Фізика металів (Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832професор Якібчук П. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
848професор Якібчук П. М.

Опис навчальної дисципліни

Мета: Спецкурс «Фізика металів»  має мету навчити майбутніх спеціалістів  володіти сучасними методами опису електронних властивостей металічних систем, а саме ознайомити їх з основними поняттями класичних теорій Друде та Зоммерфельда. Навчити майбутніх спеціалістів самостійно проводити розрахунки енергетичного спектру та зонної структури металів із використанням низки методів, серед яких є метод лінійної комбінації атомних орбіта лей, метод комірок, метод функцій Гріна, метод плоских хвиль, метод ортогоналізованих плоских хвиль та інші. Ознайомити студентів із методиками першопринципних розрахунків електронних властивостей металів за допомогою побудови рядів теорії збурень за псевдопотенціалом електрон-іонної взаємодії. Навчити студентів самостійно використовувати вищезгадані методи для теоретичного прогнозування та інтерпретації експерименту.

У результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен

знати:

Методи побудови базисів, за якими ведеться розклад хвильових функцій електронів провідності:

 • метод плоских хвиль
 • метод ортогоналізованих хвиль
 • метод ортогоналізованих плоских хвиль;
 • метод повністю отртогоналізованих плоских хвиль;

Види найпоширеніших локальних та нелокальних модельних потенціалів та псевдопотонціал електрон-іонної взаємодії;

Методи розрахунку зонної структури з врахуванням спінів та без їх врахування;

Методи побудови рядів теорії збурень за потенціалом електрон-іонної взаємодії;

Методи побудови рядів Борна-Грінвуда за часом відгуку системи на зовнішнє збурення.

вміти:

Оцінювати властивості електронного газу в основному стані, розраховувати його термодинамічні властивості;

Оцінювати електростатичну провідність, термо-е.р.с. металів;

Проводити класифікацію твердих тіл на діелектрики, напівпровідники та метали у залежності від особливостей зонної будови таких систем;

Застосовувати відповідний метод розрахунку зонної структури у залежності від типу досліджуваного об’єкту;

Проводити розрахунки формфакторів псевдопотенціалів;

Проводити процедуру екранування локальних та нелокальних модельних потенціалів;

Вибирати оптимальну модель та метод розрахунку параметрів першопринципних потенціалів та псевдопотенціалів.

Рекомендована література

Базова

 1. Белоус М.В., Браун Н.П. Физика металлов. М., 1986.
 2. Ашкрофт Н., Мермин М. Физика тведого тела: В 2 т. М., 1975.
 3. Харрисон У. Псевдопотенциалы в теории металлов. М., 1968.
 4. Хейне В., Коэн М., Уэйр Д. Теория псевдопотенциала. М., 1973.
 5. Лифшиц И.М., Азбель М.Я., Коганов М.И. Электронная теория металлов. М., 1971.
 6. Жданов Г.С., Хунжуа А.Г. Лекции по физике твердого тела. М., 1988.
 7. Брандт Н.Б., Чудинов С.М. Энергетические спектры электронов и фононов в металлах. М., 1980.

Допоміжна

 1. Харрисон У. Теория твердого тела. М., 1971.
 2. Інформаційні ресурси : Wikipedia (http://www.wikipedia.org)

Матеріали

 1. Якібчук П.М. Фізика металів . Львів, ЛДУ. 2000.
 2. Якібчук П.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізика металів» . Львів, ЛДУ. 2000.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму