Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз (Середня освіта. Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Криницький Ю. С.ФзО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФзО-21Криницький Ю. С.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз» є вибірковою дисципліною з спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми  бакалавра, яка викладається в III семестрі обсягом 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз — це математичний курс, що складає основу математичного апарату наступних курсів теоретичної фізики.

Мета: формування у фізиків поняття про теорію множин, лінійні простори, лінійні оператори, тензорну алгебру, диференціювання та інтегрування векторних і скалярних полів.

Завдання: навчити студентів користуватись методами лінійної алгебри, володіти апаратом тензорів та технікою диференціювання скалярних і векторних полів, застосовувати інтегральні теореми.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні компетентності:

 • СК2. Володіння математичним апаратом фізики у межах, достатніх для вивчення загального курсу фізики та її теоретичних курсів.

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване вивчення курсу:

 • ПРН14. Аналізувати фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних математичних методів.
 • ПРН18. Користуватися математичним апаратом фізики, засто-совувати математичні та чисельні методи, що використовуються в курсі фізики базової середньої школи.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, електрика.

Рекомендована література

Базова:

 1. А.И.Кострикин, Ю.И.Манин. Линейная алгебра и геометрия. Москва, 1980.
 2. М.Т.Сеньків. Векторний і тензорний аналіз. Львів, 1991.
 3. Т.В Авдєєва, В.М. Шраменко. Лінійна алгебра в задачах та прикладах. Київ, 2016.

Допоміжна:

 1. Б. А. Дубровин, С. П. Новиков, А. Т. Фоменко. Современная геометрия: Методы и приложения. М.: Наука, 1979.
 2. И. В. Проскуряков. Сборник задач по линенйної алгебре. Москва, 2010.

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics
 2. Wikipedia

Матеріали

 1. В. І Андрійчук. Навчально-методичний посібник з лінійн6ої алгебри. Львів: ЛНУ, 2003.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус