Інженерна комп’ютерна графіка (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Чорнодольський Я. М.ФзП-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФзП-21(1)доцент Чорнодольський Я. М.
ФзП-21(2)доцент Чорнодольський Я. М.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні інженеру для викладу технічної думки з допомогою креслення, а також розуміння по кресленню конструкції і принципу дії технічного виробу.

Завданням навчальної дисципліни “Інженерна комп’ютерна графіка” є ознайомлення з принципами комп’ютерного виконання різного роду конструкторської документації як у сфері сучасної електроніки так і в технічній сфері згідно із вимогами вітчизняних та зарубіжних стандартів. Викладений матеріал буде використовуватись під час вивчення основ радіоелектроніки та цифрової мікросхемотехніки.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні правила виконання та оформлення конструкторської документації;

стандарти на позначення основних радіоелектронних компонент;

про відмінності у графічних позначеннях цих компонент у західних і вітчизняних стандартах;

можливості графічних системи та методику роботи у їх графічних редакторах.

  • вміти:

створювати графічні образи радіоелектронних компонент;

креслити принципові електричні схеми графічними редакторами;

створювати двовимірні та тривимірні креслення;

розв’язувати на кресленнях геометричні задачі та задачі геометричного моделювання;

друкувати схеми і креслення на папері з допомогою принтерів та плоттерів.

Рекомендована література

Базова:

  1. Островський О. Інженерне креслення: з додатком основ комп’ютерного креслення (CAD). Пер. з англ. – Львів : Оксарт, 1998 – 184 с.
  2. Годик Є.І. та ін. Технічне креслення. – К.: Вища школа, 1971. – 248 с.
  3. Михайленко В.Е. Інженерна та комп’ютерна графіка / В.Е. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов. – К.: Вища школа, 2001. – 349 с.
  4. Боголюбов С.К. Инженерная графика. Учебник – М. «Машиностроение» 2000. – 353 с.
  5. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика. Учебник – К. : Вища шк., 1990 – 303 с.

Допоміжна:

  1. Богданов В.М., Верхола А.П., Коваленко Б.Д. та ін. Інженерна графіка: Довідник. За ред. А.П. Верхоли. – К.: Техніка, 2001. – 268 с.
  2. Большаков В. Инженерная и компьютерная графика. Практикум. – СПб. : БХВ-Петербург 2004. – 592 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму