Алгоритми та архітектура даних (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Григорчак О. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Алгоритми та архітектура даних» сприяє формуванню  алгоритмічного мислення та навичок побудови алгоритмів для вирішення практичних задач, зокрема наукоємного характеру.

Під час курсу студенти ознайомляться з базовими структурами даних та алгоритмами для роботи з ними, а також навчаться створювати алгоритмічні моделі для роботи з простими та складним структурами даних.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні людині для створення ефективних алгоритмів розв’язання практичних задач, зокрема наукоємного характеру.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь, необхідних для роботи з різними структурами даних при розв’язанні математичних задач і моделюванні фізичних процесів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: базові структури даних та алгоритми роботи з ними;

вміти: створювати та реалізовувати алгоритми для роботи з простими та складними структурами даних.

Рекомендована література

Базова:

  1. Клакович Л. М., Левицька С. М., Костів О. В. Теорія алгоритмів: Навч. Посібник. – Львів: ЛНУ, 2008. – 140 с.
  2.  Глибовець М.М. Основи комп’ютерних алгоритмів. – К.: Вид. дім „КМ академія”, 2003. – 452 с
  3. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування: 750 задач з рекомендаціями та прикладами: Посіб/Т.П. Караванова – К.: ФОРУМ, 2002.- 287 с.

Допоміжна:

  1. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю.В. Нікольський – К.: BHV, 2007. – 368 с.
  2. Мелешко Є.В., Якименко М.С., Поліщук Л.І. Алгоритми та структури даних: Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. – Кропивницький: Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. – 156 с.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

http://www.tutorialspoint.com/python/

https://docs.python.org/3/

https://pythonguide.rozh2sch.org.ua/

Силабус:

Завантажити силабус