ОПП “Прикладна фізика та наноматеріали”

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітньо-професійні програми

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми “Прикладна фізика та наноматеріали” просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту освітньої програми проф. Капустянику В.Б. (volodymyr.kapustyanyk@lnu.edu.ua).

Вдосконалення ОПП

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми “Прикладна фізика та наноматеріали” просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту освітньої програми проф. Капустянику В.Б. (volodymyr.kapustyanyk@lnu.edu.ua).

Шановні колеги!  Просимо Вас дати відповідь на декілька запитань, пов’язаних з реалізацією освітньо-професійної програми Прикладна фізика та наноматеріали другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Такий діалог між стейкхолдерами та ЗВО необхідний для якісної підготовки здобувачів відповідно до сучасних вимог ринку та тенденцій розвитку галузі. Внесені Вами пропозиції будуть враховані при розробці та перегляді освітніх програм.

Будемо вдячні за Вашу думку!

Форма для опитування стейкхолдерів

Навчальні плани

Звіт за результатами опитування щодо якості ОПП

 

Компоненти освітніх програм:

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комп’ютеризація фізичного експерименту 16 32 1:2 Іспит
Основи експертних систем 16 32 1:2 Залік
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Прикладні проблеми фізики низьких температур 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми фізики конденсованого стану
Кінетичні процеси в багатокомпонентних системах
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Modern Technologies for Materials Synthesis
Structure and propertied of advanced materials
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Технології мікро- і наноелектроніки
Фізика і технологія тонких плівок
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Багатофункціональні діелектричні матеріали
Прикладні аспекти фізики діелектриків
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Applied Spectroscopy 16 32 1:2 Іспит
Методика викладання фізики у ЗВО 16 32 1:2 Залік
Проблеми фізики наноструктур 16 32 1:2 Іспит
Фізичні основи комп’ютерних систем 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Modern Technologies for Materials Synthesis
Structure and propertied of advanced materials
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Кристалофізика та кристалооптика
Фазові переходи у кристалічних системах
16 32 1:2 Залік

Дисципліни вільного вибору студента з циклу загальної підготовки

Магістерські роботи:

Репозитарій магістерських робіт