Комп’ютеризовані вимірювальні системи (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Фтомин Н. Є.ФзП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФзП-41доцент Фтомин Н. Є.

Опис навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Комп’ютеризовані вимірювальні системи» є формування у студентів знань і умінь в області автоматизації вимірювань, контролю та опрацювання даних, необхідних для отримання достовірної інформації про фізичні явища і процеси.

Лабораторний практикум з курсу «Комп’ютеризовані вимірювальні системи» для студентів фізичного факультету є важливим фундаментом для набуття відповідних навиків роботи з радіоелектронною комп’ютеризованою апаратурою, дає відомості про основні методи вимірювань в за допомогою ПК, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сучасний стан і перспективи розвитку комп’ютерних вимірювальних систем;
 • логічні принципи роботи та напрямки практичного використання сучасних інтерфейсних пристроїв;
 • основи управління різними зовнішніми пристроями для проведення вимірювань, збору і обробки інформації;
 • характеристики сучасних ПК з точки зору їхньої взаємодії із зовнішніми пристроями;
 • принципи роботи цифрової техніки.

вміти:

 • проводити аналіз сучасних електронних систем вимірювальної та інформаційної електроніки, принципів їх комп’ютерного управління;
 • на основі вихідного технічного завдання здійснювати підбір оптимального типу керуючого інтерфейсу;
 • розробляти конкретні автоматизовані системи для фізичних досліджень;
 • використовувати інтернет-ресурси для пошуку потрібної інформації.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник / С.М. Левитський ; КНУТШ. – К : Київський ун-т, 2007. – 456 с.
 2. Певчев Ю.Ф. Автоматизація фізичного експерименту / Ю.Ф. Певчев, К.Г. Фіногенов. – М. : Енергоатом, 1986. – 368 с. (рос. мова)
 3. Задков В.Н. Комп’ютер в експерименті / В.Н. Задков, Ю.В. Пономарьов. – М. : Наука, 1988. – 376 с. (рос. мова)
 4. Тітце У. Напівпровідникова схемотехніка / У. Тітце, К. Шенк. – М. : ДМК Пресс, 2008. – Т.1. – 832 с. – Т.2. – 942 с. (рос. мова)
 5. Horowitz P. The Art of Electronic / P. Horowitz, W. Hill. – Cambridge University Press, 2015. – P. 1225.
 6. Биков А.П. Комп’ютерні вимірювання / А.П. Биков, Ю.С. Солодов. – М. : МЕІ, 1998. – 23 с. (рос. мова)
 7. Автоматизація фізичних досліджень і експерименту: комп’ютерні вимірювання і віртуальні пристрої на основі Lab VIEW 7 / [Бутирін П.А., Васьковская Т.А., Каратаева В.В. та ін.] ; під ред. Бутиріна П.А. – М. : ДМК Пресс, 2005. – 264 с. (рос. мова)
 8. Ан П. Спряження ПК із зовнішніми пристроями / П. Ан. – М. : ДМК Пресс, 2001. – 320 с. (рос. мова)
 9. Гук М. Інтерфейси ПК : довідник / М. Гук. – СПб : ЗАО «Видавництво «Пітер», 1999. – 416 с. (рос. мова)
 10. Спряження сенсорів і пристроїв вводу даних з комп’ютерами IВМ РС : пер. з англ. / Під ред. У. Томпкінса, Дж. Уебстера. – М. : Світ, 1992. – 592 с. (рос. мова)

Додаткова література:

 1. Гутніков В.С. Інтегральна електроніка у вимірювальних пристроїв / В.С. Гутніков. – 2-е вид., перероб. і доп. – Л. : Енергоатом, 1988. – 304 с. (рос. мова)
 2. Катис Г.П. Сприйняття і аналіз оптичної інформації автоматичною системою / Г.П. Катис. – М. : Машинобудування, 1986. – 416 с. (рос. мова)
 3. Панфілов В.А. Електричні вимірювання / В.А. Панфілов. – М. : Академія, 2008. – 285 с. (рос. мова)
 4. Д’яконов В.П. MATLAB R2007/2008/2009 для радіоінженерів / В.П. Д’яконов. – М. : ДМК Пресс, 2010. – 976 с. (рос. мова)
 5. Інформаційно-вимірювальна техніка і електроніка / [Г.Г. Раннев, В.А. Сурогіна, В.И. Калашніков та ін.] ; під ред. Г.Г. Раннева. – М. : Академія, 2006. – 512 с. (рос. мова)
 6. Ратхор Т.С. Цифровівимірювання. Методиі схемотехніка / Т.С. Ратхор. – Москва : Техносфера, 2004. – 376 с. (рос. мова)
 7. Магда Ю.С. Комп’ютер в домашній лабораторії / Ю.С. Магда. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 200 с. (рос. мова)

Наукові статті у періодичних виданнях за тематикою дисципліні.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус