Об’єктно орієнтоване програмування (Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Бовгира О. В.ФзК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348ФзК-21доцент Бовгира О. В.

Опис навчальної дисципліни

Зміст курсу:

 • Основи об’єктно-орієнтованої мови програмування
 • Поняття об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування та програмування
 • Повторне використання класів
 • Принципи об’єктно-орієнтованого проектування класів
 • Оброблення виняткових ситуацій
 • Стандартні бібліотеки класів середовищ розробника програм

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам відповідні теоретичні знання, уміння, навички, загальні та фахові компетентності для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі обчислювальної фізики.

Об’єктно-орiєнтоване програмування є одним iз основних пiдходiв до розробки великих програмних проектiв при розв’язку прикладних та наукових задач. Розуміння його концепції, переваг та недолiкiв в комплексi iз практичними навичками розробки та написання програм в рамках цiєї парадигми є важливою складовою пiдготовки сучасного фахiвця. У результаті вивчення дисципліни в студентів формуються навички проектування, програмування й налагодження об’єктно-орієнтованих програм мовою програмування С++.

Метою і завданням навчальної дисципліни є засвоєння необхідних знань iз основ об’єктно – орiєнтованого програмування, отримання навичок використання класiв, механiзмiв наслiдування, iнкапсуляцiї та полiморфiзму; отримання практичних навичок самостiйно будувати програми середнього рiвня складності з використанням об’єктно – орієнтованої парадигми програмування; застосування здобутих знань та пiдходiв для розв’язання практичних задач рiзного рiвня складності, що в подальшому стане цінним інструментом у майбутнiй професiйнiй дiяльностi.

Рекомендована література

Базова:

 1. Бублик В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування: [Підручник] / В.В. Бублик. – К.: ІТкнига, 2015. – 624 с.
 2. Кравець П.О. Об’єктно-орієнтоване програмування: навч. Посібник / П.О. Кравець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 624 с.
 3. Грицюк Ю.І. Обєктно-орієнтоване програмування мовою С++: навчальний посібник / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак. – Львів: Львівського ДУ БЖД, 2011. – 404 с
 4. Бойко Б. І. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Б. І. Бойко, Л. Л. Омельчук, Н. Г. Русіна – К.: «Айс Принт», 2016. – 90 с.
 5. Жуковський С.С. Об‘єктно-орієнтоване програмування мовою С++. / Жуковський С.С., Вакалюк Т.А. Навчально-методичний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2016. – 100 c.
 6. Васильєв О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : Навч. посіб. / О. Васильєв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 382 с.

Допоміжна:

 1. Stroustrup B. The Design and Evolution of C / Дизайн і еволюція C++.
 2. Meyers S. Effective STL / Ефективне використання STL.
 3. Настенко, Д. В. Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Основи об’єктно-орієнтованого програмування на мові C# [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Д. В. Настенко, А. Б. Нестерко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 931,2 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 76 с.
 4. Мартін, Роберт.    Чиста архітектура. Мистецтво розроблення програмного забезпечення  / Р. Мартін ; пер. з англ. І. Бондаря-Терещенка. – Харків : Фабула : Ранок, 2020. – 368 с.
 5. Фрімен Ерік. Head First. Патерни проєктування / Ерік Фрімен, Елізабет Робсон, Кеті Сьєрра і Берт Бейтс; пер. з англ. Г. Якубовська — Харків : ВД «Фабула», 2020. — 672 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Системи онлайн-освіти: https://prometheus.org.ua/, https://www.coursera.org, http://www.udacity.com
 2. https://www.bestprog.net/uk/sitemap_ua/c/
 3. https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_object_oriented.htm
 4. https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/
 5. https://www.codesdope.com/cpp-oop/

Силабус:

Завантажити силабус