Алгоритми та архітектура даних (104 Фізика і астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Григорчак О. І.ФзІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФзІ-11Григорчак О. І.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Алгоритми і структура даних” є підставовою навчальною дисципліною, котра формує підвалини належного алгоритмічного мислинення для розв’язання складних теоретичних та прикладних моделей, які виникають у різних галузях науки, зокрема фізиці та математиці.

Мета: сформулювати поняття інформації та підходів до роботи з нею, сформувати розуміння найбільш поширених алгоритмів, які використовуються в сучасних підходах чисельних розв’яків теоретичних та прикладних задач; дати базове розуміння структури даних та їх прикладного застосування.

Завдання: навчити студентів працювати з інформацією (представлення інформації, кодування, шифрування),  самостійно будувати алгоритми на графах і деревах, використовувати різні структури даних у чисельних задачах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати теорію кодування та шифрування інформації, комбінаторний аналіз, алгоритми на графах і деревах, булеві функції та їх застосування.

вміти складати та реалізовувати прості алгоритми мовами Сі та Пайтон, використовувати структурно-функціональний підхід до задач, розв’язання яких вимагає декомпозиції здачі на підзадачі, використовувати отримані знання до реалізації чисельних підходів у вирішення фізичних задач.

Рекомендована література

Базова

  1. Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, Дискретна математика, 2012.
  2. Бондаренко М.Ф. Комп’ютерна дискретна математика, 2004.
  3. А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий, Програмування числових методів мовою Python, 2014
  4. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы, 2000

Допоміжна

  1. Кнут Дональд Э. Искусство программирования, том 1, 2015.
  2. Голицына О.Л. Основы алгоритмизации и программирования, 2008.
  3. Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ: пер. с англ, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму