Атомна фізика (Середня освіта. Фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Волошиновський А. С.ФзО-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФзО-31ст. наук. співробітник Гамерник Р. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФзО-31доцент Брезвін Р. С.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Атомна фізика» є нормативною навчальною дисципліною з спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми бакалавра,  яка викладається у 5-му семестрі в обсязі 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Атомна фізика – розділ загального курсу фізики, в якому вивчається будова і властивості атома, а також елементарні процеси на атомному рівні.

Мета – Ознайомлення студентів з послідовним розвитком сучасних уявлень про атомну будову речовини на основі квантової механіки, загальними питаннями атомної і молекулярної спектроскопії, новітніми досягненнями в галузі атомної фізики.

Завдання – Поряд з аналізом експериментальних результатів ставиться ціль приділити значну увагу теоретичному поясненню самих явищ. Навчити студентів критично оцінювати різні методи моделювання і математичного опису атомних процесів. Підготувати студентів до сприймання і глибокого розуміння спеціальних теоретичних курсів, зокрема квантової механіки, атомної та молекулярної спектроскопії.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні компетентності:

 • СК1. Здатність використовувати систематизовані теоретичні й практичні знання з фізики та методики навчання фізики у вирішенні професійних завдань.
 • СК4. Здатність коректно застосовувати фізичні поняття, закони, принципи, теорії у поєднанні з необхідним математичним інструментарієм для пояснення фізичних явищ і процесів з використанням сучасних засобів навчання.
 • СК9. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.
 • СК12. Володіння базовими поняттями, аксіомами та постулатами загальної і теоретичної фізики, знання основних законів і принципів сучасної фізики та астрономії, вміння визначати межі їх застосування.

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване вивчення курсу:

 • ПРН5. Уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.
 • ПРН13. Знати та розуміти основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики і астрономії та методики їх навчання, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.
 • ПРН14. Аналізувати фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних матема­тичних методів.
 • ПРН17. Розв’язувати задачі різних рівнів складності курсів фізики і астрономії в базовій середній школі, чітко й раціонально пояснює розв’язання учням.
 • ПРН20. Володіти основами наукових досліджень, здійснювати самостійну експериментальну діяльність з фізики та методики навчання фізики з описом, аналізом та критичним оцінюванням експериментальних даних.
 • ПРН22. Розуміти місце фізики та астрономії у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Рекомендована література

Базова

 1. Білий М.У., Охрименко Б.А. Атомна фізика. – К.: Знання, 2009. – 559 с.
 2. Білий М.У. Атомна фізика. – Київ, 1973. – 396 с.
 3. Гайда Р.П. Атомна фізика. – Львів: Вид. Львів. ун-ту, 1965. – 356 с.
 4. Белый М.У., Охрименко Б.А. Атомная физика. – Киев, 1984.
 5. Находкін М.Г. Атомна фізика. – К.: КНУ, 1999. – 553 с.
 6. Глауберман А.Ю. Фізика атома та квантова механіка. – Київ. 1972.
 7. Матвеев А.Н. Атомная физика. – М.: Высшая школа, 1989. – 439 с.
 8. Шпольский Э.В. Атомная физика. т.І, т.ІІ. – М., 1963, 1974. 1982.
 9. Сивухин Л.В. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика. Ч.1,2.Т.5. – М.: Наука, 1989.
 10. Иродов И.Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике. – М.: Энергоатомиздат, 1984.
 11. Оптика и атомная физика (лабораторный практикум по физике) под ред. Солоухина Р.И. – Новосибирск: Наука, 1976.

Допоміжна

 1. Cавельев И.В. Курс общей физики. т.III. – М., 1971, 1979.
 2. Яворский Б.М., Детлаф. Курс физики. Т.3. – К.: Вища школа, 1973.
 3. В.С.Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 1985.
 4. А.А.Остроухов. Розв’язування задач з загального курсу фізики. – К: Вища школа, 1986.

Інформаційні ресурси

Матеріали

 1. В.Ю.Курляк, Л.Т.Карплюк, М.Р.Тузяк. Практикум з курсу «Атомна фізика». Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 112 c.
 2. А.В. Франів, О.В. Бовгира. Задачі з атомної фізики. – Львів:Вид. центр ЛНУ, 2011. – 210 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус