Фізика галактик (Астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Смеречинський С. В.ФзА-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ФзА-41ст. наук. співробітник Мелех Б. Я.

Опис навчальної дисципліни

Курс фізики галактик є необхідною складовою підготовки студента за напрямком Астрономія. Без ґрунтовних знань з фізики галактик неможлива майбутня повноцінна професійна діяльність в таких областях, як дослідження процесів зореутворення та космологія.
Лабораторний практикум з курсу „Фізика галактик” дасть змогу студентам набути навичок обробки поверхневої фотометрії галактик з метою уточнення їх морфологічних та фізичних характеристик, а також дозволить більш ретельно дослідити різні теорії формування галактик, зокрема утворення спіральних хвиль густини (рукавів спіральних галактик).

Мета:
формування у майбутнього спеціаліста з астрономії цілісного розуміння взаємодії таких астрофізичних об’єктів, як зорі, газопилові комплекси та темна матерія, які є складниками таких структур як галактики. Формування розуміння як далекосяжної взаємодії між галактиками, так і процесів зіткнення галактик. Формування розуміння морфологічних особливостей галактик та їх еволюції.

Завдання:
навчити студентів самостійно визначати морфологічний тип галактик, інтерпретувати результати поверхневої фотометрії даних об’єктів та дати студентам можливість засвоєння основ як гідродинамічних, так і хемодинамічних симуляцій еволюції даних об’єктів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:
1. основні спостережувані характеристики галактик;
2. стандартні моделі галактик та їх порівняння із спостережуваними даними;
3. особливості будови галактик, що не вписують в стандартну морфологічну схему;
4. теорії еволюції галактик і їх тестування.

Вміти:
1. застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач фізики галактик;
2. здійснювати глибокий інтерпретативний аналіз спостережень галактик;
3. визначати морфологічний тип галактики;
4. встановлювати емпірично зв’язки між характеристиками ядра галактики та дисперсії швидкостей в ній;
5. пояснювати еволюцію галактик.

Рекомендована література

Базова:
1. Д.Я. Мартынов. Курс общей астрофизики. М.: Наука, 1971.
2. С.А. Каплан, С.Е. Пикельнер. Физика межзвездноой среды. М.: Наука,1979г.
3. К. Рольфс. Лекции по теории волн плотности. М.: Мир, 1980г.
4. I.А. Климишин. Астрономія. Львів, Світ, 1994.

Допоміжна:
1. Р.Дж. Тейлер. Галактики: Строениие и эволюция. М.: Мир, 1981.
2. Г.С. Бисноватый-Коган. Физические вопросы теории звездной эволюции. М.: Наука, 1989г.
3. Л.Э. Гуревиич, А.Д. Чернин. Введение в космогонию. М.: Наука, 1978г.
4. И.Д. Новиков, В.П. Фролов. Физика черных дыр. М.: Наука, 1986.

Інформаційні ресурси:
Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

1. Андрієвський С.М., Климишин І.А., “Курс загальної астрономії”, Навч. Посібник, Одеса, “Астропринт”, 2007.
2. В.Г. Горбацкий. Введение в физику галактик и скоплений галактик. М.: Наука, 1986г.
3. У.Саслау. Гравитационная физика звездных и галактических систем.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму