Астрофізика вироджених карликів

Тип: На вибір студента

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Ваврух М. В.ФзАм-61м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзАм-61мпрофесор Ваврух М. В.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Астрофізика вироджених карликів” присвячено вивченню компактних об’єктів Всесвіту – вироджених карликів, які розглядаються як окремі об’єкти або як компоненти подвійних зоряних систем. Вивчаються питання структури та стійкості вироджених карликів. Теоретичні моделі (побудовані іншими дослідниками або автором цієї програми) співставляються зі спостережуваними даними. Викладається метод некоректних задач астрофізики як спосіб визначення характеристик зір у подвійних системах на основі спостережуваних даних. Розглядається обернена задача теорії вироджених карликів – визначення параметрів моделей за спостережуваними даними.

Мета:
засвоєння теоретичних методів опису структури вироджених карликів та їх стійкості, а також явищ, що відбуваються у тісних подвійних системах, одним з компонентів яких є білий карлик.

Завдання:
побудова адекватних моделей, що враховують всю сукупність основних чинників, що формують структуру вироджених карликів, розрахунки макроскопічних характеристик і порівняння їх зі спостережуваними даними, визначення параметрів моделей на основі спостережуваних даних, інтерпретація спостережуваних даних та виявлення фізичних механізмів, що лежать в основі функціонування білих карликів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:
1. основні механізми, що визначають фізичні явища всередині та на поверхні білих карликів;
2. рівняння стану холодної речовини при високих густинах (вироджений ідеальний релятивістський газ, вироджена електронна модель);
3. внутрішню будову вироджених карликів;
4. спостережувані прояви існування білих карликів;
5. методи розрахунку макроскопічних характеристик карликів при одночасному врахуванні основних чинників формування їхньої структури.

Вміти:
1) побудувати рівняння стану електрон-ядерних моделей вироджених карликів;
2) розв’язувати рівняння механічної рівноваги для вироджених карликів, розраховувати характеристики на основі різних моделей;
3) визначати параметри моделей за спостережуваними даними карликів;
4) методом некоректних задач визначати маси компонент у тісних подвійних системах;
5) визначати критичні параметри масивних карликів (максимальна маса та значення параметра релятивізму у центрі зорі).

Рекомендована література

Базова:
1. Шапиро С., Тьюкольски С. Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. Т. 1, 2. М.: Мир, 1985.
2. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Теория тяготения и эволюция звезд. М.: Мир, 1971.
3. Чандрасекхар С. Введение в учение о строение звезд. М. :Физ. мат. гиз., 1965.
4. Гинзбург В.Л. Релятивистская астрофизика. М.: Наука , 1979.
5. James R.A. The structure and stability of rotating gas masses // Astrophys. Jorn. – 1964. – V. 140. – P. 552.

Допоміжна:
1. Белые карлики. Сборник статтей /Под ред. Блинникова С.И М.: Мир, 1975.
2. Zapolsky H.S., Salpeter E.E. Mass-Radius Relation for Cold Spheres of Low Mass. // Astrophys. J. 158, 809,1969.
3. Camenzind M., Compact objects in astrophysics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007

Інформаційні ресурси:
Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

Ваврух М.В., Смеречинський С.В., Тишко Н.Л. Нові моделі в теорії структури вироджених карликів. Львів: Вид-во Львів. н-ту , 2017. – 320 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму