Основи педагогічних досліджень (014 Середня освіта (Фізика))

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Конопельник О. І.ФзО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФзО-21доцент Конопельник О. І.

Опис навчальної дисципліни

Метою даного курсу є освоєння студентами методології наукових досліджень в галузі освіти, основ теорії пізнання, особливостей організації наукової роботи, зокрема підбору методів педагогічного дослідження для розв’язання актуальних освітянських проблем,  роботи з науковою літературою та представлення результатів дослідницької роботи.

Вивчення основ педагогічних досліджень необхідне для більш глибокого освоєння таких навчальних дисциплін як «Філософія», «Педагогіка», «Психологія» та готує студентів до виконання курсових робіт, виступів на конференціях, підготовки наукових праць, тощо.

2.2. Завдання викладання предмету

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

визначення науки як особливої сфери людської діяльності;

 • основні поняття, терміни та особливості розвитку науки загалом та педагогіки зокрема;
 • загальну методологію особливості та організаційні підходи до науково-дослідницької роботи студентів на різних етапах навчання;
 • порядок здобуття наукових ступенів та присвоєння наукових звань;
 • характеристику методів проведення педагогічних досліджень, способів обробки отриманої інформації та форм представлення результатів дослідницької роботи;
 • структурні компоненти  та етапи науково-педагогічного дослідження;

Студенти повинні вміти:

 • давати визначення основних категорій і понять наукознавства, влучно та кваліфіковано використовувати наукову термінологію;
 • підбирати та опрацьовувати літературу, формулювати мету й завдання, визначати предмет та об’єкт науково-педагогічного дослідження;
 • добирати методи дослідження відповідно до проблематики,  планувати та проводити науково-педагогічного роботи;
 • опрацьовувати результати дослідної роботи, аналізувати та критично оцінювати їх, формулювати висновки науково-педагогічного дослідження;
 • складати анотацію літературних джерел, підготувати та оформити реферат, курсову роботу, науковий звіт, доповідь чи статтю за результатами науково-педагогічного дослідження.

Рекомендована література

Базова:

 1. Лаппо В.В. Основи педагогічних досліджень: Навч.-метод. посібник /– Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 284 с.
 2. Конопельник О.І., Шопа Я.І. Фтомин Н. Є.; за ред. Якібчука П. М. Студентська наукова робота. Навч. посібник – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 184 с.
 3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008.– 278 с.
 4. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002.– 480 с.
 1. Білоусова Т. П., Маркітантов Ю. О. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. –Кам’янець-Подільський, –120 с.

Допоміжна:

 1. Бернал Дж. Наука в истории общества. – М.: Наука, 2006. –735 с.
 2. Євдокимов В.І., Агапова Т.П., Гавриш І. В., Олійник Т.О. Педагогічний експеримент: Навч. посіб. для студ. пед. Вузів: Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : ТОВ “ОВС”, 2001. – 148с.
 3. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень. Навч.посібник. – К.: МОН, – 2004.– 216 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму