Електрика і магнетизм (014 Середня освіта (Фізика))

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
311Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348професор Стадник В. Й.ФзО-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348ФзО-21Новосад І. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
380ФзО-21доцент Фтомин Н. Є.

Опис навчальної дисципліни

Курс загальної фізики є основою у профілюючій підготовці студентів фізичних і технічних спеціальностей. Без ґрунтовних знань з фізики неможлива майбутня повноцінна професійна діяльність в експериментальній та теоретичній фізиці, педагогічній, інженерній галузях тощо. Предмет „Електрика та магнетизм” займає центральне місце серед інших курсів загальної фізики. Закони та явища електромагнетизму є основою сучасної електроніки, фундаментом для різних галузей науки і техніки. Їхнє вивчення під час лекційних, лабораторних і практичних занять дасть змогу опанувати багато інших важливих курсів на фізичному факультеті.

Лабораторний практикум з курсу „Електрика та магнетизм” для студентів фізичного факультету є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з апаратурою, дає відомості про методи дослідження електричних і магнітних явищ, закладає передумови для самостійної наукової роботи в лабораторії.

Підготовка висококваліфікованого фізика має опиратись на фундаментальні знання, які можна набути й під час практичних занять. Розв’язування задач сприяє глибшому розумінню фізичних явищ, встановленню взаємозв’язків між основними величинами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. основні ідеї, поняття та закони електрики і магнетизму, межі їхнього застосування,
 2. закони постійного струму; магнетостатику; електромагнітну індукцію; струм зміщення; рівняння Максвела; електромагнітні хвилі; електропровідність металів та напівпровідників; контактні явища;
 3. основні електричні та магнітні фізичні величини, одиниці їхнього вимірювання; фундаментальні поняття;
 4. головні технічні проблеми, пов’язані з використанням електромагнітних явищ.

вміти:

 1. застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з електрики і магнетизму;
 2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту;
 3. пояснювати електричні процеси та явища, які використовуються у техніці та побуті;
 4. визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, робота яких ґрунтується на електромагнітних явищах.

Рекомендована література

Базова

 1. Калашников С. Г. Электричество: учеб. пособие / С.Г.Калашников [5-е изд., испр. и доп.]. – М. : “Наука”, 2003. – 576 с.
 2. Курс фізики. У книзі 1. Електрика і магнетизм: навч. посіб. / Г.В.Бушок, Г.В.Півень, В.В.Левандовський; за заг. ред. І.Кучерука. – К. : Техніка, 2001. – 446 с. – ISBN 966-575-183-2.
 3. Воловик П.М. Фізика: Для університетів: підручник. / П.М.Воловик. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 864 с. – ISBN 966-569-172-4.
 4. Загальний курс фізики. У 3 ч. Ч.2. Електрика і магнетизм : навч. посіб. / І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик ; за заг. ред. І.Кучерука. – К. : Техніка, 2001. – 452 с.– ISBN 966-575-183-2.
 5. Детлаф А.А. Курс физики : учеб. пособие для втузов / А.А.Детлаф, Б.М.Яворский. – М.: Высш. шк., 1989. – ISBN 5-06-001432-0.
 6. Иродов Игорь Евгеньевич. Задачи по общей физике: учеб. пособие / И.Е.Иродов. – М. : Наука, 1988. – 416 с. – ISBN 5-02-013849-5.
 7. Загальний курс фізики. Збірник задач: навч. посіб./ І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук [та ін.]; за ред. І.П.Гаркуші. – К. : В-во “Техніка”, 2003. – 560 с. – ISBN 966-575-130-1.
 8. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учеб. пособ./ В.С.Воль­кенштейн – М. : Наука, 1985. – 464 с.

 

Допоміжна

 1. Венгренович Р.Д. Курс фізики. У 3-х ч. Ч.2. Електрика та магнетизм : навч. посіб. / Р.Д. Венгренович, М.Ю.Стасик; за ред. проф. Р.Д. Венгреновича. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-399-124-5.
 2. Воловик П.М. Курс фізики для університетів : навч. посіб. / П.М.Воловик – К. : Ірпінь, Перун, 2005. – 864 с. – ISBN 966-569-172-4.
 3. Курс фізики. У 2 т. Т.1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм: навч. посіб. / за заг. ред. Г.Бушка. – К. : Либідь, – 448 с. – ISBN 966-06-0084-4.
 4. Сивухин Дмитрий Васильевич. Общий курс физики. Электричество / Д.В. Сивухин. – М. : Наука, 1983. – 688 с.
 5. Загальна фізика : лабораторний практикум: навч. посіб. / В. Барановський, П.Бережний, І.Горбачук, В.Дущенко, М.Шут; за заг. ред. І.Т.Горбачука. – К.: Вища шк., 1992. – 509 с. – ISBN 5-11-002569-Х.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму