Фізика (106 Географія)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Конопельник О. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Пришко І. А., Щепанський П. А.
Пришко І. А., Щепанський П. А.
Пришко І. А., Щепанський П. А.

Опис навчальної дисципліни

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Фізика» студентами географічного факультету університету зумовлена фундаментальністю фізики як науки з широкими між предметними зв’язками. Курс знайомить студентів з фізичними поняттями, законами, теоріями та явищами, їхньою природою, механізмами та закономірностями. Значна увага під час лекційних, лабораторних та практичних занять зосереджена на забезпеченні основ теоретичної підготовки, необхідної для розуміння фізичних процесів і явищ, що протікають на Землі та поблизу її поверхні. Лабораторний практикум знайомить студентів географічного факультету з методами фізичних досліджень, науковою апаратурою, виробляє початкові вміння і навички проведення експериментальних наукових досліджень. Вивчення навчальної дисципліни формує науковий світогляд, здатність до наукового пізнання світу і використання набутих знань в практичній діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття, закони, рівняння;
 • теоретичні питання, робити висновки з них;
 • загальні питання, тобто розуміти взаємозв’язки, що стосуються цілого курсу, його структури, основних понять, методів фізичних досліджень, елементів фізичної картини світу;

вміти:

 • застосовувати основні поняття, закони, рівняння при поясненні фізичних явищ;
 • вимірювати фізичні величини, оцінювати точність вимірювань та використовувати методи експериментальних фізичних досліджень;
 • використовувати, фізичні закони і формули при розв’язуванні задач.
 • використовувати інтернет-ресурси для пошуку інформації.

Рекомендована література

Базова

 1. Кушнір Р.М. Загальна фізика. Механіки. Молекулярна фізика. – Львів, 2003. – 403 с.
 2. Антоняк О.Т. Загальна фізика. Основи електрики та магнетизму. – Львів, 2009. – 240 с.
 3. Стадник В.Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики. – Львів, 2009. – 336 с.
 4. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К., 1987. – 431 с.
 5. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. – К., 1990. – 367 с.
 6. Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика. – К., 1991. – 463 с.

Допоміжна

 1. Трофимова Т.И. Курс физики. – М., 1985. – 432 с.
 2. Грабовский Р.И. Курс физики. – М., 1974. – 552 с.
 3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1– – М., 1987–1988.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму