Молекулярна фiзика (Середня освіта. Фізика.)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
210Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248професор, ст. наук. співробітник Плевачук Ю. О.ФзО-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ФзО-11доцент Штаблавий І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
264ФзО-11доцент Королишин А. В.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Молекулярна фізика» є нормативною навчальною дисципліною зі спеціальності – 014.08 Середня освіта (Фізика) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в 2 семестрі в обсязі 10 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам відповідні теоретичні знання, уміння, навички, загальні та фахові компетентності для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі молекулярної фізики. Тому у курсі представлені відповідні теоретичні дані та передбачене розв’язання практичних задач; виконання лабораторних робіт.

Метою викладання даної дисципліни є одержання студентами знань з розділу “Молекулярна фізика” з загального курсу фізики, вивчення фізичних властивостей речовин (газів, рідин, твердих тіл) залежно від їхньої внутрішньої будови та зовнішніх впливів (тиску, температури), розглянути явища перенесення (дифузія, теплопровідність, внутрішнє тертя) у різних агрегатних станах речовин за їхньою молекулярною будовою та характером молекулярного руху, фазову рівновагу, процеси фазових переходів (кристалізація і плавлення, випаровування і конденсація), критичний стан речовини, поверхневі явища на межі розділу.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач молекулярної фізики та термодинаміки, забезпечити отриманні практичних навиків роботи з вимірювальною апаратурою, навчити інтерпретувати отримані експериментальні та теоретично розраховані результати.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні компетентності:

 • СК1. Здатність використовувати систематизовані теоретичні й практичні знання з фізики та методики навчання фізики у вирішенні професійних завдань.
 • СК4. Здатність коректно застосовувати фізичні поняття, закони, принципи, теорії у поєднанні з необхідним математичним інструментарієм для пояснення фізичних явищ і процесів з використанням сучасних засобів навчання.
 • СК9. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.
 • СК12. Володіння базовими поняттями, аксіомами та постулатами загальної і теоретичної фізики, знання основних законів і принципів сучасної фізики та астрономії, вміння визначати межі їх застосування.

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване вивчення курсу:

 • ПРН5. Уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.
 • ПРН13. Знати та розуміти основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики і астрономії та методики їх навчання, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.
 • ПРН14. Аналізувати фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних матема­тичних методів.
 • ПРН17. Розв’язувати задачі різних рівнів складності курсів фізики і астрономії в базовій середній школі, чітко й раціонально пояснює розв’язання учням.
 • ПРН20. Володіти основами наукових досліджень, здійснювати самостійну експериментальну діяльність з фізики та методики навчання фізики з описом, аналізом та критичним оцінюванням експериментальних даних.
 • ПРН22. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, дос­татньому для усного і письмового професійного спілкування та презентації результатів власних досліджень.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, основи векторного аналізу та теорії диференціальних рівнянь, механіка.

У програмі використовуються приклади з науки, техніки, побуту, які дають змогу показати визначальну роль фізики у становленні інформаційної та енергетичної інфраструктури сучасного світу. Розгляд законів та явищ молекулярної фізики ілюструється експериментальними результатами. Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання, комп’ютерних проекторів.

Рекомендована література

Базова

 1. Якібчук П.М. Молекулярна фізика. Підручник. / П.Якібчук, М.Клим – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.і Івана Франка, 2015. –584 с.
 2. Клим М.М. Молекулярна фізика. Підручник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.і Івана Франка, 2003, -546с.
 3. Дутчак Я.Й. Молекулярна фізика./ Я.Дутчак, П.Якібчук. – Київ: НМК ВО, 1991, -340с.
 4. Булавін Л.А. Молекулярна фізика. / Л.Булавін, Д.Гаврюшенко, В.Сисоєвю – Київ:Знання, 2006. -567с.
 5. Клим М.М. Збірник задач з молекулярної фізики. Навчальний посібник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –242с. (гриф МОН України)
 6. Клим М.М. Збірник задач з молекулярної фізики. Навч. посібник. / М.Клим, М.Комарницький, С.Мудрий – Київ: УМК ВО, 1990.-172с.
 7. Гаркуша І.П. Загальний курс фізики. Збірник задач: навч. посіб./ І.Гаркуша, І.Горбачук [та ін.]; за ред. І.Гаркуші. – Київ: В-во “Техніка”, 2003. – 560 с. – ISBN 966-575-130-1.
 8. Якібчук П.М. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. / П.Якібчук, А.Королишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009 –131с.
 9. Гапчин Б.М. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Б.Гапчин, Я.Дутчак, В.Френчко – Львів: Світ, 1990, -237с.

 Допоміжна

 1. Воловик П.М. Курс фізики для університетів : навч. посіб. / П.Воловик – К.: Ірпінь, Перун, 2005. – 864 с. – ISBN 966-569-172-4.
 2. Барановський В. Загальна фізика : лабораторний практикум : навч. посіб. / В.Барановський, П.Бережний, І.Горбачук, В.Дущенко, М.Шут; за заг. ред. І.Т.Горбачука. – К. : Вища шк., 1992. – 509 с. – ISBN 5-11-002569-Х.

Інформаційні ресурси

 1. Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського
 2. Львівська національна наукова Бібліотека України імені Василя Стефаника
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
 4. Вікіпедія

Матеріали

 1. Медійні матеріали для читання лекцій.
 2. Прилади для демонстраційного експерменту.
 3. Прилади для проведення лабораторних робіт
 4. Підручники, збірники задач, інструкції до лабораторних робіт, видані викладачами кафедри фізики металів
 5. Тести для контролю знань студентів.
 6. Програмне забезпечення: навчально-контролюючі програми.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус