Оптична спектроскопія (104 Фізика та астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Капустяник В. Б.ФзФм-61м, ФзФм-62м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзФм-61мпрофесор Капустяник В. Б.
ФзФм-62мТурко Б. І.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями спектрального аналізу та спектроскопії речовин в конденсованому, ознайомити з різними оптико-спектральними методами дослідження елементного хімічного складу, молекулярної і кристалічної структури різних речовин.
Основні завдання курсу:
а) розглянути основні поняття і теоретичні основи оптичної спектроскопії;
б) розширити науковий світогляд студентів;
в) виробити навички до самостійної роботи з вирішення як наукових, так і прикладних задач із застосуванням оптико-спектральних методів.
За підсумками вивчення курсу студент повинен
знати:
– основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;
– мати уяву про сучасний стан знань щодо електронної структури атомів і її зв’язку з оптико-спектральними властивостями.
вміти:
– використовувати отримані знання на практиці при розв’язанні задач з визначення елементного хімічного складу, молекулярної і кристалічної структури різних речовин та аналізу різних фізико-хімічних процесів, які в них відбуваються, із застосуванням методів оптичної спектроскопії.

Рекомендована література

Базова

  1. В.Капустяник, В.Мокрий. Прикладна спектроскопія.-Л.:Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.- 2009.-305 с.
  2. A.B.P. Lever. Inorganic Electronic Spectroscopy. Amsterdam.:Elsevier.- 1987.- 407 p.
  3. Ю.М. Буравльов, І.А. Грікіт та ін. Методи спектрального аналізу металів и сплавів.-К.:Техника.-1988.-215 с.
  4. K. Nakamoto. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. New Jersey.- 2009.- 415 p.

Допоміжна

  1. В.Б.Капустяник. Фізика фероїків з органічним катіоном.-Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.-2006.- 439 с.

Інформаційні ресурси

  1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
  2. http://www.wikipedia.org
  3. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус Оптична спектроскопія

Завантажити силабус