Акустичні методи експертизи (Прикладна фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832професор, ст. наук. співробітник Щерба І. Д.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832

Опис навчальної дисципліни

Курс “Акустичні методи експертизи” відноситься до профілюючих дисциплін, які викладаються студентам спеціалізації  «Науково–технічна експертиза» і є поєднанням фундаментальної акустики і дефектоскопії матеріалів. В ньому містяться фундаментальні основи акустики і методи неруйнівного контролю речовин, які можуть знаходитися у твердому, рідкому чи газоподібному станах. Необхідність такого курсу обгрунтовується тим, що останнім часом потреба у діагностиці матеріалів стає все більшою і вимагає всестороннього обгрунтування таких фундаментальних наук як фізика, хімія і матеріалознавство. Для успішного засвоєння даного курсу необхідними є знання з курсів загально фізики, термодинаміки статистичної фізики та кристалографії, що дасть змогу поєднати фундаментальні і практичні знання, а також засвоїти основні способи діагностики матеріалів. Цьому сприятиме лабораторний практикум і проходження виробничої практики.

Мета: формування у  майбутнього спеціаліста системи знань з фізичних характеристик акустичних хвиль та їх взаємодії з різними матеріалами, що дасть змогу оволодіти методами контролю ступеня дефектності речовин.. Це передбачає виклад основних параметрів акустичних хвиль, закономірностей їхнього поширення в різних середовищах, поглинання та інших характеристик. Метою курсу також є використання фундаментальних знань для ефективного використання у пристроях дефектоскопічних аналізів.

Завдання: навчити студентів характеризувати акустичні поля і використовувати їх до тестування та діагностики матеріалів зі встановленням якісним та кількісних параметрів дефектності структури.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. Закономірності поширення акустичних у різних середовищах.
 2. Методи визначення енергетичних параметрів акустичних хвиль
 3. Способи генерації та реєстрації акустичного випромінювання
 4. Методи акустичного контролю якості конструкційних матеріалів
 5. Способи вивчення мікронеоднорідних середовищ методом акустичної дефектоскопії і акустичної емісії.

вміти:

 1. Застосовувати фундаментальні знання з фізичної акустики для аналізу досконалостей структури кристалів, полікристалів, аморфних речовин, рідинних і газових систем та композитів на їхній основі.
 2. Використовувати методи генерації та реєстрації акустичних хвиль різного частотного діапазону.
 3. Вибирати методи і параметри структурної діагностики матеріалів різного включаючи складні нанокомпозитні системи.
 4. Проводити обробку та аналіз результатів акустичного тестування матеріалів.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких вищої математики і загальної фізики, термодинаміки, хімії, статистичної фізики, квантової механіки та теорії коливань.

У програмі використовуються приклади з найновіших досягнень науки і техніки, включаючи пристрої, що грунтуються на методі акустичної емісії. Викладання матеріалу ілюструється результатами діагностики типових дефектних структур з використанням найсучасніших методів інтерпретації. Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання, комп’ютерних проекторів.

Рекомендована література

Базова

 1. Исакович М.А.Общая акустика.-–М.: Наука, 1973.– 495 с.
 2. Агранат Б.А., .Дубровин М.Н., Хавский Н.Н, Эскин Г.И. Основы физики и техники ультразвука. –М., Высшая школа, 1987.– 347 с.
 3. Пирс Дж. Почти все о волнах.–М.; Мир,1976,–176с.
 4. Кудрявцев Б.Б. Ультраакустические методы исследования вещества. –М.; Учпедгиз,1961,–134 с.
 5. ГурвичА.К. Ультразвуковая дефектоскопия сварньіх соединений.–К.;ГИТЛ, 1963–228 с.
 6. Филоненко С.Ф., Бабак В.П. Исследование материалов и изделий методом акустической ємиссии //ААЭКС. 1977, №1, с. 37–50.

 Допоміжна

 1. Эскин Г.И. Ультразвуковая обработка расплавленного алюминия.–М.; Металлургия, 1988, –232 с.
 2. Войтенко О.Ф. Застосування ультразвуку в науці і техніці.–К;.Знання, 1975,–47 с.
 3. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике.–М.; Изд. ин.литер., 1957, –726 с.
 4. Андрейкив А.Е., Лысак Н.В. Метод акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения. – Киев: Наукова думка, 1989, –176 с.

Інформаційні ресурси

 1. Вікіпедія

Матеріали

 1. С.І.Мудрий. Акустичні методи аналізу речовин. Навч. посібн.– Львів: ЛНУ, 2008. – 234с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму