Обчислювальна техніка і програмування (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ФзПн-11, ФзПк-11
216доцент Бовгира О. В.ФзПн-11, ФзПк-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФзПн-11
ФзПк-11
232ФзПн-11
ФзПк-11

Опис навчальної дисципліни

Курс «Обчислювальна техніка і програмування» є нормативною дисципліною циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів  та є базовим для ряду спеціальних курсів.

Мета: одержання студентами знань і практичних навичок алгоритмізації, створення, налагодження та тестування програм для розв’язання фахових задач на комп’ютері. Велика увага приділяється сучасним технологіям розробки програм в умовах багаторазового використання створених програм, роботі обчислювальних систем у реальному часі, вивчення та дослідження чисельних методів  обробки результатів фізичного експерименту, а також основних принципів побудови ПЕОМ і принципів дії периферійних пристроїв, які під’єднуються до ПЕОМ.

Завдання: навчити студентів самостійно створювати, налагоджувати та тестувати програми комп’ютерного моделювання фізичних процесів i систем.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні принципи програмування та принципи побудови персональних ЕОМ; фізичні принципи функціонування складових частин ПЕОС і периферійних пристроїв до них основні чисельні  методи обробки даних; етапи розробки програм і методи автоматизації програмування; основні поняття й методи технології програмування; основні структури однієї з процедурних мов;

вміти: самостійно працювати на комп’ютері з дотримуванням основних принципів роботи на ЕОМ; створювати декомпозицію розв’язку задачі й складати алгоритми окремих її частин відповідно до сучасної технології програмування; використовувати основні оператори мови, загальні для всіх мов програмування; використовувати компілятор для налагодження програм як засіб вивчення й тестування програм; програмувати математичні та фізичні задачі в межах програми курсу фізики.

Значна частина навчальних годин курсу відведена на самостійне опрацювання. Самостійна робота студентів містить: підготовку до аудиторних занять (лекцій,  лабораторних тощо); виконання відповідних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; самостійну роботу з окремих тем навчальної дисципліни; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до модульних і комплексних контрольних робіт; участь у студентських наукових гуртках, семінарах, конференціях тощо.

Рекомендована література

  1. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 544 с.
  2. Бовгира О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів «Програмування і математичне моделювання» та «Обчислювальна техніка і програмування» для студентів 1 курсу фізичного факультету, Львів, 2018 (електронна версія).
  3. Р. Н. Квєтний, І. В. Богач, О. Р. Бойко, О. Ю. Софина, О. М. Шушура. Моделювання систем та процесів. Методи обчислень. /Навчальний посібник. Під загальною редакцією Р.Н. Квєтного, т.1(193 c.),т.2(233 c.).- Вінниця, ВНТУ,-2013.
  4. Єжов С.М. Методи обчислень: Навчальний посiбник.К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2001, – 140 с.
  5. http://chtyvo.org.ua/authors/Hrytsiuk_Yurii/Obiektno-oriientovane_prohramuvannia_movoiu_Cpp/
  6. http://lib.mdpu.org.ua/e-book/vstup/L3.htm
  7. Бублик В. В. Об’єктно-орієнтоване програмування: Підручник. — Київ : ІТ-книга, 2015. — 624 с.

 

Матеріали

Практичні завдання на час карантину з 12.03 по 03.04. 2020 р.

Лабораторна робота №11

Лабораторна робота №12

Лабораторна робота №13

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус