Електродинаміка (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Ровенчак А. А.ФзП-31, ФзН-31
616ФзП-31, ФзН-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзП-31
ФзН-31
632ФзП-31
ФзН-31

Опис навчальної дисципліни

Курс електродинаміки є фундаментальним розділом основного курсу теоретичної фізики.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із електромагнітним полем. Це передбачає виклад основ теорії електромагнітних процесів у вакуумі та в середовищі, поглиблення знань, одержаних в загальному курсі «Електрика», засвоєння математичного апарату класичної теорії поля, вивчення теорії електромагнітного поля Максвелла-Лоренца і релятивістської теорії електромагнітного поля. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття та закони класичної та релятивістської електродинаміки, спеціальної теорії відносності, електродинаміки середовища.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач електродинаміки. Студент повинен усвідомити, що численні явища і закони, вивчені в загальному курсі фізики, є наслідками фундаментальних загальних принципів і рівнянь.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття предмету; фундаментальні закони електро­магнітного поля; основні положення теорії електромагнітного поля у вакуумі; основні закони макроскопічної електродинаміки; основні положення спеціальної теорії відносності та релятивістської електродинаміки.

вміти: отримати рівняння Максвелла у вакуумі та в середовищі; вивести рівняння електромагнітного поля в потенціалах; записати варіаційний принцип для електромагнітного поля; записувати рівняння електродинаміки в 3-вимірному вигляді та в коваріантній формі; сформулювати суть мультипольних розкладів для електромагнітного поля; застосувати методи класичної електродинаміки до розв’язку конкретних задач; розв’язувати основні типи задач класичної електродинаміки та спеціальної теорії відносності.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, електрика.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. В. М. МигальВипромінювання електромагнітних хвиль (Методичні вказівки до розв’язування задач з вибраних розділів електродинаміки для студентів III курсу фізичного факультету) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999. 32 стор.
 2. Збірник задач з електродинамікиМ. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та ін. ; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 112 стор.
  [Частина 1]    [Частина 2]

Базова

 1. М. М. Бредов, В. В. Румянцев, И. Н. Топтыгин, Классическая электродинамика, 1985.
 2. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Теория поля, 1988.
 3. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Электродинамика сплошних сред, 1982.
 4. И. В. Савельев, Основы теоретической физики, т. 1, 1975.
 5. Я. П. Терлецкий, Ю. П. Рыбаков, Электродинамика, 1990.
 6. А. М. Федорченко, Теоретична фізика, т. 1, 1988.

Допоміжна

 1. В. В. Батыгин, И. Н. Топтыгин. Сборник задач по электродинамике. Москва: РХД, 2002.
 2. Е. Г. Векштейн, Сборник задач по электродинамике. Москва: Высшая школа, 1966.
 3. В. А. Головацький. Електродинаміка: навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2011.
 4. В. В. Обуховський. Збірка задач для контрольних робіт з електродинаміки. Київ: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2003.

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics
 2. http://www.wikipedia.org
 3. The Feynman Lectures on Physics

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму