ОПП “Прикладна фізика та наноматеріали”

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітньо-професійні програми

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми “Прикладна фізика та наноматеріали” просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту освітньої програми проф. Капустянику В.Б. (volodymyr.kapustyanyk@lnu.edu.ua).

Навчальні плани

Звіт за результатами опитування щодо якості ОПП

Акредитація освітньої програми (2023 р.)

Компоненти освітньої програми:

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комп’ютеризація фізичного експерименту 16 32 1:2 Іспит
Основи експертних систем 16 32 1:2 Залік
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Прикладні проблеми фізики низьких температур 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми фізики конденсованого стану
Кінетичні процеси в багатокомпонентних системах
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Modern Technologies for Materials Synthesis
Structure and propertied of advanced materials
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Технології мікро- і наноелектроніки
Фізика і технологія тонких плівок
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Багатофункціональні діелектричні матеріали
Прикладні аспекти фізики діелектриків
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Applied Spectroscopy 16 32 1:2 Іспит
Методика викладання фізики у ЗВО 16 32 1:2 Залік
Проблеми фізики наноструктур 16 32 1:2 Іспит
Фізичні основи комп’ютерних систем 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Modern Technologies for Materials Synthesis
Structure and propertied of advanced materials
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Кристалофізика та кристалооптика
Фазові переходи у кристалічних системах
16 32 1:2 Залік

Дисципліни вільного вибору студента з циклу загальної підготовки

Магістерські роботи:

Репозитарій магістерських робіт