Фізичні методи досліджень (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Брезвін Р. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832доцент Брезвін Р. С.

Опис навчальної дисципліни

Мета  – Ознайомлення з сучасними експериментальними методами фізичних досліджень, які використовуються в дослідницьких лабораторіях кафедр фізичного факультету та факультету електроніки.

Завдання –  Висвітлення методів отримання різноманітних спектрів фізичних величин під впливом електромагнітного випромінювання різних довжин хвиль.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • класифікацію фізичних методів досліджень;
 • основні фізичні положення стосовно квантових станів електронів в атомах;
 • емпіричні закономірності рентгенівських емісійних спектрів, закон Мозлі;
 • основи якісного і кількісного емісійного спектрального аналізу;
 • методику дослідження поверхні твердих тіл ожеелектронною спектроскопією;
 • класифікацію оптичної спектроскопії;
 • співвідношення Крамерса-Кроніга;
 • знаходження оптичних функцій кристалів за спектрами відбивання;
 • фізичні основи аналізу краю власного поглинання твердих тіл;
 • основні положення методу розв’язку структурно-спектроскопічних задач;
 • аналіз природи і можливостей використання методу комбінаційного розсіювання світла;
 • люмінесцентні характеристики речовини;
 • функціональну схему установки для вимірювання спектрів люмінесценції;
 • методи визначення енергетичних параметрів центрів захоплення методом кривих термовисвічування;
 • фізичні основи Фур’є –спектроскопії та її інформаційні можливості;
 • суть явища електронного парамагнітного резонансу;
 • особливості дослідження речовин методом електронного парамагнітного резонансу, інформаційні можливості методу;
 • принципи мас-спектроскопії, як методу дослідження хімічного складу речовин.

вміти:

 • здійснювати вибір принципіальної схеми для проведення рентгеноспектральних досліджень (вимірювання спектрів поглинання і емісійних спектрів);
 • проводити якісний, напівкількісний і кількісний емісійний спектральний аналіз;
 • аналізувати рентгеноелектронні та оже-спектри;
 • застосувати дані рентгеноспектральних досліджень для побудови схеми енергетичних рівнів електронної підсистеми атомі;
 • застосувати необхідну схему для вимірювання спектрів поглинання, відбивання в оптичному спектральному діапазоні;
 • розраховувати оптичні функції кристалів з використанням спектрів відбивання та співвідношень Крамерса-Кроніга;
 • здійснювати оцінку величини електрон-фононної взаємодії і типу зона-зонних переходів на основі аналізу краю власного поглинання твердих тіл;
 • проводити аналіз структури органічних сполук за характеристичністю їх оптичних спектрів;
 • використовувати методику комбінаційного розсіювання світла для уточнення тонкої структури енергетичних рівнів атомів;
 • здійснювати вибір принципіальної схеми для проведення люмінесцентних досліджень;
 • визначити порядок кінетики релаксації енергії збудження із виміряних кривих загасання люмінесценції;
 • здійснювати розрахунок глибини загасання електронних і діркових центрів захоплення на основі кривих термостимульованої люмінесценції;
 • робити математичну обробку даних отриманих з вимірювань на Фур’є спектроскопії;
 • розшифровувати тонку структуру спектрів електронного парамагнітного резонансу.