Мультимедійні засоби навчання (Середня освіта. Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824ФзО-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ФзО-41

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Мультимедійні засоби навчання» є вибірковою з спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми бакалавра, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета: Оволодіти комплексом знань у сфері мультимедіа технологій, системами, збереження та відтворення текстової, графічної, звукової, відеоінформації, їх складових і набуття на основі цих знань практичних навичок та теоретичних знань, необхідних для творчого підходу в подальшій професійній роботі. Студенти вивчатимуть алгоритми створення сучасних мультимедійних продуктів; знайомитимуться з сучасними методами, технологією; комп’ютерними програмними, технічними засобами у сфері мультимедіа: графічних, текстових, звукових та відео-редакторів.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК4. Здатність працювати в команді.
 • ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні компетентності:

 • СК1. Здатність використовувати систематизовані теоретичні й практичні знання з фізики та методики навчання фізики у вирішенні професійних
  завдань.
 • СК5. Здатність до організації та проведення шкільного фізичного експерименту із застосуванням всіх його видів в освітньому процесі з фізики.
 • СК9. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване вивчення курсу:

 • ПРН3. Знати та розуміти принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання фізики та астрономії в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).
 • ПРН5. Уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.
 • ПРН15. Володіти методикою проведення навчального фізичного експерименту, застосовувати всі його види в освітньому процесі з фізики.
 • ПРН16. Знати, розуміти і демонструвати здатність реалізовувати теоретичні й методичні засади навчання фізики та астрономії для виконання   овітньої програми в базовій середній школі.
 • ПРН19. Знати та розуміти зміст і особливості різних видів позакласної та позашкільної роботи з фізики і астрономії, володіти сучасними методами
  й технологіями їх організації та проведення.
 • ПРН20. Володіти основами наукових досліджень, здійснювати самостійну експериментальну діяльність з фізики та методики навчання фізики з описом, аналізом та критичним оцінюванням експериментальних даних.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Гуржій А.М. Мультимедійні технології та засоби навчання: навчальний посібник / А.М. Гуржій, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.Л.Коношевський; за ред. академіка НАПН України Гуржія А.М. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 556 с.
 2. Гуржій А. М. Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті: [монографія] / А.М. Гуржій, Р.С. Гуревич, М.Ю. та ін.; за ред. академіка НАПН України Гуржія А.М. У 2 частинах. – Ч. 1. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 412 с.
 3. Катунин Г.П. Основы мультимедийных технологий: Учебное пособие.
 4. Нєнов О.Л. Програмні засоби мультимедійних систем: Навчальний посібник. Частина 1. – Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 38 с.
 5. Робота в програмі Adobe Photoshop (конспекти уроків виробничого навчання) – К.:ДНЗ «ЦПО ІТПД», 2016 – 84 с.
 6. Мірошніченко В.О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для спеціальності-історія) [текст] навч. посіб / за ред. Бохамова К.О. – К.: «Центр учбової літератури»,2015. – 296 с.

Допоміжна література:

 1. Литвинова С.Г. Хмарні сервіси Office 365: навчальний посібник / С.Г.Литвинова, О.М. Спірін, Л.П. Анікіна. – Київ.: Компринт, 2015. – 170 c. і іл. 213

Інформаційні ресурси

Силабус:

Завантажити силабус