Фізика (101 Екологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Конопельник О. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Пришко І. А.
Щепанський П. А.
Щепанський П. А.
Щепанський П. А.

Опис навчальної дисципліни

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Фізика» студентами біологічного, географічного та геологічного факультетів університету спеціальності Екологія зумовлена фундаментальністю фізики як науки з широкими міжпредметними зв’язками. Курс знайомить студентів з фізичними поняттями, законами, теоріями, явищами, їх природою, механізмами та закономірностями. Значна увага під час лекційних та лабораторних занять зосереджена на забезпеченні основ теоретичної підготовки, необхідної для розуміння фізичних процесів і явищ, що протікають на Землі та поблизу її поверхні. Лабораторний практикум знайомить студентів спеціальності екологія з методами фізичних досліджень, науковою апаратурою, виробляє початкові вміння і навички проведення експериментальних наукових досліджень. Вивчення навчальної дисципліни формує науковий світогляд, здатність до наукового пізнання світу і використання набутих знань в практичній діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття, закони, рівняння;
 • теоретичні питання, робити висновки з них;
 • загальні питання, тобто розуміти взаємозв’язки, що стосуються цілого курсу, його структури, основних понять, методів фізичних досліджень, елементів фізичної картини світу;

вміти:

 • застосовувати основні поняття, закони, рівняння при поясненні фізичних явищ які відбуваються у природі та розв’язуванні проблемних фізичних задач з екології;
 • вимірювати фізичні величини, оцінювати точність вимірювань та використовувати методи експериментальних фізичних досліджень;
 • уявляти принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, які використовуються для досліджень процесів екологічних питань.
 • використовувати інтернет-ресурси для пошуку інформації.

Рекомендована література

Базова

 1. Кушнір Р.М. Загальна фізика. Механіки. Молекулярна фізика. – Львів, 2003. – 403 с.
 2. Антоняк О.Т. Загальна фізика. Основи електрики та магнетизму. – Львів, 2009. – 240 с.
 3. Антоняк О.Т. Стадник В.Й. Загальна фізика. Підґрунтя оптики. – Львів, 2019. – 216 с.
 4. Стадник В.Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики. – Львів, 2009. – 336 с.
 5. Вакарчук С.О., Демків Т.М., Мягкота С.В. Фізика. – Львів, 2010. – 460 с.

Допоміжна

 1. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К., 1987. – 431 с.
 2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. – К., 1990. – 367 с.
 3. Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика. – К., 1991. – 463 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму