Електродинаміка (104 Фізика та астрономія. ОП Фізика та астрофізика, ОП Комп’ютерна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Ровенчак А. А.ФзФ-31, ФзК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзФ-31
ФзК-31

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб стисло подати основи  спеціальної теорії відносності, релятивістської електродинаміки, електродинаміки середовища.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Електродинаміка» є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із електромагнітним полем. Це передбачає виклад основ теорії електромагнітних процесів у середовищі, поглиблення знань, одержаних в загальному курсі «Електрика», засвоєння математичного апарату класичної теорії поля, вивчення теорії релятивістської теорії електромагнітного поля.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, електрика, перша частина курсу класичної електродинаміки.

Рекомендована література

Базова:

  1. В. А. Головацький, Електродинаміка. Чернівці: Рута, 2011.
  2. В. О. Іванов, Є. І. Габрусенко, Л. В. Сібрук, Теорія електромагнітного поля. Київ: НАУ, 2017.
  3. А. М. Федорченко, Теоретична фізика, т. 1, 1988.
  4. L. Deraad, K. A. Milton, J. Schwinger, and Wu-yang Tsai, Classical Electrodynamics. CRC Press, 2019.
  5. D. Jackson, Classical Electrodynamics. 3rd edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999.

Допоміжна:

  1. М. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та ін.; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака, Збірник задач з електродинаміки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
  2. В. В. Обуховський, Збірка задач для контрольних робіт з електродинаміки. Київ: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2003.

Інформаційні ресурси:

  1. Eric Weisstein’s World of Physics https://scienceworld.wolfram.com/physics/
  2. https://www.wikipedia.org
  3. The Feynman Lectures on Physics. Vol. II: The electromagnetic field. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.html

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус