Фізика невпорядкованих систем (Фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116ФзФм-61м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзФм-61м

Опис навчальної дисципліни

Курс “Фізика невпорядкованих систем” відноситься до  дисциплін, які підсумовують основні профілюючі курси і є логічним їхнім завершенням. У ньому містяться розділи, присвячені найголовнішим питанням фізики невпорядкованих систем. Розглядаються: рідини, аморфні тіла, а також ефекти, які спостерігаються в цих речовинах. Причому класичні знання поєднуються з викладом найновіших теоретичних та експериментальних даних, опублікованих у періодичних наукових виданнях та монографіях. Для успішного засвоєння даного курсу необхідними є знання з курсів загально фізики, термодинаміки, фізики твердого тіла,  фізики металів, металофізики, а також статистичної фізики та кристалографії, що дасть змогу поєднати теоретичні та експериментальні дані та побачити перспективи подальших наукових досліджень у цій галузі.

Мета: формування у  майбутнього спеціаліста системи знань з фізики невпорядкованих систем і розуміння закономірностей утворення структури та її взаємозв’язку з фізичними властивостями. Це передбачає виклад основних розділів фізики невпорядкованих систем, з яких можна отримати решту навчального матеріалу. Головна увага звертається на розуміння ролі міжчастинкової взаємодії при формуванні енергетичного спектру невпорядкованих систем.

Завдання: навчити студентів характеризувати різні явища та процеси , що відбуваються у невпорядкованих системах та знаходити взаємозв’язок між атомною і електронною структурою з одного боку та фізичними властивостями з іншого.  В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 1. основні явища, що відбуваються у рідинах різного типу (молекулярних рідинах, рідких металах і напівпровідниках, зріджених інертних газах)
 2. теоретичні методи опису структури та властивостей рідин та їх термодинамічні характеристики
 3. явища та процеси, які протікають у аморфних речовинах та роль електронної структури в цих явищах
 4. моделі електронних переходів та інших перетворень у невпорядкованих  системах
 5. моделі енергетичного спектру невпорядкованих систем

вміти:

 1. застосовувати фундаментальні знання з фізики невпорядкованих систем для аналізу явищ та процесів, які відбуваються в твердих тілах та рідинах
 2. проводити розрахунки властивостей невпорядкованих систем  на основі сучасних теоретичних методів з використанням потенціалів міжчастинкової взаємодії
 3. використовувати методи комп’ютерного моделювання для оцінки фізичних характеристик невпорядкованих систем.

Для вивчення даної дисципліни необхідні знання з вищої математики, загальної фізики, термодинаміки, фізики твердого тіла, фізики металів, хімії, статистичної фізики та квантової механіки

У програмі використовуються результати наукових досліджень з найактуальніших досягнень у різних напрямках фізики невпорядкованих систем, включаючи: фазові переходи, поверхневі явища, критичні явища, надпровідність, магнетизм, електронні  процеси.

Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання, комп’ютерних проекторів.

Рекомендована література

Базова

 1. С.Лавси, Т.Шрингер. Динамические свойства твердых тел и жидкостей. Мир. Москва. 1990, 487с.
 2. Н.Марч, М. Паринелло. Коллективные эффекты в твердых телах и гидкостях. Москва, Мир. 1986, 319с.
 3. А.Брус, Р.Каули. Структурные фазовые переходы. Москва, Мир, 1984, 408с.
 4. Ф.Блатт. Термоэлектродвижущая сила металлов. Москва, Металлургия. 1980. 248с.
 5. И. Пригожин, Д. Кондепуди. Современная термодинамика. Москва, Мир, 2002, 462с.
 6. Н. Мотт, Э.Девис. Электронные процессы в некристаллических веществах (в 2-х томах). Москва, Мир, 1982, 662с.
 7. М. Катлер. Жидкие полупроводники. Москва. Мир.1980, 254 с.

Допоміжна

 1. И.Р. Пригожин. Молекулярная теория растворов. Москва, Металлургия, 1990, 358с.
 2. Ш.Ма. Современная теория критических явлений. Москва, Мир, 1980, 298с.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму