Фізика (для студентів біологічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216ст. наук. співробітник Гамерник Р. В.
216доцент Брезвін Р. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232

Опис навчальної дисципліни

Сучасна біологія, як одна з природничих наук, у своєму розвитку широко використовує досягнення інших наук як фізика, математика, інформатика та ін. Вивчаючи фізичні та фізико-хімічні процеси на молекулярному рівні, можна краще зрозуміти сутність і механізми фізіологічних процесів у організмі. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються на різних рівнях організації біологічних систем є основою фізіологічних процесів. Підготовка висококваліфікованого спеціаліста-біолога повинна опиратись на фундаментальні знання з фізики. Без фізичних знань неможливе глибоке розуміння біофізики процесу дихання, руху крові в судинній системі, роботи серця, трансмембранному транспортуванню, електропровідності клітин і тканин, основ електрокардіографії, методів електролікування та ін.

Мета: Програма курсу фізики для студентів біологічного факультету передбачає поряд з викладанням традиційних класичних розділів, вивчення матеріалу, що стосується біофізичних явищ та процесів. У програмі використовуються приклади з біології, які дозволяють студентам глибше зрозуміти суть явища, показати роль фізики у поясненні біологічних процесів. Приклади, зазвичай, подаються в контексті матеріалу відповідного розділу з огляду на базову підготовку слухачів.

Викладання основних фізичних законів опирається на узагальнення експериментальних результатів з відповідним використанням математичного апарату. Ставиться за мету підкреслити роль експерименту у наукових дослідженнях. Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту та технічних засобів навчання.

Поряд з лекціями, програмою передбачені також лабораторні заняття, які повинні сприяти більш глибокому засвоєнню студентами теоретичних знань, виробленню у них практичних навичок.

Завдання:

 1. Засвоєння студентами фундаментальних фізичних понять, законів, теорій; забезпечення основ теоретичної підготовки для розуміння спеціальних курсів.
 2. Формування цілісних уявлень про природу, що відповідають сучасній природничій науковій картині світу; розвиток наукового стилю мислення.
 3. Ознайомлення студентів з методами фізичних досліджень та сучасною науковою апаратурою, вироблення вмінь і навичок практичного застосування отриманих знань.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:

 1. Основні фізичні поняття, закони, теорії та межі їх застосування; давати фізичне пояснення процесів, які відбуваються в природі.
 2. Основні риси наукової картини світу; значення фізики і фізичних технологій при розв¢язуванні проблем біологічної науки, розуміти головні екологічні проблеми, пов¢язані з використанням технологій, в основі яких лежать біофізичні процеси.

Вміти:

 1. Користуватись фізичною апаратурою та свідомо проводити експериментальні дослідження.
 2. Обробляти результати вимірювань згідно вимог математичної статистики.
 3. Застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема при розв¢язуванні проблемних задач фізики та біології.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики: математичний аналіз, тензорний і векторний аналіз.

Рекомендована література

Базова 

 1. Кушнір Р.М. Курс фізики. Механіка. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 2000. – 325 с.
 2. Кушнір Р.М. Курс фізики. Молекулярна фізика. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 2000. – 325 с.
 3. Савельев И.В. Курс физики. (1,2,3-й том). – М.: Наука,1989.
 4. Стадник В.Й. Оптика та елементи атомної та ядерної фізики. Львів: ЛДУ. 2008. – 335 с.
 5. Антоняк О.Т. Курс фізики. Електрика і магнетизм. Львів: ЛДУ. 2009. – 324 c.

 Допоміжна 

 1. Федишин Я.І. Фізика з основами біофізики. Л.: Вид-во ”Світ”, 2005. – 423 с.
 2. Евграфова Н.Н., Каган В.Л. Курс физики. М.: Высшая школа, 1984.
 3. Акоста Л., Кован К., Грем Б. Основы современной физики. М.:Просвещение, 1981.
 4. Мерион Дж. Общая физика с биологическими примерами. М.: Высшая школа, 1986.
 5. Чулановская М.В. Курс физики для биологов. Л.:Изд-во Ленин. ун-та, 1972.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус