Електрика і магнетизм (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348професор Стадник В. Й.ФзП-21, ФзН-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
380ФзП-21Кошмак І. О., Смеречинський С. В.
ФзН-21Білик Р. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс загальної фізики є основою у профілюючій підготовці студентів фізичних і технічних спеціальностей. Без ґрунтовних знань з фізики неможлива майбутня повноцінна професійна діяльність в експериментальній та теоретичній фізиці, педагогічній, інженерній галузях тощо. Предмет „Електрика та магнетизм” займає центральне місце серед інших курсів загальної фізики. Закони та явища електромагнетизму є основою сучасної електроніки, фундаментом для різних галузей науки і техніки. Їхнє вивчення під час лекційних, лабораторних і практичних занять дасть змогу опанувати багато інших важливих курсів на фізичному факультеті.

Лабораторний практикум з курсу „Електрика та магнетизм” для студентів фізичного факультету є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з апаратурою, дає відомості про методи дослідження електричних і магнітних явищ, закладає передумови для самостійної наукової роботи в лабораторії.

Підготовка висококваліфікованого фізика має опиратись на фундаментальні знання, які можна набути й під час практичних занять. Розв’язування задач сприяє глибшому розумінню фізичних явищ, встановленню взаємозв’язків між основними величинами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. основні ідеї, поняття та закони електрики і магнетизму, межі їхнього застосування,
 2. закони постійного струму; магнетостатику; електромагнітну індукцію; струм зміщення; рівняння Максвела; електромагнітні хвилі; електропровідність металів та напівпровідників; контактні явища;
 3. основні електричні та магнітні фізичні величини, одиниці їхнього вимірювання; фундаментальні поняття;
 4. головні технічні проблеми, пов’язані з використанням електромагнітних явищ.

вміти:

 1. застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з електрики і магнетизму;
 2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту;
 3. пояснювати електричні процеси та явища, які використовуються у техніці та побуті;
 4. визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, робота яких ґрунтується на електромагнітних явищах.

Рекомендована література

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. основні ідеї, поняття та закони електрики і магнетизму, межі їхнього застосування,
 2. закони постійного струму; магнетостатику; електромагнітну індукцію; струм зміщення; рівняння Максвела; електромагнітні хвилі; електропровідність металів та напівпровідників; контактні явища;
 3. основні електричні та магнітні фізичні величини, одиниці їхнього вимірювання; фундаментальні поняття;
 4. головні технічні проблеми, пов’язані з використанням електромагнітних явищ.

вміти:

 1. застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з електрики і магнетизму;
 2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту;
 3. пояснювати електричні процеси та явища, які використовуються у техніці та побуті;
 4. визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, робота яких ґрунтується на електромагнітних явищах.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму