Електродинаміка (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Комп’ютерні технології у прикладній фізиці, ОП Нанофізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає
62.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Ровенчак А. А.ФзП-31, ФзН-31
616ФзП-31, ФзН-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзП-31
632ФзП-31

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб стисло подати основи  класичної та релятивістської електродинаміки, спеціальної теорії відносності, електродинаміки середовища.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Електродинаміка» є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із електромагнітним полем. Це передбачає виклад основ теорії електромагнітних процесів у вакуумі та в середовищі, поглиблення знань, одержаних в загальному курсі «Електрика», засвоєння математичного апарату класичної теорії поля, вивчення теорії електромагнітного поля Максвелла–Лоренца і релятивістської теорії електромагнітного поля.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, електрика.

Рекомендована література

Базова:

 1. В. А. Головацький, Електродинаміка. Чернівці: Рута, 2011.
 2. В. О. Іванов, Є. І. Габрусенко, Л. В. Сібрук, Теорія електромагнітного поля. Київ: НАУ, 2017.
 3. А. М. Федорченко, Теоретична фізика, т. 1, 1988.
 4. L. Deraad, K. A. Milton, J. Schwinger, and Wu-yang Tsai, Classical Electrodynamics. CRC Press, 2019.
 5. D. Jackson, Classical Electrodynamics. 3rd edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999.

Допоміжна:

 1. М.В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та ін.; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака, Збірник задач з електродинаміки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
 2. В. М.Мигаль, Випромінювання електромагнітних хвиль: Методичні вказівки до розв’язування задач з вибраних розділів електродинаміки для студентів III курсу фізичного факультету. Львів: ЛДУ, 1999.
 3. В. В. Обуховський, Збірка задач для контрольних робіт з електродинаміки. Київ: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2003.
 4. Rovenchak, Yu. Krynytskyi. Radiation of the electromagnetic field beyond the dipole approximation. Am. J. Phys. 86(10): 727–732 (2018); https://doi.org/10.1119/1.5052427

 

Інформаційні ресурси:

 1. Eric Weisstein’s World of Physics https://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. https://www.wikipedia.org
 3. The Feynman Lectures on Physics. Vol. II: The electromagnetic field. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.html

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус