Основи педагогічних досліджень (Середня освіта. Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Конопельник О. І.ФзО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФзО-21доцент Конопельник О. І.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Основи педагогічних досліджень» є вибірковою дисципліною з спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми бакалавра, яка викладається в ІV семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогічних досліджень» є освоєння студентами методології наукових досліджень в галузі освіти, основ теорії пізнання, особливостей організації наукової роботи, зокрема підбору методів педагогічного дослідження для розв’язання актуальних освітянських проблем, роботи з науковою літературою та представлення результатів дослідницької роботи.

Вивчення основ педагогічних досліджень необхідне для більш глибокого освоєння таких навчальних дисциплін як «Філософія», «Педагогіка», «Психологія» та готує студентів до виконання курсових робіт, виступів на конференціях, підготовки наукових праць, тощо.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку фізики, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.
 • ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні компетентності:

 • СК13. Здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації дитини до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання).

Програмні результати навчання (ПРН)

 • ПРН9. Володіти формами та методами виховання учнів на уроках і в позакласній відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

Рекомендована література

Базова:

 1. Лаппо В.В. Основи педагогічних досліджень: Навч.-метод. посібник /– Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 284 с.
 2. Конопельник О.І., Шопа Я.І. Фтомин Н. Є.; за ред. Якібчука П. М. Студентська наукова робота. Навч. посібник – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 184 с.
 3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008.– 278 с.
 4. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002.– 480 с.
 1. Білоусова Т. П., Маркітантов Ю. О. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. –Кам’янець-Подільський, –120 с.

Допоміжна:

 1. Бернал Дж. Наука в истории общества. – М.: Наука, 2006. –735 с.
 2. Євдокимов В.І., Агапова Т.П., Гавриш І. В., Олійник Т.О. Педагогічний експеримент: Навч. посіб. для студ. пед. Вузів: Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : ТОВ “ОВС”, 2001. – 148с.
 3. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень. Навч.посібник. – К.: МОН, – 2004.– 216 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус