Дисертації зехищені на кафедрі фізики металів

Захисти докторських дисертацій

 1. Штаблавий І.І. Кореляції вільного об’єму та структури ближнього порядку в металевих розплавах з різним ступенем мікронеоднорідності атомного розподілу, 2021.
 2. Плевачук Ю.О. Макро- і мікророзшарування в монотектичних та евтектичних металевих розплавах, 2012.
 3. Склярчук В.М. Вплив домішок перехідних металів на механізми переносу заряду в іонно-електронних розплавах, 2011.
 4. Мудрий С.І. Ближній порядок та неідеальність металічних розплавів, 1998.
 5. Щерба І.Д. Електронна структура, валентний стан та хімічний зв’язок нових потрійних інтерметалічних сполук на основі перехідних металів, 1993.
 6. Прохоренко В.Я. Електронні властивості та атомна будова металевих розплавів, 1987.
 7. Дутчак Я.Й. Некоторые результаты исследований по физике жидких металлов и тонких пленок, 1967.

Захисти кандидатських дисертацій

 1. Білик Р.М. Трансформація кластерної будови рідких металів при формуванні багатокомпонентних розплавів, 2020 (проф. С. І. Мудрий).
 2. Швед О.В. Структурні зміни та фазові перетворення у аморфних та кристалічних сплавах систем Al–Ni–Hf(Zr), Al–V та Al–Fe–V(Nb), 2019 (проф. С. І. Мудрий).
 3. Людкевич У.І. Вільний об’єм і структурні особливості термічного розширення металевих розплавів, 2018 (проф. С. І. Мудрий).
 4. Никируй Ю.С. Вплив лазерного опромінення на структуру аморфних сплавів на основі заліза, 2013 (проф. С. І. Мудрий).
 5. Мороз М.В. Фізичні основи синтезу та електропровідність суперіонних сплавів систем Ag–Ge(Sn)–S–Br(I), 2011 (проф. О. Г. Миколайчук).
 6. Саламаха Л.П. Структурні, електричні та магнітні властивості нових сильно корельованих систем з церієм, європієм та ітербієм, 2011 (проф. С. І. Мудрий).
 7. Романюк Р.Р. Вплив добавок вісмуту, електронного та гамма-випромінювання на структуру і фізичні властивості аморфних плівок монохалькогенідів германію, 2010 (проф. О. Г. Миколайчук).
 8. Штаблавий І.І. Структурні зміни при модифікації рідких евтектик, 2009 (проф. С. І. Мудрий).
 9. Якимович А.С. Флюктуації концентрації в подвійних металічних розплавах з обмеженою розчинністю компонент, 2009 (проф. С. І. Мудрий).
 10. Кулик. Ю.О. Структурні зміни при нагріванні аморфних металевих сплавів на основі Al та Fe, 2008 (проф. Мудрий С. І.).
 11. Луцишин Т.І. Структура розплавів-розчинів з обмеженою розчинністю в твердому стані, 2005 (проф. С. І. Мудрий).
 12. Кужель Б.С. Закономірності формування електронних транспортних властивостей твердих розчинів на основі потрійних сполук європію та ітербію, 2000 (проф. Щерба І. Д.).
 13. Мельник О.Й. Структура та фізичні властивості складних халькогенідів міді і срібла, 1999 (проф. О. Г. Миколайчук).
 14. Королишин А.В. Структура розплавлених проміжних фаз з різною шириною області гомогенності Cu-In, Ni-In, Fe-Ge, Bi-Te, Bi-Tl, Pb-Te, 1997 (проф. С. І. Мудрий).
 15. Фурман В.В. Псевдопотенціал у теорії розсіяння. Перехідні та рідкісноземельні метали, 1997 (проф. П. М. Якібчук).
 16. Прохоренко С.В. Структура та фізичні властивості біля евтектичних літієвих розплавів, 1996 (проф. С. І. Мудрий).
 17. Садах Ель-Дін М. М.Сальман Структура, електричні і оптичні властивості аморфних плівок InSb-Ge, 1996 (проф. О. Г. Миколайчук, проф. М. О. Романюк).
 18. Бурак М.М. Розробка інфрачервоного джерела випромінювання на основі тонкоплівкових композицій телуриду кадмію, селеніду кадмію, селеніду індію, легованих германієм, 1995 (проф. О. Г. Миколайчук).
 19. Комарницький М.С. Структура розплавів 3d-перехідних елементів з напівметалами, 1995 (проф. С. І. Мудрий).
 20. Плевачук Ю.О. Експериментальні дослідження кривих рівноваги рідина-рідина, 1995 (ст. н. сп. Б. І. Соколовський).
 21. Жук Т.В. Електронна будова сполук рідкісноземельних елементів з 3d перехідними металами, кремнієм та германієм, 1994 (доц. Синюшко В. Г.).
 22. Тітаренко І.М. Субструктура та кінетичні властивості плівкових конденсатів, 1994 (проф. О. Г. Миколайчук).
 23. Макаренко С.В. Электронные явления переноса и радиационно-стимулированные процессы вв аморфных пленках теллурида германия, химически модифицированного иттрием, гадолинием, тербием, 1992 (проф. О. Г. Миколайчук, доц. І. С. Дуцяк).
 24. Мороз В.М. Фазові рівноваги та склоутворення в сплавах Ag-Ge-Se, 1992 (проф. О. Г. Миколайчук).
 25. Огородник Я.В. Субструктурные модификации в пленках халькогенидов свинца и олова выращенных из паровой фазы и подданых радиационной обработке, 1992 (проф. О. Г. Миколайчук, проф. Д. М. Фреїк).
 26. Склярчук В.М. Електропровідність і термо-е.р.с. простих і складних рідких напівпровідників в області високотемпературного переходу метал–неметал, 1992 (проф. Я. Й. Дутчак).
 27. Назм Эдден Джасем. Структура жидких сплавов металлических и полупроводниковых систем на основе галлия, 1990 (проф. Я. Й. Дутчак).
 28. Байцар Г.С. Структура и физические свойства пленок германидов никеля и кобальта, 1988 (проф. О. Г. Миколайчук).
 29. Стецюк О.Р. Структура и физические свойства пленок на основе теллурида германия, 1988 (проф. О. Г. Миколайчук, доц. Туркевич В. В.).
 30. Яцишин Б.П. Влияние электрического магнитных полей на процессы конденсации, роста и физические свойства пленок Fe-Ge, 1988 (проф. О. Г. Миколайчук).
 31. Вакарчук С.А. Исследования электронных, структурных и динамических характеристик топологически неупорядоченных металлических систем, 1987 (проф. Я. Й. Дутчак, доц. П. М. Якібчук).
 32. Циж Б.Р. Пленочные гетероструктуры сульфоселенидов кадмия с органическими полупроводниками, 1987 (проф. О. Г. Миколайчук).
 33. Гальчак В.П. Ближний порядок в расслаивающихся расплавах на основе галлия, 1986 (проф. Я. Й. Дутчак).
 34. Гапчин Б.М. Атомная структура и электронные свойства металлических расплавов с аномальной температурной зависимостю электропроводности, 1986 (проф. Я. Й. Дутчак).
 35. Козиренко В.Н. Структурная неоднородность металлических расплавов, 1986 (проф. Я. Й. Дутчак).
 36. Стець І.Н. Електронна структура подвійних та потрійних сполук європію з перехідними металами, кремнієм та германієм, 1986. (доц. Кавич Й. В.).
 37. Дуцяк І.С. Структура, электрофизические и оgтические свойства аморфных и кристаллических пленок твердых растворов н основе теллурида германия, 1985 (проф. О. Г. Миколайчук).
 38. Петрук А.А. Структура и свойства расплавов эвтектических двойных систем с точкой перегиба на линии ликвидус, 1985 (проф. Я. Й. Дутчак).
 39. Буаро Мамаду Салиу. Особенности строения и диаграммы плавности жидкокристаллических смесей, 1984 (проф. Я. Й. Дутчак).
 40. Махмуд Али Махмуд Аллам. Некоторые плоские задачи стационарной термоупругости для изотропных и анизотропных тел при конвективном теплообмене на границе, 1984 (проф. Я. Й. Дутчак).
 41. Паздрій И.П. Физические свойства жидкости термоэлектродов, 1984 (проф. Я. Й. Дутчак).
 42. Поліщук Н.А. Физические свойства сплавов на основе сурьмы и никеля в конденсированном состоянии, 1984 (проф. Я. Й. Дутчак).
 43. Сиротюк С.В. Априорные колебания атомов в металлических твердых растворах, 1984 (проф. Я. Й. Дутчак).
 44. Чех. В.Г. Тепловые колебание атомов в металлических твердых растворах, 1984 (проф. Я. Й. Дутчак).
 45. Артим В.Т Структура ближнего порядка и электронное состояние некоторых германидов в аморвном и жидком состояниях, 1983 (проф. О. Г. Миколайчук, доц. В. С. Френчко).
 46. Бернацький В.А. Электролюминесценция тонких пленок на основе фторида кадмия, 1983 (проф. О. Г. Миколайчук, доц. Д. М. Беднарчук).
 47. Симчич М.М. Получение и исследование электрофизических свойств фотодиодных матриц на базе p-n-переходов в кремнии и Si-SnS2 и использование их для модуляции электромагнитного излучения, 1983 (проф. О. Г. Миколайчук, доц. Д. М. Беднарчук).
 48. Шперун В.М. Структура и физические свойства эпитаксиальных слоев халькогенидов свинца и олова, полученых квазиравновесными методами, 1983 (проф. О. Г. Миколайчук, проф. Д. М. Фреїк).
 49. Эль-Сайед Мамуд Мустафа Хессин. Особенности строения эвтектик на основе германия, 1983 (проф. Я. Й. Дутчак).
 50. Бовсуновская Н.А. Исследование электронного строения и динамики кристаллической решетки некоторых твердых растворов на основе силицидов 3d-переходных металлов, 1982 (проф. Я. Й. Дутчак).
 51. Жовтанецький М.И. Метод модельных псевдопотенциалов в теории простых и переходных металлов, 1982 (проф. Я. І. Дутчак).
 52. Михайлишин Я.-Н.И. Электронное строение монокристаллов ниобата лития, 1982 (проф. Я. Й. Дутчак).
 53. Федишин М.И. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей жидкими кристаллами в электрических и магнитных полях, 1982 (проф. Я. Й. Дутчак).
 54. Щерба І.Д. Електронна структура та хімічний зв’язок подвійних галідів перехідних металів, 1981.
 55. Дахиль Акиль Азиз. Исследование электронного строения силицидов редкоземельных металлов методом рентгеновской спектроскопии, 1980 (проф. Я. Й. Дутчак).
 56. Тимчишин М.В. Структура и некоторые свойства тонких пленок твердых растворов халькогенидов первой группы, 1980 (проф. О. Г. Миколайчук).
 57. Ковальчук В.І. Структура и процессы кристализации в тонких пленках на основе теллурида германия, 1979 (проф. О. Г. Миколайчук).
 58. Микитюк З.М. Малоугловое рентгеновское рассеяние в некоторых жидких кристаллах холестеричного типа, 1979 (проф. Я. Й. Дутчак).
 59. Мудрий С.И. Ближний порядок и характер межатомного взаимодействия в некоторых бинарных и тройных расплавах на основе таллия, 1979 (проф. Я. Й. Дутчак).
 60. Романишин Б.М. Структура и некотрые физические свойства сплавов на основе халькогенидов меди и серебра, 1979 (проф. О. Г. Миколайчук).
 61. Яцик Б.Н. Рентгеноспектральное исследование электронной структуры германидов переходных металлов группы железа, 1979 (проф. Я. Й. Дутчак).
 62. Бродин І.І. Структура и некотрые физические свойства пленок системы селенид свинца – селенид олова, 1978 (проф. О. Г. Миколайчук, проф. Д. М. Фрейк).
 63. Манжар В.А. Рентгенографическое исследование тепловых колебаний атомов кубических структур, 1978 (проф. Я. Й. Дутчак).
 64. Галущак М.О. Получение, структура электрофизические свойства и процесы сттарения системы теллурид олова – селенид свинца, 1977 (проф. О Г Миколайчук, проф. Д. М. Фреїк).
 65. Корнєв В.В. Исследование фазовых равновесий в бинарных системах, характеризующихся простейшими типами диаграммы состояния, 1977 (проф. Я. Й. Дутчак).
 66. Кричевець Ю.М. Структура и электропроводимость тонких пленок масс-анизотропных материалов, 1977 (проф. О. Г. Миколайчук, доц. В. М. Сіверс).
 67. Шевчук П.И. Исследование электронного строения ряда соединений редкоземельных металлов и эвтектик, 1977 (проф. Я. І. Дутчак).
 68. Павлишенко Е.А. Физические аспекты использования сложных металлических расплавов в термометрии, 1976 (проф. Я. Й. Дутчак).
 69. Якібчук П.Н. Нелокальный модельный потенциал и некоторые атомные свойства переходных металлов 1976, (проф. Я. Й. Дутчак).
 70. Возняк О.М. Рентгенографическое исследование ближнего порядка в расплавах некоторых бинарных и тройных систем, 1975 (проф. Я. Й. Дутчак).
 71. Кузнєцова Л.С. Ближний порядок в расплавах бинарных систем на основе свинца и алюминия, 1975 (проф. Я. Й. Дутчак).
 72. Беднарчук Д.Й. Электролюминесценция, структура и некоторые физические свойства пленок CdF2, CdJ2, MgJ2, 1974 (проф. О. Г. Миколайчук).
 73. Друк Р.В. Основы надежности и физическая природа отказов датчиков температуры, 1974 (проф. Я. Й. Дутчак).
 74. Панченко М.Ф. Физические свойства некоторых двойных жидких систем, 1974 (проф. Я. Й. Дутчак).
 75. Бурима В.К. Рентгенографические исследование некоторых жидких кристаллов холестерического типа, 1973 (проф. Я. Й. Дутчак).
 76. Кланічка В.П. Ближний порядок в жидких эвтектических сплавах бинарных систем с отрицательной энергией смешения, 1973 (проф. Я. Й. Дутчак).
 77. Синюшко В.Г. Исследование электронной структуры силицидов и германидов металлов группы железа по рентгеновским спектрам эмиссии и абсорбции обоих компонентов, 1973 (проф. Я. Й. Дутчак).
 78. Эль-Окр М.М. Рентгеноспектральное исследование электронного строения некоторых соединений по основе кобальта, 1973 (проф. Я. Й. Дутчак).
 79. Бичковський Р.В. Исследование различных факторов на характеристики платиновых термометров сопротивления, 1972 (проф. Я. Й. Дутчак).
 80. Василиади А.В. Особенности ближнего порядка в жидкостях, 1972 (проф. Я. Й. Дутчак).
 81. Когут О.М. Структура и некоторые физические свойства халькогенидов германия, меди и сульфидов в тонких пленках, 1972 (проф. О. Г. Миколайчук).
 82. Скородинский В.А. Некоторые квазистатистические и динамические задачи термоупругости для изотропных и анизотропных тел, 1972 (проф. Я. Й. Дутчак).
 83. Федишин Я.И. Рентгенографические исследование тепловых колебаний атомов некоторых кубических структур, 1972 (проф. Я. Й. Дутчак).
 84. Френчко В.С. О ближним порядке в жидких эвтектических тройных систем, 1971 (проф. Я. Й. Дутчак).
 85. Коренечук Н.М. Экспериментальное исследование давления пара над халькогенидами меди и серебра простого и сложного состава, 1969 (проф. Я. Й. Дутчак).
 86. Корсунский А.М. Ближний порядок и кинетические свойства расплавов систем In–Sn, In–Pb, In–Zn, 1969 (проф. Я. Й. Дутчак).
 87. Клюс И.П. Влияние металлических примесей на термоэлектрические свойства и строения Вi, Te и Se при фазовых переходах, 1968 (проф. Я. Й. Дутчак).
 88. Фрейк Д.М. Структура и электрофизические свойства некоторых полупроводниковых соединений типа AIVBIV и AIIBVI в тонких пленках, 1968 (проф. О.Г. Миколайчук, проф. Я. Й. Дутчак).
 89. Панасюк П.В. Исследование явлений переноса в жидких металлах и сплавах, 1966 (проф. Я. Й. Дутчак).
 90. Прохоренко В.Я. Исследование термоэлектродвижущей силы сплавов бинарных металлических систем в области жидкого состояния, 1966 (проф. Я. Й. Дутчак).
 91. Стецьків О.П. Исследование термоэлектродвижущей силы сплавов бинарных металлических систем в области жидкого состояния, 1966 (проф. Я. Й. Дутчак).
 92. Клим М.М.  Строение и физические свойства некоторых эвтектических сплавов в жидком состоянии, 1965 (проф. Я. Й. Дутчак).
 93. Миколайчук О.Г. Структура и некоторые физические свойства сернистой ртути в тонких пленках, 1965 (проф. Я. Й. Дутчак).