Про кафедру загальної фізики

Коротка історія

Кафедра загальної фізики створена 1945 року на базі кафедри експериментальної фізики. Це одна з найстаріших кафедр фізичного факультету. Першим завідувачем кафедри загальної фізики був доцент Литвиненко С.П. Основними завданнями кафедри з часу її заснування було викладання фізики студентам природничих спеціальностей університету та підготовка до викладацької роботи студентів-фізиків.

Підготовка вчителів фізики традиційно здійснювалась на базі кабінету методики викладання фізики, який, як і вся кафедра загальної фізики, на той час, був розміщений у приміщенні головного корпусу університету. Завдяки доповненню обладнання методичного кабінету авторськими приладами власної конструкції, які виготовляли працівники кафедри у факультетській майстерні, він з часом перетворився у потужний навчально-методичний центр.

Вагомий внесок у розвиток методики викладання фізики у середній і вищій школі зробив Євген Степанович Клос (1934–1999), який у 1963 році прийшов на посаду асистента кафедри загальної фізики. Його заслугою стало оновлення роботи кабінету і навчальної лабораторії методики викладання фізики та методичне забезпечення лабораторного практикуму з демонстраційного експерименту. На базі кабінету постійно проходили курси підвищення кваліфікації вчителів фізики середніх шкіл Львова і Львівської області. Клос Є.С. був педантично строгим і водночас добрим науковцем, методистом, наставником. Прислухаючись до його мудрих методичних порад виросло не одне покоління прекрасних фізиків-педагогів, випускників фізичного факультету, які успішно працюють у школах Львова і області.

У 1970–80-х роках кафедра загальної фізики була опорною кафедрою фізики для вищих навчальних закладів західного регіону України, була організатором методичної роботи у навчальних закладах Львова, Луцька, Тернополя, Дрогобича, Івано-Франківська, Чернівців та Ужгорода.

Упродовж багатьох років працівники кафедри займалися проблемами викладання фізики у вищих та середніх навчальних закладах, розробляли державні стандарти освіти з фізики. Також на кафедрі інтенсивно проводилася наукова робота з різних напрямків досліджень в лабораторіях фізичної електроніки, люмінесценції, фізики поверхневих явищ, фізики тонких плівок та ін.

Окрім фізиків-педагогів на кафедрі готували фахівців за спеціальністю «фізика» (спеціалізації «фізична електроніка» (1963–2003), «фізика медико-біологічних систем» (1992–2003), «науково-технічна експертиза» (2005–2010)). З 2010 року кафедра готує фахівців за напрямом підготовки «прикладна фізика».

За роки своєї роботи кафедра загальної фізики дала путівку в життя понад 1000 кваліфікованим фахівцям.

У кабінеті методики викладання фізики (1970)

Проф. Лискович О.Б. (в центрі) з працівниками лабораторії люмінесценції (1976)

Сьогодення

Кафедра загальної фізики здійснює викладання навчальних дисциплін як для студентів фізичного факультету, так і для студентів природничих факультетів. Підготовку фахівців забезпечують 6 викладачів кафедри: доктор фіз.-мат наук, професор Стадник В.Й. (завідувач кафедри) та 5 кандидатів фіз.-мат. наук, доценти: Демків Т.М., Антоняк О.Т., Конопельник О.І., Чорнодольський Я.М., Фтомин Н.Є.

На кафедрі є такі навчальні лабораторії: електрики та магнетизму, електроніки, комп’ютерної фізики, методики викладання фізики — для студентів фізичного факультету та лабораторії загального фізичного практикуму (механіки, молекулярної фізики, оптики та електрики) — для студентів хімічного, біологічного, географічного, геологічного та механіко-математичного факультетів. Ще на кафедрі є науково-навчальна лабораторія функціональної електроніки, в якій студенти-фізики проводять експериментальні дослідження, виконують курсові та дипломні роботи.

У 2015 році Постановою кабінету міністрів України затверджено перелік нових галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Сьогодні, згідно з цим переліком, кафедра готує фахівців двох спеціальностей:

 • Прикладна фізика та наноматеріали;
 • Середня освіта. Фізика.

В лабораторії електрики і магнетизму

В лабораторії оптики

В лабораторії молекулярної фізики

Навчальні дисципліни

Викладачі кафедри читають такі навчальні дисципліни: електрика та магнетизм; методика викладання фізики; основи сучасної електроніки та радіоелектроніки; інженерна комп’ютерна графіка; комп’ютерне моделювання фізичних процесів; комп’ютерні вимірювальні системи; фізика діелектричних кристалів; аналогові та цифрові методи обробки зображень; сенсори та перетворювачі фізичних величин; частинна методика викладання фізики; методика викладання фізики у ВНЗ; загальна фізика для студентів механіко-математичного, геологічного, географічного та біологічного факультетів.

Навчальні програми дисциплін постійно вдосконалюються та оновлюються з врахуванням найновіших досягнень фізики, прикладної фізики, кристалофізики та інших суміжних наук.

Освітня програма для підготовки фахівців спеціальності «Середня освіта. Фізика» розроблена на основі сучасних досягнень в галузі освіти та міжнародних вимог до якості підготовки бакалаврів.

Сучасні фізики, насамперед, повинні досконало володіти фізико-математичним апаратом, вміти працювати зі складним фізичним обладнанням, володіти навиками користування комп’ютерною технікою, вміти за допомогою комп’ютерних систем моделювати фізичні процеси, знати англійську мову. Всіх цих знань та навичок набувають студенти фізичного факультету.

Окрім цього, студенти, які навчатимуться за спеціальністю «Середня освіта. Фізика», отримають знання і навички з методики викладання фізики та астрономії, проведення демонстраційного експерименту, розв’язування задач, оволодіють секретами викладацької майстерності, засвоять інформаційно-комунікативні технології навчання.

Практика студентів

Педагогічну практику студенти спеціальності «Середня освіта. Фізика» проходять у загальноосвітніх середніх школах м.Львова та Львівської області.

Навчально-виробнича практика студентів спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» відбувається на базі науково-дослідних лабораторій фізичного факультету, у НВП «Карат», ПАТ НВО «Термоприлад», в наукових лабораторіях Фізико-механічного інституту та Інституту конденсованого стану НАНУ. Також є можливість проходити практику в Інституті ім. Я.Длугоша (м.Ченстохова, Польща) та Кошалінському технологічному інституті (Польща).

Педагогічна практика у СШ №66

Навчально-виробнича практика

Працевлаштування

Випускники спеціальності «Середня освіта. Фізика» можуть працювати на таких посадах:

 • вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • вихователь;
 • технік-лаборант.

Отримані фундаментальні знання з фізики та астрономії, математики, хімії, інформаційних технологій і програмування також дають змогу випускникам працювати у таких сферах діяльності:

 • застосування знань з фізики та астрономії у розробці, виробництві, експлуатації та обслуговуванні приладів електронної промисловості, складних комп’ютеризованих науково-дослідних комплексів;
 • обіймати посади інженерів, наукових співробітників у науково-дослідних та виробничих установах;
 • працювати програмістами в банках, податкових інспекціях та ін.;
 • працювати менеджерами у профільних установах.

Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності працівників кафедри:

 • спектрально-люмінесцентні дослідження сцинтиляційних матеріалів та люмінофорів, кристалів;
 • моделювання кінетичних ефектів у напівпровідниках з непараболічним законом дисперсії та розрахунок електронної енергетичної структури кристалів;
 • оптичні і електрофізичні властивості провідних полімерів, спряжених поліаренів, композитних полімерних матеріалів з неорганічними наночастинками;
 • високоточна поляриметрія істотно анізотропних кристалів;
 • рефрактивні параметри механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалічних фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика несумірних фаз.

Працівники кафедри, аспіранти та студенти беруть активну участь у роботі багатьох міжнародних конференцій, зокрема: «Релаксаційні, нелінійні й акустичні процеси та матеріали» (РНАОПМ-2014–2016); «Електроніка і прикладна фізика»; «Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень»; «Електроніка та інформаційні технології» та ін. Також працівники кафедри беруть участь в організації та проведенні щорічної Міжнародної конференцій студентів та молодих науковців із теоретичної та експериментальної фізики «Еврика».