Фізика фероїків (Прикладна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712професор Капустяник В. Б.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724Еліяшевський Ю. І., Еліяшевський Ю. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

Курс фізики фероїків є одним з найважливіших розділів фізики твердого тіла.

Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями фізики фероїків, ознайомити з різними типами фазових переходів, методами дослідження прояву фазових переходів і просторової модуляції в оптичних і електрофізичних властивостях фероїків, надати інформацію про можливості практичного застосування фероїків, в тім числі, наноструктурованих.

Основні завдання курсу:

а) розглянути основні поняття і теоретичні основи фізики фероїків;

б) розширити науковий світогляд студентів;

в) виробити навички до самостійної роботи з вирішення як наукових, так і прикладних задач, пов’язаних із застосуванням фероїків.

За підсумками вивчення курсу студент повинен

знати:

– основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;

– мати уяву про сучасний стан знань щодо термодинамічної теорії фазових переходів, їхніх оптичних і електрофізичних властивостей і перспектив практичного застосування.

вміти:

 • використовувати отримані знання на практиці при вивченні фазових переходів у фероїках, дослідженні їхньої доменної структури, спонтанної поляризації та інших фізичних характеристик.

Вивчення курсу «Фізики фероїків» ґрунтується на знаннях студентів, одержаних при вивченні загальних та спеціальних дисциплін: «Механіка», «Електрика і магнетизм», «Молекулярна фізика», «Оптика», «Атомна і ядерна фізика», «Квантова механіка», «Фізика твердого тіла», «Фізика і техніка низьких температур», «Програмування і математичне моделювання», «Математичний аналіз», а також низки спецкурсів вільного вибору, в яких розглядаються проблеми, пов’язані з оптичною спектроскопією.

Рекомендована література

Базова

 1. А.С. Сонін, Б.А. Струков. Вступ в сегнетоелектрику.- К.:ВШ.-2005.
 2. В.Б. Капустяник. Фізика фероїків з органічним катіоном.-Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.-2006.
 3. Капустяник В.Б., Семак С.І. Органічно-неорганічні мультифероїки – Beau Bassin: Scholars’ Press, 2020. – 192 c.
 4. М.О. Романюк. Кристалооптика.-К.:ІЗМН.-1997.
 5. Смоленський Г.А., Боков В.А. та ін. Фізика сегнетоелектричних явищ.-М.: Наука. – 1985.
 6. Ю.М. Поплавко. Фізика діелектриків.- К.: ВШ.-1980.
 7. В. Капустяник, В. Мокрий. Прикладна спектроскопія.-Л.:Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.- 2009.-305 с.

Допоміжна

 1. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. http://www.wikipedia.org
 3. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус

Завантажити силабус