова О.
Гальваномагнітні властивості кристалів і тонких плівок телуриду свинцю, легованого натрієм
Повна електронна версія статті

Ємець О., Шугарова В., Птащенко О., Птащенко Ф.
P–n – переходи на основі Si та AlGaAs як газові сенсори
Повна електронна версія статті

Богдан О., Птащенко О., Птащенко Ф., Маслєєва Н.
Сульфідна активація p–n – переходів на основі GaAs як газових сенсорів
Повна електронна версія статті

Яновський О., Томілін С.
Нанокаталізатори на основі паладію (Pd) та ніобію(Nb): технологія виготовлення та властивості
Повна електронна версія статті

Алієв Е., Яновський О.
Шляхи збільшення ККД сонячних елементів на основі мультикристалічного кремнію
Повна електронна версія статті

Алтоіз Б., Кіріян С., Шатагіна О.
Реологічна модель течії структурованих ЕРК-шарів “постійної в’язкості”
Повна електронна версія статті

Бритавський Є., Каракіс Ю.
Особливості спектрального розподілу фотоструму в умовах реверсного збудження
Повна електронна версія статті

Слюсар В., Жданов В.
Статистика кривих блиску віддаленого мікролінзованого джерела при різних моделях його структури
Повна електронна версія статті

Іовчев С., Стоянов П., Волчок Н.
Інтегральні характеристики гексагональних текстур
Повна електронна версія статті

Усов В., Тітєнков А.
Анізотропія втоми і текстура магнієвого сплаву AZ31
Повна електронна версія статті

Шкатуляк Н., Ткачук О.
Вплив текстури на руйнування труби зі сталі 20
Повна електронна версія статті

Брюханов А., Праведная Н.
Анізотропія механічних властивостей супердуралюміну 1160
Повна електронна версія статті

Єлізаров О., Журав В.
Використання хемографічного ефекту для дослідження електродних процесів на поверхні кремнію
Повна електронна версія статті

Брехаря Г., Козіна Н., Бондар Н.
Дослідження впливу низьких температур на процес подрібнення залізних руд
Повна електронна версія статті

Пабат А., Мухіна Д.
Інноваційна технологія електролізу води
Повна електронна версія статті

Ляшков О., Антонов К., Антонова К., Тонкошкур О.
Електрофізичні властивості композитів полімер–варисторна кераміка
Повна електронна версія статті

Коноплянко Д.
Синтез та дослідження електричних характеристик інтеркальованих калію нітратом ‹KNO3› моноселенідів індію та галію
Повна електронна версія статті

Дуплавий В.
Анізотропія електричних властивостей шаруватих монокристалів InSe
Повна електронна версія статті

Лисенко О., Якунін О., Сілка Л., Калініна Т.
Структура та властивості сплавів алюмінію з перехідними металами отриманих ексрузією швидко загартованих фольг
Повна електронна версія статті

Цисар М.
Дослідження особливостей поверхні монокристалів молібдену різної орієнтації методом сканівної тунельної мікоскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям
Повна електронна версія статті

Кісс Г., Зубрицький С.
Поглинання та раманівське розсіяння світла нанорозмірних структур
Повна електронна версія статті

Стоянов П., Совкова Т.
Вплив деформації згину на текстурні характеристики магнієвого сплаву AZ31
Повна електронна версія статті

Випуск 44 (2009 р.)

Зміст випуску

Борейко В.
Електрофізичні властивості системи Sn-Bi в рідкому стані
Повна електронна версія статті

Гайсак І., Жаба В.
Про вузли хвильової функції дейтрона
Повна електронна версія статті

Кікемезей С., Рішко О., Чобаль О.
Просторова та електронна структура нанорозмірних кластерів сегнетоелектричних кристалів Sn2P2S6:
першопринципні розрахунки
Повна електронна версія статті

Кікемезей С., Онищак В.
Структурні фазові переходи в стеклах системи Ge-As-Se
Повна електронна версія статті

Водоріз О., Дзюбенко Н., Рогачова О.
Вплив міді та нестехіометрії на структуру та електрофізичні властивості SnTe
Повна електронна версія статті

Водоріз О., Калашнік Н., Рогачова О.
Температурні залежності термоелектричних властивостей твердих розчинів PbTe-SnTe
Повна електронна версія статті

Горбачова Т., Бедрік О., Кожурова Е., Видай Ю., Шершуков В., Тарасов В.
Створення та дослідження спектрометричних та радіометричних параметрів рідинних сцинтиляторів
Повна електронна версія статті

Морлок С., Конопацький Б., Хоткевич Н.
Пружна мікроконтактна спектроскопія електрон-фононної взаємодії у твердій ртуті
Повна електронна версія статті

Дьомін О., Раєвський А., Скибін О.
Прецизійна сцинтиляційна система високої роздільної здатності
Повна електронна версія статті

Смирнов О., Кудрявцев Д., Пундик І.
Нелінійно-оптичні ефекти в χ3-активному кристалі β -BaB2O4
Повна електронна версія статті

Цисар М., Лисенко О., Грушко В., Щербаков О., Міцкевич Є.
Особливості методик наноструктурних досліджень поверхні матеріалів методом сканівної тунельної мікроскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям
Повна електронна версія статті

Губанов І., Брусник А.
Комп’ютерне моделювання динаміки електронного пучка в стаціонарному ондуляторному ЕН-прискорювачі
Повна електронна версія статті

Раєвський А., Гаврилюк В., Педаш В., Скибін О.
Конструктивні особливості сцинтиляційного циліндричного детектора для МАММО-ОФЕКТ системи
Повна електронна версія статті

Павлишенко Б.
Комбіновані алгоритми аналізу кластерних структур на растрових зображеннях
Повна електронна версія статті

Свелеба С., Куньо І., Катеринчук І., Семотюк О., Карпа І., Фіцич О., Панківський Ю.
Двозаломлювальні і діелектричні властивості кристалів [N(CH3)4]2СuСl4 у вихідній фазі
Повна електронна версія статті

Карпа І., Свелеба С., Куньо І., Катеринчук І., Семотюк О., Фіцич О., Панківський Ю.
Вплив розмірів зразків на температури фазових переходів вихідна–неспівмірна–сегнетоелектрична фази кристалів [N(CH3)4]2СuСl4
Повна електронна версія статті

Сімонов Р., Теслюк М., Климович Ю., Кушнір О.
Газохроматографічний аналіз вмісту пестицидів у харчових продуктах
Повна електронна версія статті

Довгий Я.
Щодо можливості голографічного моніторингу параметрів аерозолю об’єкта “Укриття”
Повна електронна версія статті

Довгий Я.
Константа електрон-фононної взаємодії високотемпературного надпровідника HgBa2CuO4+y
Повна електронна версія статті

Семотюк О., Свелеба С., Катеринчук І., Куньо І., Карпа І., Панківський Ю.
Поведінка теплопровідності в хаотичній фазі кристала [N(CH3)4]2ZnСl4
Повна електронна версія статті

Козел Р., Мелех Б.
Трансформація енергетичного розподілу йонізуючого випромінювання під час проходження тонкого шару небулярної плазми з високою густиною
Повна електронна версія статті

Сокіл М., Мелех Б.
Детальне фотойонізаційне моделювання світіння околиць спалаху зореутворення
Повна електронна версія статті

Плакош Ю., Ковтун В., Романюк М., Лямаєв В.
Панель управління на основі персонального комп’ютера для мікротрона М-30
Повна електронна версія статті

Певзнер М., Холод Д.
Фазовий перехід у квантовій електродинаміці при T ≠ 0 у калібруванні, що узагальнює калібрування Ландау
Повна електронна версія статті

