Основи сучасної електроніки (104 Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Фтомин Н. Є.ФзФ-31(1), ФзФ-32(1), ФзФ-32(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзФ-31(1)доцент Фтомин Н. Є.
ФзФ-32(1)доцент Фтомин Н. Є.
ФзФ-32(2)доцент Фтомин Н. Є.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Основи сучасної електроніки” знайомить студентів із методами опису та перетворення радіосигналів, фізичними основами сучасної радіоелектроніки та основними дискретними елементами. Значна увага зосереджена на їхньому використанні під час фізичних досліджень. Їхнє вивчення під час лекційних та лабораторних занять дає змогу опанувати знання з радіоелектроніки, які є фундаментом для різних галузей науки і техніки.

Лабораторні роботи з дисципліни “Основи сучасної електроніки” є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з радіоелектронною апаратурою, дає відомості про сучасну елементну базу та основні методи вимірювань в електроніці, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

 

Результати навчання:

  • знати:

сучасний стан і перспективи розвитку радіоелектроніки;

основні поняття, визначення та функціональні можливості елементів радіоелектроніки;

характеристики електровимірювальних приладів, правила їхнього ввімкнення;

принципи роботи та основні характеристики напівпровідникових приладів: транзисторів, операційних підсилювачів;

принципи роботи та основні характеристики оптоелектронних приладів;

принципи роботи цифрової техніки.

  • вміти:

застосовувати теоретичні знання на практиці;

досліджувати основні характеристики електронних елементів (діодів, транзисторів, тиристорів) та пристроїв (підсилювачів, генераторів, стабілізаторів);

розраховувати параметри лінійних електричних схем побудованих за принципом чотириполюсника;

визначати основні характеристики електровимірювальних приладів, принципи дії та область застосування;

використовувати інтернет-ресурси для пошуку інформації з радіоелектроніки.