Методика викладання фізики у ВНЗ (105 Прикладна фізика та наноматеріали (1.4))

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Конопельник О. І.ФзПм-51 (1.4)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФзПм-51 (1.4)доцент Конопельник О. І.

Опис навчальної дисципліни

Метою даного курсу є підготовка студентів до викладання курсу фізики у вищих закладах освіти на основі сучасних технологій навчання а також до роботи в напрямі удосконалення змісту, форм і методів навчання фізики та проведення науково-методичних досліджень в галузі методики викладання.

Вивчення методики викладання фізики у вищих навчальних закладах базується на знаннях і вміннях студентів з курсів загальної фізики, педагогіки і психології вищої школи.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичні основи методики викладання фізики;
 • структуру фізичних знань та її відображення в навчальних посібниках з фізики; тенденції у розвитку сучасних посібників фізики;
 • систему засобів розвитку мислення студентів у процесі навчання фізики;
 • систему традиційних і сучасних методів навчання фізики та форм організації навчальних занять з фізики, методів організації самостійної роботи, контролю та оцінювання знань, вмінь і навичок у процесі навчання фізики;
 • основні проблеми методики викладання фізики на сучасному етапі, пріоритетні напрямки та методи педагогічних досліджень в галузі методики викладання фізики.

Студенти повинні вміти:

 • використовувати засоби навчання фізики і пояснювати методику проведення демонстраційних дослідів з фізики, пояснювати методику проведення лабораторних занять, обробки результатів фізичних вимірювань  а аналізу результатів;
 • використовувати різноманітні методи, способи і прийоми при поясненні фізичних процесів та явищ, формулюванні законів та виведенні формул;
 • планувати і проводити демонстраційні експерименти з фізики, логічно вписувати їх в систему навчального заняття з фізики.

Рекомендована література

Базова:

 1. Осадчук Л.А. Методика преподавания физики. Дидактические основы. Киев-Одесса: Вища школа, – 352 с.
 2. Клос Є.С., Болюбаш Я.Я., Караван Ю.В., Пастернак Н.В. Фізика. Практикум. Львів: Вища школа, 1989. -192 с.
 3. Пастернак Н.В., Лах Х.Г. Технологія планування та організації навчального процесу з фізики // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1998, № 2. – С.87-93.
 4. Пастернак Н.В., Лах Х.Г. До питання про стандартизацію фундаментальної підготовки з фізики на природничих факультетах університету // Удосконалення навчання фізики у вищій школі в умовах ступеневої освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”. Ч.І. – К.: НПУ, 1998. – С.182-185.
 5. Лах Х.Г., Пастернак Н.В., Стасюк З.В. Контроль якості знань з фізики з урахуванням рівневої і профільної диференціації навчання // Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Львів: Ліга-Прес, 1999. – С.108-111.

Допоміжна:

 1. Пастернак Н.В., Лах Х.Г. Концепція структурування курсу фізики для природничих факультетів університету // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Львів: ЛНУ. Вип.30, 1998. – С.147-152.
 2. С.У.Гончаренко, Н.В.Пастернак. Проблема підвищення теоретичного рівня освіти // Педагогіка і психологія. – К.: Педагогічна думка, 1998, №2. – С.16-29.
 3. Мелёшина А.М., Гарунов М.Г., Семакова А.Г. Как изучать физико-математические дисциплины в вузе. – Воронеж: Изд-во ВГУ, – 208 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму