Електродинаміка (Середня освіта. Фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Пастухов В. С.ФзО-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзО-31доцент Пастухов В. С.

Опис навчальної дисципліни

Курс «Електродинаміка» є нормативною дисципліною з спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми бакалавра, яка викладається в VI семестрі обсягом 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб стисло подати основи  класичної та релятивістської електродинаміки, спеціальної теорії відносності, електродинаміки середовища.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із електромагнітним полем. Це передбачає виклад основ теорії електромагнітних процесів у вакуумі та в середовищі, поглиблення знань, одержаних в загальному курсі «Електрика», засвоєння математичного апарату класичної теорії поля, вивчення теорії електромагнітного поля Максвелла-Лоренца і релятивістської теорії електромагнітного поля. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття та закони класичної та релятивістської електродинаміки, спеціальної теорії відносності, електродинаміки середовища.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач електродинаміки. Студент повинен усвідомити, що численні явища і закони, вивчені в загальному курсі фізики, є наслідками фундаментальних загальних принципів і рівнянь.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття предмету; фундаментальні закони електро-магнітного поля; основні положення теорії електромагнітного поля у вакуумі; основні закони макроскопічної електродинаміки; основні положення спеціальної теорії відносності та релятивістської електродинаміки.

вміти: отримати рівняння Максвелла у вакуумі та в середовищі; вивести рівняння електромагнітного поля в потенціалах; записати варіаційний принцип для електромагнітного поля; записувати рівняння електродинаміки в 3-вимірному вигляді та в коваріантній формі; сформулювати суть мультипольних розкладів для електромагнітного поля; застосувати методи класичної електродинаміки до розв’язку конкретних задач; розв’язувати основні типи задач класичної електродинаміки та спеціальної теорії відносності.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, електрика.

Рекомендована література

Базова
1. М. М. Бредов, В. В. Румянцев, И. Н. Топтыгин, Классическая электродинамика, 1985.
2. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Теория поля, 1988.
3. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Электродинамика сплошних сред, 1982.
4. И. В. Савельев, Основы теоретической физики, т. 1, 1975.
5. Я. П. Терлецкий, Ю. П. Рыбаков, Электродинамика, 1990.
6. А. М. Федорченко, Теоретична фізика, т. 1, 1988.

Допоміжна
1. В. В. Батыгин, И. Н. Топтыгин. Сборник задач по электродинамике. — М.: Физматгиз, 1962.
2. Е. Г. Векштейн, Сборник задач по электродинамике. — М.: Высшая школа, 1966.

Інформаційні ресурси

1. Eric Weisstein’s World of Physics
2. Wikipedia

Матеріали

  • В. М. Мигаль. Випромінювання електромагнітних хвиль: Методичні вказівки до розв’язування задач з вибраних розділів електродинаміки для студентів III курсу фізичного факультету. — Львів: ЛДУ, 1999.
  • Збірник задач з електродинаміки / М. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та ін.; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус