Дисертації захищені на кафедрі експериментальної фізики

Захисти докторських дисертацій

 1. Брезвін Р.С. Вплив ізоморфного заміщення та зовнішніх полів на оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та цинкатів, 2020 (проф. Стадник В.Й.).
 1. Демків Т.М. Трансформація електронних збуджень у композитних люмінесцентних матеріалах, 2019 (проф. Волошиновський А.С.).
 2. Вістовський В.В. Релаксація та міграція електронних збуджень у сцинтиляційних матеріалах за умови просторового обмеження, 2017 (проф. Волошиновський А.С.).
 3. Стадник В.Й. Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів, 2006 (проф. Романюк М.О.).
 4. Мягкота С.В. Люмінесцентна спектроскопія електронних збуджень в іонних свинцевовмісних моно- та нанокристалах, 2004 (проф. Волошиновський А.С.).
 5. Франів А.В. Спектроскопія електронних, екситонних та фононних збуджень в йодидах металів третьої групи, 2004 (чл.-кор. НАН України Блонський І.В.).
 6. Бурак Я.В. Каркасна структура і оптико-фізичні властивості монокристалічних безводних боратів, 2001 (проф. Довгий Я.О.).
 7. Андрієвський Б.В. Опти­ко-електронні спектри кристалів з фазовими переходами в області прозорості та фундаментального поглинання, 1997 (проф. Романюк М.О.).
 8. Волошиновський А.С. Випромінювальна релаксація високоенергетичних електронних збуджень в сцинтиляційних кристалах, 1994 (проф. Родний П.О.).
 9. Мицик Б.Г. Пьезооптический эффект в сегнетоэлектрических кристаллах, 1992 (проф. Романюк М.О.).
 10. Кітик І.В. Зонна структура та нелінійні сприйнятливості неорганічних кристалів, 1992 (проф. Довгий Я.О.).
 11. Довгий Я.О. Оптические спектры и энергетическая структура нелинейных кристаллов, 1985.
 12. Романюк М.О. Оптика фазовых переходов в кристаллах сегне­товой соли и триглицинсульфата, 1984 (д.ф.-м.н. Жолудєв І.С.).
 13. Влох О.Г. Параметрические явления в кристаллооптике (электрооптика и электрогирация), 1978 (д.ф.-м.н. Жолудєв І.С.).

Захисти кандидатських дисертацій

 1. Чилій М.О. Рекомбінаційна люмінесценція і розмірні ефекти в сцинтиляційних матеріалах, 2018 (доц. Вістовський В.В.).
 2. Стахура В.Б. Оптико-електронні властивості одновісно затиснутих несумірно модульованих кристалів Rb2ZnCl4, 2018 (доц. Курляк В.Ю.).
 3. Кашуба А.І. Трансформація енергетичних зон та оптичних параметрів твердих розчинів заміщення галогенідів індію і талію, 2018 (проф. Франів А.В.).
 4. Галяткін О.О. Взаємодія іонізуючого випромінювання з композитами на основі полімерів і мікро- та нановключень, 2017 (доц. Демків Т.М.).
 5. Жишкович А.В. Випромінювальна релаксація електронних збуджень у нанорозмірних кристалах фторидів, 2015 (проф. Волошиновський А.С.).
 6. Малий Т.С. Випромінювальні рекомбінаційні процеси в широкозонних нанокристалах, активованих  іонами лантанідів, 2014 (проф. Волошиновський А.С.).
 7. Пушак А.С. Люмінесцентна спектроскопія агрегатів лужно- та рідкісноземельних іонів у галоїдних матрицях, 2012 (проф. Мягкота С.В.).
 8. Шалапська Т.А. 5d-4f люмінесценція іонів лантанідів у фосфатних сполуках, 2011 (проф. Волошиновський А.С.).
 9. Савчин П.В. Люмінесцентні властивості мікро- та нанофаз, вкраплених у галоїдні кристали, 2009 (проф. Волошиновський А.С.).
 10. Тузяк М.Р. Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих кристалів сульфату амонію, 2009 (проф. Стадник В.Й.).
 11. Шопа Р.Я. Температурна поведінка оптичної анізотропії нелінійних діелектриків з центросиметричною парафазою, 2008 (д.ф.-м.н. Кушнір О.С.).
 12. Чорнодольський Я.М. Остовно-валентна люмінесценція та параметри енергетичної структури широкощілинних галоїдних кристалів, 2008 (проф. Волошиновський А.С.).
 13. Бердичевський О.М. Ефекти вібронної взаємодії в багатокомпонентних галоїдних кристалах, активованих ртутеподібними іонами, 2005 (доц. Підзирайло М.С.).
 14. Вістовський В.В. Механізми перетворення високоенергетичних електронних збуджень в багатокомпонентних йодистих кристалах, 2004 (доц. Підзирайло М.С.).
 15. Стриганюк Г.Б. Випромінювальні остовно-валентні та міжконфігураційні переходи в галоїдних сцинтиляційних матеріалах, 2003 (проф. Волошиновський А.С.).
 16. Тернавська С.В. Фононні спектри шаруватих кристалів InxTl1-xJ, 2003 (проф. Довгий Я.О.).
 17. Грипа О.А. Енергетична структура дефектів і фотоелектричні властивості легованих кристалів групи А2В6, 2003 (проф. Крочук А.С.).
 18. Бовгира О.В. Зонно-енергетична структура та оптичні властивості монокристалів броміду індію, 2003 (доц.Колінько М.І., доц. Франів А.В.).
 19. Глосковський А.В. Люмінесцентно-кінетичні дослідження процесів утворення свинцевовмісних нанокристалів, диспергованих у діелектричних матрицях, 2002 (проф.Волошиновський А.С.).
 20. Брезвін Р.С. Вплив одновісних тисків на рефракційні властивості кристалів групи А2ВХ4 з інверсією знака двопроменезаломлення, 2000 (проф. Романюк М.О.).
 21. Влох О. В. Енантиоморфна гетерофазно-полідоменна структура та оптична активність твердих розчинів K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3 (0≤x≤1), 2000 (проф. Романюк М.О.).
 22. Мищишин О.Я. Рефракційні властивості кристалів сульфатів і селенатів в області фазових переходів, 1999 (доц. Андрієвський Б.В.).
 23. Мороз І.Є. Фононні спектри нелінійнооптичних кристалів LiB3O5, β-BaB2O4, Li2B4O7, 1999 (проф. Довгий Я.О.).
 24. Михайлик М.С. Рекомбінаційні процеси за участю остовних і валентних дірок в широкозонних галоїдних кристалах, 1999 (проф. Волошиновський А.С.).
 25. Біленька О.Б. Спектроскопія радіаційно стійких нелінійно-оптичних кристалів, 1999 (проф. Довгий Я.О.).
 26. Сторчун М.В. Дослідження ефектів вібронної взаємодії в кристалах АВХ3 і АmBnCpPs різних структур, 1999 (доц. Підзирайло М.С.).
 27. Колінько М.І. Зонна структура та оптичні властивості іодиду індію, 1997 (проф.Крочук А.С.).
 28. Салах Ель-Дін Махмуд Мохамед Сальман. Структура, електричні і оптичні властивості аморфних плівок InSb-Ge, 1996 (проф. Романюк М.О., проф. Миколайчук О.Г.).
 29. Малинич С.З. Спектроскопія фотостимульованих явищ у металооксидних купратах, 1996 (проф. Довгий Я.О.).
 30. Михайлик В.Б. Оптико-спектральні параметри і ефекти вібронної взаємодії в іонних кристалах AmBnCpXs, 1993 (доц. Підзирайло М.С., ст.н.сп. Волошиновський А.С.).
 31. Антоняк О.Т. Оптична спектроскопія і радіаційні властивості монокристалів SrCl2-Ce, 1993 (доц. Підзирайло М.С.).
 32. Яблоновська О.Г. Оптичні спектри та фотостимульовані зміни в монокристалах і плівках сірки, 1990 (проф. Довгий Я.О.).
 33. Онуфрів О.Р. Центри забарвлення і люмінесценція фторгалогенідів двохвалентних металів, 1990 (проф. Крочук А.С., проф. Чорній З.П.).
 34. Гамерник Р.В. Примесные состояния 3d-элементов в кристаллах теллуридов кадмия и цинка, 1990 (проф. Крочук А.С., ст.наук.співроб. ІФ АН УРСР Гнатенко Ю.П.).
 35. Стадник В.Й. Электронная поляризуемость кристаллов с несоразмерными фазами типа А2ВХ4 , 1990 (проф. Романюк М.О.).
 36. Курляк В.Ю. Параметри електрон-фононної взаємодії і використання монокристалів K2SO4, 1990 (проф. Романюк М.О., доц. Андрієвський Б.В.).
 37. Мягкота С.В. Спектроскопия и экситон-фононное взаимодействие в перовскитоподобных кристаллах АmВnХp и твердых растворах на их основе, 1989 (доц. Підзирайло М.С.).
 38. Урсул З.М. Температурно-спектральные характеристики оптических индикатрис кристаллов типа А2ВХ4 и их изменения при фазовых переходах, 1989 (проф. Романюк М.О.).
 39. Стецюк О.Р. Структура и физические свойства аморфных пленок на основе теллурида германия, 1988 (доц. Миколайчук О.Г., доц. Туркевич В.В.).
 40. Вацеба М. А. Эмиссионные явления при перестройке дефектной структуры диэлектриков, 1988 (проф. Романюк М.О.).
 41. Хапко З.А. Спектроскопия экситонов и активаторных центров в кристаллах АВХ3, 1986 (доц. Підзирайло М.С.).
 42. Станько М.Г. Спектроскопия активированных щелочно-галоидных кристаллов при большой плотности оптического возбуждения, 1986 (доц. Підзирайло М.С., ст.н.сп. Наглі Л.Е.).
 43. Говор М.В. Электронно-дырочные процессы и туннельная рекомбинационная люминесценция в кристаллах хлористого стронция, 1985 (доц. Крочук А.С., доц. Чорній З.П.).
 44. Кітик І.В. Оптические функции и параметры энергетического спектра кристаллов дигалогенидов кадмия,1985 (доц. Довгий Я.О.).
 45. Щур Г.О. Ионные процессы и механизм коагуляции и диссоциации центров окраски в кристалах хлористого стронция, 1985 (доц. Крочук А.С., доц. Чорній З.П.).
 46. Мицик Б.Г. Пьезооптические свойства кристаллов группы триглицинсульфата, 1984 (доц. Романюк М.О.).
 47. Франів А.В. Спектральные исследования динамики экси­тонов в слоистых кристаллах, 1984 (доц. Крочук А.С., ст.н.сп. Блонський І.В.).
 48. Волошиновський А.С. Исследование эффектов электрон-фононного взаимодействия в чистых и примесных кристаллах АВХ3 и ВХ2, 1984 (доц.Підзирайло М.С.).
 49. Довга Н.Д. Оптические свойства монокристаллов фианита состава 0,9ZrO2–0,1Y2O3), 1983 (доц. Вайданич В.І., доц. Крочук А.С.).
 50. Габа В.М. Температурные и дисперсионные зависимости электронной поляризуемости некоторых ионных кристаллов, 1983 (проф. Романюк М.О.).
 51. Пашук І.П. Спектроскопия чистых и примесных перовскитоподобных галоидных кристаллов, 1982 (доц. Вишневський В.Н., доц. Підзирайло М.С.).
 52. Андрієвський Б.В. Электронные спектры чистых и дефектных водородосодержащих сегнетоэлектриков, 1981 (проф. Романюк М.О.).
 53. Франів О.В. Исследование энергетической структуры и рекомбинационного излучения смешанных монокристаллов CdSxTe1-x и (ZnSe)x(CdTe)1-x, 1980 (д.т.н. Пляцко Г.В.).
 54. Білий Я.-І.М. Исследование оптических спектров слоистых кристаллов групп АIIIВVI, АIIВ2VII і АIVВ2VI, 1980 (доц. Довгий Я.О.).
 55. Кузик М.П. Термооптические свойства некоторых ионных кристаллов, 1979 (доц. Вишневський В.Н., к.ф.-м.н. Стефанський І.В.).
 56. Лазько Л.А. Гиротропные и электрооптические свойства некоторых кристаллов, 1979 (доц. Влох О.Г.).
 57. Токарівський М.В. Исследование примесных центров свечения в ионных кристаллах, 1979 (доц. Підзирайло М.С.).
 58. Смішко Є.В. Исследование экситон-фононного взаимодействия в фенантрене, 1978 (доц. Крочук А.С.).
 59. Костецький О.М. Исследование дисперсии света некоторых водородсодержащих сегнетоэлектриков, 1978 (доц. Романюк М.О.)
 60. Шибистий О.М. Исследование переноса энергии возбуждения в трехкомпонентных люминесцентных растворах, 1975 (доц. Вишневський В.Н.).
 61. Василина З.С. Спектры фундаментального отражения сегнетоэлектриков группы триглицинсульфата, 1974 (доц. Романюк М.О.).
 62. Гнип Р.Г. Исследование оптических свойств мелкоструктурных катодолюминесцентных экранов электронно-лучевых приборов, 1974 (доц. Вишневський В.Н., доц. Підзирайло М.С.).
 63. Кулик З.С. Исследование влияния некоторых внешних воздействий на спектральные свойства щелочно-галоидных монокристаллов в коротковолновой ультрафиолетовой области спектра, 1974 (доц. Вишневський В.Н.).
 64. Стефанський І.В. Исследование дисперсии преломляющей способности некоторых ионных кристаллов, 1973 (доц. Вишневський В.Н.).
 65. Мороз Є.Г. Исследование физических свойств и зонной структуры синтетических монокристаллов прустита и пираргирита, 1972 (доц. Буцко М.І., доц. Довгий Я.О.).
 66. Віблий І.Ф. Исследование оптико-спектральных характеристик сегнетовой соли и триглицинсульфата, 1972 (доц. Романюк М.О.).
 67. Луців-Шумський Л.П. Электрооптические и пьезооптические свойства некоторых кристаллов, 1971 (доц. Влох О.Г.).
 68. Підзирайло М.С. Исследование некоторых люминесцентных свойств кристаллофосфоров NaI – Tl,1969 (доц. Вишневський В.Н.).
 69. Крочук А.С. Экспериментальные исследования экситонов в кристаллах фенантрена и хлористой меди, 1967 (проф. Бродин М.С.).
 70. Кулик Л.М. Исследования фундаментального поглощения щелочногалоидных и некоторых других монокристаллов в области вакуумного ультрафиолета, 1967 (доц. Вишневський В.Н., доц. Романюк М.О.).
 71. Туркевич В.В. Исследование инфракрасных спектров поглощения некоторых органических и неорганических соединений, 1966 (доц. Вишневський В.Н., доц. Землянський М.І.).
 72. Довгий Я.О. Исследование оптических свойств гиротропных кристаллов и молекулярних кристаллов с примесями, 1964 (акад. Прихотько А.Ф., проф. Бродин М.С.).
 73. Влох О.Г. Электрооптические свойства некоторых кристаллов, 1963 (д. ф.-м.н. Жолудєв І.С.).
 74. Романюк М.О. Исследование электрической та пьезоэлектрической поляризации кристаллов сегнетовой соли за наблюдениями доменной структуры, 1962 (д. ф.-м.н. Жолудєв І.С.).
 75. Вишневський В.Н. Исследование люминесценции примесных молекулярних кристаллов нафталин-антрацен, 1957 (проф.Борисов М.Д.).
 76. Цвєтков В.П. К температурной зависимости ближнего порядка в простых жидкостях, 1956.