Болтовець П., Шварц Ю., Снопок Б.
Інтелектуальна система контролю якості зерна: перспективи і шляхи застосування
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н.
Лінійний дихроїзм у легованих хромом і марганцем кристалах галогерманату
Повна електронна версія статті

Корнієнко В., Нецветов М., Нікуліна В., Суслова О.
Дослідження стійкості дерев до вібрацій
Повна електронна версія статті

Серьожкіна О., Тимчик Г.
Лазерна гетеродинна інтерферометрія у дослідженні серцево-судинної системи
Повна електронна версія статті

Гуль Р., Ільченко В., Лісняк П., Ющенко А.
Відгук вольтамперних характеристик гетероструктур Al-(n-SnO2)-p-Si-Al із проміжним наношаром
n-SnO2 на молекули Cl2
Повна електронна версія статті

Парлаг О., Симканич Н., Маслюк В.
Методологія радіоекологічного моніторингу за донними відкладеннями рік закарпаття
Повна електронна версія статті

Симканич Н.
Радіоспектроскопічні дослідження донних відкладень р. Боржава (закарпаття): сезонні та просторові закономірності
Повна електронна версія статті

Вовканич Л., Власов А., Савицький Г., Климович Ю.
Комплексна діагностика анаеробних можливостей спортсменів
Повна електронна версія статті

Флюнт О.
Розрахунок перехідної характеристики низькоомних шаруватих кристалів GaSe
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гірняк М., Стоділка М.
Аналіз поведінки резонансної лінії KI λ 7699Å на диску Сонця
Повна електронна версія статті

Solecki A., Lapchenko V., Bubniak I., Hrabovskyj V.
Environmental radioactivity of the Karadag geotouristic site (Ukraine)
Повна електронна версія статті

Парандій П., Курляк В., Лучечко А.
Люмінесцентні та електрофізичні властивості електро- хімічно модифікованого кремнію
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гірняк М., Стоділка М., Лаба І.
Статистичні дослідження активних областей на Cонці в оптичному, радіо- та рентгенівському діапазонах
Повна електронна версія статті

Монастирський Л., Аксіментьєва О., Оленич І., Ярицька Л.
Інфрачервоні спектри пропускання низькорозмірних гібридних композитів на основі поруватого кремнію
Повна електронна версія статті

Бабич О., Бойко Я., Васюк М., Габрієль І., Луців Р., Матвіїв М., Садовий Б.
Синтез та дослідження ртутьвмісних ВТНП, допінгованих свинцем і залізом
Повна електронна версія статті

Бордун О., Дробчак О., Дудик І.
Природа люмінесцентного свічення сухих залишків урини у нормі та за наявності уратних і оксалатних солей
Повна електронна версія статті

Вах І., Подтинних В., Андрєєва О., Бакулін О.
Нейтронно-активаційний аналіз на основі дослідницького реактора ДР-100 СНУЯЕтаП
Повна електронна версія статті

Баран М.
Моделювання періодичних режимів високодобротних радіоелектронних схем
Повна електронна версія статті

Випуск 43 (2009 р.)

Зміст випуску

Миколайчук О., Байцар Г., Яцишин Б.
Дослідження електричних і магнітних властивостей аморфних та нанокристалічних плівок La-{ Fe,Ni }-Ge
Повна електронна версія статті

Ваків М., Шпотюк О.
Ефекти зовнішньоіндукованої модифікації невпорядкованих функціональних середовищ
Повна електронна версія статті

Kushnir O., Shopa R., Dzyubanski V., Polovynko I.
On the birefringence fluctuations in A2BX4  crystals near the normal-incommensurate phase transition
Повна електронна версія статті

Galiy P., Nenchuk T., Dveriy O., Ciszewski A., Mazur P., Zuber S.
Nanoscale stm/sts/afm studies of (100) In4Se3 crystal surfaces
Повна електронна версія статті