Основи радіоелектроніки (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
61.5Немає
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Фтомин Н. Є.ФзП-31, ФзН-31
732доцент Фтомин Н. Є.ФзП-41,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФзП-31доцент Фтомин Н. Є.
ФзН-31доцент Фтомин Н. Є.
732ФзП-41доцент Фтомин Н. Є.
доцент Фтомин Н. Є.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Основи радіоелектроніки” знайомить студентів із методами опису та перетворення радіосигналів, фізичними основами сучасної радіоелектроніки та основними дискретними елементами. Значна увага зосереджена на їхньому використанні під час фізичних досліджень. Їхнє вивчення під час лекційних та лабораторних занять дає змогу опанувати знання з радіоелектроніки, які є фундаментом для різних галузей науки і техніки.

Лабораторні роботи з дисципліни “Основи радіоелектроніки” є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з радіоелектронною апаратурою, дає відомості про сучасну елементну базу та основні методи вимірювань в електроніці, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

 

Результати навчання:

знати:

сучасний стан і перспективи розвитку радіоелектроніки;

основні поняття, визначення та функціональні можливості елементів радіоелектроніки;

характеристики електровимірювальних приладів, правила їхнього ввімкнення;

принципи роботи та основні характеристики напівпровідникових приладів: транзисторів, операційних підсилювачів;

принципи роботи та основні характеристики інтегральних схем;

принципи роботи цифрової техніки.

вміти:

застосовувати теоретичні знання на практиці;

досліджувати основні характеристики електронних елементів (діодів, транзисторів, тиристорів) та пристроїв (підсилювачів, генераторів, стабілізаторів);

розраховувати параметри лінійних електричних схем побудованих за принципом чотириполюсника;

визначати основні характеристики електровимірювальних приладів, принципи дії та область застосування;

використовувати інтернет-ресурси для пошуку інформації з радіоелектроніки.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 1. Шопа Я.І. Основи радіоелектроніки. Лабораторний практикум. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 116 с.

Основна література:

 1. Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник / С.М. Левитський. – КНУТШ. – К : Київський університет, 2007. – 456 с.
 2. Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : підручник / В.М. Сисоєв. – К. : Техніка, 2001. – 224 с.
 3. Horowitz P. The Art of Electronic / P. Horowitz, W. Hill. – Cambridge University Press, 2015. – P. 1225.
 4. Бучковський І.А. Електроніка. Ч.1. Напівпровідникові прилади / І.А. Бучковський. – Чернівці : Рута, 2006. – 144 с.
 5. Ifeachor E.C. Digital Signal Processing / E.C. Ifeachor, B.W. Jervis. – Prentice Hall, 2002. – P. 925.
 6. Kester W. Analog-Digital Conversion / W. Kester. – Analog Devices, 2004. – P. 1138.
 7. Terrell D. OP AMPS. Design, Application, and Troubleshooting / D. Terrell. – Elsevier Science, 1996. – P. 505.
 8. Готра З.Ю. Фізичні основи електронної техніки / З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець, З.М. Микитюк, І.В. Петрович. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 880 с.
 9. Болеста І.М. Теорія електромагнітного поля : навчальний посібник / І.М. Болеста. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 478 с.
 10. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Т.1. Основні принципи та прилади: навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.

Додаткова література:

 1. Кичак В.М. Основи радіоелектроніки : навчальний посібник / В.М. Кичак, Ю.В. Крушевський, Д.В. Гаврілов. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 368 с.
 2. Медведенко Б.І. Основи електроніки: Навчальний посібник на базі програми схемотехнічного моделювання «MULTISIM» /Б.І.Медведенко, Л.В. Коломієць, В.П. Квасніков.– К., 2015.– 370 с.
 3. Бобало Ю.Я. Основи теорії електронних кіл / Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзій, П.Г. Стахів, Л.Д. Писаренко, Ю.І. Якименко; За ред. проф. Ю.І. Якименка. – Київ: Видавництво Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, 2011. – 332 с.
 4. Любунь З. Радіотехнічні кола і сигнали. Навчально- методичні вказівки / З. Любунь, Ю. Мочульський. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 50 с.
 5. Любунь З. Основи радіоелектроніки. Ч.1, Лабораторний практикум / З. Любунь, Ю. Мо­чульсь­кий. – Львів, Ви­дав­ни­чий центр ЛНУ імені Івана Фран­ка, 2003. – 74 с.

Наукові статті у періодичних виданнях за тематикою дисципліні.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус