Фізика фероїків (Прикладна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712професор Капустяник В. Б.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724Еліяшевський Ю. І., Еліяшевський Ю. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

Курс фізики фероїків є одним з найважливіших розділів фізики твердого тіла.

Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями фізики фероїків, ознайомити з різними типами фазових переходів, методами дослідження прояву фазових переходів і просторової модуляції в оптичних і електрофізичних властивостях фероїків, надати інформацію про можливості практичного застосування фероїків, в тім числі, наноструктурованих.

Основні завдання курсу:

а) розглянути основні поняття і теоретичні основи фізики фероїків;

б) розширити науковий світогляд студентів;

в) виробити навички до самостійної роботи з вирішення як наукових, так і прикладних задач, пов’язаних із застосуванням фероїків.

За підсумками вивчення курсу студент повинен

знати:

– основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;

– мати уяву про сучасний стан знань щодо термодинамічної теорії фазових переходів, їхніх оптичних і електрофізичних властивостей і перспектив практичного застосування.

вміти:

 • використовувати отримані знання на практиці при вивченні фазових переходів у фероїках, дослідженні їхньої доменної структури, спонтанної поляризації та інших фізичних характеристик.

Вивчення курсу «Фізики фероїків» ґрунтується на знаннях студентів, одержаних при вивченні загальних та спеціальних дисциплін: «Механіка», «Електрика і магнетизм», «Молекулярна фізика», «Оптика», «Атомна і ядерна фізика», «Квантова механіка», «Фізика твердого тіла», «Фізика і техніка низьких температур», «Програмування і математичне моделювання», «Математичний аналіз», а також низки спецкурсів вільного вибору, в яких розглядаються проблеми, пов’язані з оптичною спектроскопією.

Рекомендована література

Базова

 1. В.Капустяник, В.Мокрий. Прикладна спектроскопія.-Л.:Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.- 2009.-305 с.
 2. Э.Ливер. Электронные спектры неорганических соединений.Т.1.М.:Мир.- 1987.- 407 с.
 3. 3. Н.И.Тарасевич, К.А.Семененко, А.Д.Хлыстова. Методи спектрального и химико-спектрального анализа.-М.:Изд. МГУ.–276 с.
 4. 4. В.В.Лебедева. Техника оптической спектроскопии.-М.:Изд. МГУ.- 1986.-352 с.
 5. 5. П.Кэри. Применения спектроскопии КР и РКР в биохимии.-М.:Мир.- -272 с.
 6. 6. К.Накамото. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений.-М.:Мир.– 536 с.

Допоміжна

 1. Ю.М.Буравлев, И.А.Грикит и др. Методы спектрального анализа металлов и сплавов.-К.:Техника.-1988.-215 с.
 2. В.Б.Капустяник. Фізика фероїків з органічним катіоном.-Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.-2006.- 439 с.

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. http://www.wikipedia.org
 3. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму