Фізика діелектричних кристалів (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832професор Стадник В. Й.ФзП-41(1), ФзП-41(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФзП-41(1)професор Стадник В. Й.
ФзП-41(2)професор Стадник В. Й.

Опис навчальної дисципліни

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із фізикою твердого тіла. Це передбачає виклад основ симетрії кристалічних діелектриків, основних типів зв’язків та дефектів кристалів; основних понять та методик визначення поляризації та електропровідності діелектриків; поглиблення знань, одержаних з навчальних дисциплін “Електрика та магнетизм” та “Оптика”. Предмет навчальної дисципліни передбачає ознайомлення студентів з низкою ефектів у кристалічних діелектриках (п’єзоелектричний, п’єзооптичний, піроелектричний, морфічний, інверсія знаку двопроменезаломлення тощо). Даний предмет включає основні поняття тензорного аналізу, законів класичної динаміки та електродинаміки середовища.

Завдання: навчити студентів самостійно визначати точкову групу симетрію кристалів; проводити фундаментальні та прикладні дослідження фізичних властивостей кристалічних діелектриків; виконувати фізичне та математичне моделювання фізичних явищ та процесів, які відбуваються при взаємодії випромінювання з кристалом. Студент повинен вміти проводити експериментальне вивчення механічних та оптичних властивостей кристалів та інтерпретувати отримані результати. Студент повинен усвідомити, що численні властивості кристалів, вивчені в загальному курсі фізики, є наслідками фундаментальних загальних принципів і рівнянь.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні поняття предмету;

фундаментальні рівняння Максвелла для немагнітних середовищ; основні положення симетрії кристалів;

основні типи поляризацій та електропровідності діелектриків;

вплив зовнішніх чинників на діелектричні то оптичні властивості кристалів.

  • вміти:

визначити елементи симетрії та точкову групу симетрії кристалів;

досліджувати температурні залежності діелектричної проникливості, спонтанної поляризації, величини коерцитивного поля, компонент тензора п’єзоелектричного та п’єзооптичного ефектів і тензора пружних констант;

проводити дослідження кристалів в паралельному та збіжному пучках, отримувати коноскопічні фігури кристалів і на їх основі робити висновки щодо орієнтації оптичних осей;

проводити дослідження термічного розширення і на їх основі визначати коефіцієнти лінійного розширення кристалів;

за допомогою дифракції світла на об’ємних акустичних хвилях визначати коефіцієнт ефективності дифракції світла та швидкість поширення акустичних хвиль.