Мікроскопічні методи в сучасному матеріалознавстві (Фізика і астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Никируй Ю. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032

Опис навчальної дисципліни

Курс “Мікроскопічні методи у сучасному матеріалознавстві” відноситься до загальних профілюючих дисциплін, які читають студентам фізичного факультету на п’ятому році навчання. Він охоплює методи дослідження будови матеріалів на мікро- та наноструктурному рівні, основані на використанні різних видів мікроскопів, зокрема електронних та зондових, і методик підготовки зразків для таких досліджень. Для вивчення дисципліни необхідні знання з молекулярної фізики, оптики, електрики і електродинаміки, матеріалознавства, а також з фундаментальних математичних дисциплін

Необхідність вивчення та опанування методів мікроскопічних досліджень зумовлена специфікою професійної діяльності фізика, яка передбачає дослідження будови різних речовин і створення нових мікро- та наноматеріалів з практично важливими характеристиками. Крім того знання методів мікроскопічних досліджень необхідні в прикладних галузях механіки, машинобудування, металургії, енергетики, автоматики, мікро- та наноелектроніки, високих технологій і в багатьох інших. У програмі курсу викладено сучасні досягнення науки і техніки в галузі мікроскопії та передові результати досліджень будови речовини, що базуються на найновіших теоретичних та експериментальних даних, опублікованих у періодичних наукових виданнях.

Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу і формування вмінь застосовувати набуті знання на практиці, передбачено виконання лабораторних робіт, що дасть змогу студентам оволодіти сучасними методами мікроскопічних досліджень матеріалів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • Будову і принципи роботи електронних, зондових, термоемісійних мікроскопів, методи виготовлення зразків та реплік, методику розшифровки електронограм, електронно мікроскопічних зображень. Взаємодію падаючих електронів з речовиною, фізичні принципи розсіяння швидких і повільних електронів речовиною, вторинні електрони, рентгенівське і катодне випромінювання, рентгенівські мікроаналізатори;  межі застосування зазначених методів досліджень

вміти:

  • Проводити експериментальні дослідження матеріалів різного типу зазначеними методами і аналізувати отримані результати. Виготовляти зразки для електронно-мікроскопічних і електронно-графічних досліджень методами конденсації молекулярних пучків, виготовлення одноступеневих, двоступеневих і багатоступеневих реплік. Одержувати електронограми і електронно мікроскопічні знімки. Проводити розшифровку електронограм і електронноскопічних знімків на основі кінетичної  і динамічної теорії розсіяння електронів.

Рекомендована література

  1. О.Я. Тузяк, В.Ю. Курляк. Основи електронної та зондової мікроскопії: навч. посібник/ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.-296 с.
  2. Локальні методи досліджень [Електронний ресурс]: підручник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Загородній В.В.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6.40 Мбайт) – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019, 323 с.
  3. Горячко А. М., Кулик С. П., Прокопенко О. В. Основи скануючої зондової мікроскопії та спектроскопії (Частина 2): Навчальний посібник / за ред. С.П. Кулика та О.В. Прокопенка. – К.: Радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. – 170 с
  4. Прикладне матеріалознавство : навчальний посібник. / Т. Ф. Архіпова, А. Ю. Осадчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 60 с.
  5. Мікроскопія в нанотехнологіях [Текст]: / В.С. Антонюк, Г.С. Тимчик, О.В. Верцанова [та ін.] //– К. : НТТУ «КПІ», 2014. – 258 с. : іл.– 157. Бібліогр. : С.245-258.
  6. Хрипунов С.Г., Зайцев С.Г., Хрипунова А.Л., Кіріченко М.В., Момотенко О.В. Фізичне матеріалознавство для мікро та наноелектроніки: дослідження структури тонких плівок методами скануючої зондової мікроскопії та спектроскопії. Навчальний посібник. Том 2. – Харків: НТУ”ХПІ”, 2014. – 198 с.

Інформаційні ресурси

Матеріали

  1. Інструкції до виконання лабораторних робіт з курсу.
  2. О.О.Балицький, О.Г. Миколайчук. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів. Львів, Вид. центр ЛНУ.-2006.-62с.

Силабус:

Завантажити силабус