Фізика (101 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Конопельник О. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132доцент Конопельник О. І.
доцент Конопельник О. І.
доцент Конопельник О. І.

Опис навчальної дисципліни

Сучасні біологія, геологія та географія як природничі науки для свого розвитку широ-ко використовують досягнення інших наук, таких як фізика, математика, інформатика та ін. Вивчаючи фізичні на молекулярному та атомному рівні, можна краще зрозуміти сутність і механізми фізіологічних процесів на різних рівнях організації біологічних систем, процесів, які відбуваються в земній корі та на її поверхні, закономірності будови та розвитку Землі та її складових, тощо.
Підготовка висококваліфікованого спеціаліста-еколога повинна опиратись на фундаментальні знання з фізики. Без фізичних знань неможливе глибоке розуміння біофізики процесу дихання, руху крові в судинній системі, роботи серця, методів центрифугування та сепарування фракцій речовин, процесів, що протікають у біосфері Землі, причин змін клімату та ін.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
1. основні фізичні величини та одиниці їх вимірювання; фундаментальні фізичні поняття; ;
2. закони, явища та межі їх застосування для розуміння матеріалу спеціальних курсів;
3. значення фізики і фізичних технологій при розв’язуванні проблем інших наук;
4. головні екологічні проблеми, пов’язані з використанням технологій.
вміти:
1. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема при розв’язуванні проблемних фізич-них задач з екології;
2. пояснювати фізичні процеси та явища, які відбуваються у природі;
3. уявляти принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, які викорис-товуються для досліджень процесів екологічних питань.
4. яких ґрунтується на електромагнітних явищах.

Рекомендована література

Базова
1. Вакарчук С.О., Демків Т.М., Мягкота С.В. Фізика.  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 460 с.
2. Вайданич Василь Іванович. Фізика з лісівничими, біофізичними, екологічними аспекта-ми : навч. посіб. / В.І.Вайданич, Г.М.Пенцак – Львів : Нац. лісотех. ун-т, 2005. – 664с. – ISBN 5-7763-0227-7.
3. Воловик П.М. Курс фізики для університетів : навч. посіб. / П.М.Воловик – К. ; Ірпінь, Перун, 2005. – 864с. – ISBN 966-569-172-4.
4. Клим М.М. Молекулярна фізика : навч. посіб./ М.М.Клим, П.М.Якібчук – Львів: Львівсь-кий національний університет імені Івана Франка, 2003. – 544 с. – ISBN 966-613-245-1
5. Курс фізики : [у 2 т.] навч. посіб. / за заг. ред. Г.Бушка. – К. : Либідь, 2001– . – ISBN 966-06-0027-5.
Т.1: Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм / Г.Ф.Бушок, В.В.Левандовський, Г.Ф.Півень.– 2001.– 448 с.– ISBN 966-06-0084-4.
Т.2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика / Г.Ф.Бушок, Е.Ф.Венгнер.– 2001. – 424с.– ISBN 966-06-0029-1.
6. Кушнір Роман Михайлович. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика : навч. по-сіб./ Р.М.Кушнір. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 404 с.– ISBN 966-613-273-7.
7. Загальний курс фізики. Збірник задач: навч. посіб./ І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук [та ін.]; за ред. І.П.Гаркуші. – К.: В-во “Техніка”, 2003. – 560 с.– ISBN 966-575-130-1.
8. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учеб.пособ./ В.С.Волькенштейн– М.: Наука, 1985. – 464с.

Допоміжна
9. Загальний курс фізики : [у 3 т.] / за заг. ред. І.Кучерука. – К. : Техніка, 1999–2001. –
ISBN 966-575-196-4.
Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик.– 1999.– 536с.– ISBN 966-575-017-8.
Т.2. Електрика і магнетизм / І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик.– 2001. – 452с.– ISBN 966-575-183-2.
Т.3. Оптика. Квантова фізика / І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук.– 1999. – 515с.– ISBN 966-575-172-7.
10. Трофимова Таисия Ивановна. Курс физики: учеб.пособ. / Т.И.Трофимова. – М. :Высш. шк., 1990. – 478 с.– ISBN 5-06-001540-8.
11. Грабовский Ростислав Иванович. Курс физики: учеб.пособ./ Р.И.Грабовский. – М.: М.:Высш. шк., 1974.– 552 с.

Інформаційні ресурси
1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму