Прикладна фізика (Комп’ютерні вимірювальні системи) (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Фтомин Н. Є.ФзП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФзП-41(1)доцент Фтомин Н. Є.
ФзП-41(2)доцент Фтомин Н. Є.

Опис навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерні вимірювальні системи» є формування у студентів знань і умінь в області автоматизації вимірювань, контролю та опрацювання даних, необхідних для отримання достовірної інформації про фізичні явища і процеси.

Лабораторний практикум з курсу «Комп’ютерні вимірювальні системи» для студентів фізичного факультету є важливим фундаментом для набуття відповідних навиків роботи з радіоелектронною комп’ютеризованою апаратурою, дає відомості про основні методи вимірювань в за допомогою ПК, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сучасний стан і перспективи розвитку комп’ютерних вимірювальних систем;
 • логічні принципи роботи та напрямки практичного використання сучасних інтерфейсних пристроїв;
 • основи управління різними зовнішніми пристроями для проведення вимірювань, збору і обробки інформації;
 • характеристики сучасних ПК з точки зору їхньої взаємодії із зовнішніми пристроями;
 • принципи роботи цифрової техніки.

вміти:

 • проводити аналіз сучасних електронних систем вимірювальної та інформаційної електроніки, принципів їх комп’ютерного управління;
 • на основі вихідного технічного завдання здійснювати підбір оптимального типу керуючого інтерфейсу;
 • розробляти конкретні автоматизовані системи для фізичних досліджень;
 • використовувати інтернет-ресурси для пошуку потрібної інформації.

 

 

 

 

Рекомендована література

Базова:

Рекомендовані підручники:

 1. Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник / С.М.Левитський ; КНУТШ. – К : Київський ун-т, 2007. – 456 с.
 1. Певчев Ю.Ф. Автоматизация физического эксперимента / Ю.Ф.Певчев, К.Г.Финогенов. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 368 с.
 2. Задков В.Н. Компьютер в эксперименте / В.Н.Задков, Ю.В.Пономарев. – М. : Наука, 1988. – 376 с.
 1. Титце У. Полупроводниковая схемотехника : в 2 т. : пер. с нем. / У.Титце, К.Шенк. – 12-е изд. – М. : ДМК Пресс, 2008. – Т.1. – 832 с. – Т.2. – 942 с.
 2. Хоровиц П. Искусство схемотехники : в 3 т. : пер. с англ. / П.Хоровиц, У.Хилл. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Мир, 1993. – Т.1. – 413 с. – Т.2. – 371 с. – Т3. – 367 с.
 3. Быков А.П. Компьютерные измерения / А.П.Быков, Ю.С.Солодов. – М. : МЭИ, 1998. – 23 с.
 4. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе Lab VIEW 7 / [Бутырин П.А., Васьковская Т.А., Каратаева В.В. и др.] ; под ред. Бутырина П.А. – М. : ДМК Пресс, 2005. – 264 с.
 5. Ан П. Сопряжение ПК с внешними устройствами : пер. с англ. / П.Ан. – М. : ДМК Пресс, 2001. – 320 с.
 6. Гук М. Интерфейсы ПК : справочник / М.Гук. – СПб : ЗАО «Издательство «Питер», 1999 – 416 с.
 7. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IВМ РС : пер. с англ. / Под ред. У.Томпкинса, Дж.Уэбстера. – М. : Мир, 1992. – 592 с.

Допоміжна література:

 1. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах / В.С.Гутников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Энергоатомиздат, 1988. – 304 с.
 1. Катыс Г.П. Восприятие и анализ оптической информации автоматической системой / Г.П.Катыс. – М. : Машиностроение, 1986. – 416 с.
 1. Панфилов В.А Электрические измерения / В.А.Панфилов. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 285 с.
 2. Дьяконов В.П. MATLAB R2007/2008/2009 для радиоинженеров / В.П.Дьяконов. – М. : ДМК Пресс, 2010. – 976 с.
 3. Информационно-измерительная техника и электроника : учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Г.Г.Раннев, В.А.Сурогина, В.И.Калашников и др.] ; под ред. Г.Г.Раннева. – М. : Академия, 2006. – 512 с.
 4. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника : пер. с англ. / Т.С.Ратхор. – Москва : Техносфера, 2004. – 376 с.
 5. Магда Ю.С. Компьютер в домашней лаборатории / Ю.С.Магда. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 200 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму