Методи математичної фізики 2 (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Нанофізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Самар М. І.ФзП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФзП-31Самар М. І.

Опис навчальної дисципліни

Анотація навчальної дисципліни

Методи математичної фізики 2 (ММФ 2) – це друга частина курсу математичної фізики, що складає основу математичного апарату наступних курсів теоретичної фізики.

Мета: засвоєння студентами тих розділів математики, що виникли в результаті дослідження різних фізичних явищ: теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних, варіаційного числення та розділів, дотичних до них, таких як теорія функцій комплексної змінної, теорія узагальнених функцій, теорія спеціальних функцій, елементи функціонального аналізу.

Завдання: навчити студентів самостійно розв’язувати крайові задачі математичної фізики різними методами, варіаційні задачі, оперувати з комплексними функціями, узагальненими та спеціальними функціями.

В результаті вивчення ММФ2 студент повинен

знати: основні поняття теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних, теорії узагальнених функцій, теорії спеціальних функцій, елементи функціонального аналізу.

вміти: застосовувати методи математичної фізики (метод характеристик, метод відокремлення змінних, метод функцій Гріна, метод інтегральних перетворень) до розв’язування рівнянь електродинаміки та квантової механіки, виконувати різні дії над узагальненими функціями, зокрема над -функцією Дірака, спеціальними функціями.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

1. С. С. Піх, О. М. Попель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальянський. Методи математичної фізики.– Л., ЛНУ імені Івана Франка.— 2011.

2. С. С. Піх, А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький. 1001 задача з математичної фізики.– Л., ЛНУ імені Івана Франка.— 2006.

3. М.О. Перестюк, В. В. Маринець, Теорія рівнянь математичої фізики. – К.: “Либідь”. — 2006.

4. Вакал Є. С., Ловейкін А. В. Методи математичної фізики в прикладах і задачах : навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету. – К.: Видавець Кравченко Я.О., — 2020.

5. І. С. Доценко , О.І. Якименко, Методи математичної фізики: методичний посібник для студентів фізичного факультету. – К.: ВПЦ «Київський університет». — 2007.

Допоміжна

1. А. Свідзінський. Математичні методи теоретичної фізики. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа”.– 2001.

2. В. М. Адамян, М. Я. Сушко. Вступ до математичної фізики. Introduction to mathematical physics.– Одеса: Астропринт.– 2014.

Інформаційні ресурси

1. MathWorld: the web most extensive mathematics resource. – http: // mathworld.wolfram.com

2. Wikipedia. – http://www.wikipedia.org2. Wikipedia. – http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус