Оптика (Середня освіта. Фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
49Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
448доцент Брезвін Р. С.ФзО-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ФзО-21Маньковська  І. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464ФзО-21Маньковська  І. Г.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Оптика» є нормативною навчальною дисципліною з спеціальності: 014.08 Середня освіта (Фізика), яка викладається у 4-му семестрі в обсязі 9 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Оптика – розділ загального курсу фізики, в якому вивчається закономірності поширення світла та його взаємодії з речовиною.

Мета  – Вивчити основні закони оптики, сучасні уявлення про природу світла, їх пояснення та застосування. Ознайомити студентів з основними здобутками фізики у цій галузі знань, показати експериментальні прояви головних її закономірностей, їх значення для пізнання природи та для практики, окреслити очікувані перспективи її розвитку.

Завдання –  Досягти виконання мети. Зокрема: вивчити закони класичної оптики, феноменологічний опис поширення світла, взаємодії світлових пучків між собою та з речовиною, питання хвильової та корпускулярної природи світла, явищ в області слабких та сильних світлових пучків. Описати принципові природознавчі оптичні експерименти та застосування оптичних закономірностей у практиці та фізичному експерименті, тенденції розвитку оптичних досліджень і нових застосувань.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні компетентності:

 • СК1. Здатність використовувати систематизовані теоретичні й практичні знання з фізики та методики навчання фізики у вирішенні професійних завдань.
 • СК4. Здатність коректно застосовувати фізичні поняття, закони, принципи, теорії у поєднанні з необхідним математичним інструментарієм для пояснення фізичних явищ і процесів з використанням сучасних засобів навчання.
 • СК9. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.
 • СК12. Володіння базовими поняттями, аксіомами та постулатами загальної і теоретичної фізики, знання основних законів і принципів сучасної фізики та астрономії, вміння визначати межі їх застосування.

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване вивчення курсу:

 • ПРН5. Уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.
 • ПРН13. Знати та розуміти основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики і астрономії та методики їх навчання, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.
 • ПРН14. Аналізувати фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних матема­тичних методів.
 • ПРН17. Розв’язувати задачі різних рівнів складності курсів фізики і астрономії в базовій середній школі, чітко й раціонально пояснює розв’язання учням.
 • ПРН20. Володіти основами наукових досліджень, здійснювати самостійну експериментальну діяльність з фізики та методики навчання фізики з описом, аналізом та критичним оцінюванням експериментальних даних.
 • ПРН22. Розуміти місце фізики та астрономії у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Рекомендована література

Базова

 1. Романюк М.О. Оптика : підручник / М.О.Романюк, А.С.Крочук, І.П.Пашук; за ред. проф. М.О.Романюка.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 564 с.
 2. Ландсберг Г.С.  Оптика. – М.: Наука. 1976.
 3. Горбань І.С. Оптика. – К.: Вища школа. 1979.
 4. Кучерук І.Н. Горбачук І.Г. Загальний курс фізики. Т.3. – К.: Техніка. 1999.
 5. Матвеев А.Н. Оптика.  – М.: Высшая школа. 1985.
 6. Калитиевский Н.И. Волновая оптика. – М.: Высшая школа. 1978.
 7. Фриш, Л. В.Тиморева. Курс общей физики. Ч.3. – Москва: Физматгиз. 1961.
 8. Годжаев Н.М. Оптика. Москва: Высшая школа. 1977.
 9. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.3. – Москва: Наука. 1971.
 10. Бутиков Е.И. Оптика. – Москва: Высшая школа. 1986.
 11. Королев Ф.А.. Курс физики. – Москва: Просвещение. 1974.
 12. Білий М.У., Скубенко А.Ф. Загальна фізика. Оптика. – К.: Вища   школа. 1987.
 13. Сборник задач по общему курсу физики. Оптика. Под. Ред. Д.В. Сивухина.  –   М.: Наука. 1977.
 14. Физический практикум. Электричество и оптика. Под ред. В.И. Ивероновой. – М.: Наука. 1968.
 15. М.Колінько, І.Пашук, І.Стефанський. Оптичний практикум. (частина 1, частина 2. – Львів: ЛНУ, 2000, 2004.
 16. І. П. Пашук, А .С. Волошиновський, В. В. Вістовський. Задачі з оптики – Львів : Львів: ЛНУ, 2020.

Допоміжна

 1. Нагибина И.М. Интерференция и дифракция света. – Л., 1974.
 2. Королев Ф.А. Курс физики (оптика, атомная и ядерная физика). М.: Просвещение. – 1974.
 3. Борн, Э. Вольф. Основы оптики.– М.: Наука. 1970.
 4. Дитчберн Р. Физическая оптика. – М.: Наука. 1965.
 5. Вуд Р. Физическая оптика. – Л.-М.: ОНТИ, 1986.
 6. Дж. Батерс. Голография и ее применение. – М.: Энергия. 1977.
 7. Фейнмановские лекции по физике. Т.3. – М.: Мир. 1965.
 8. Островский Ю.И. Голография и ее применение. – Л. 1973.

 Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус