Програмування і математичне моделювання (Фізика та астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ФзФф-11, ФзФк-11
216ФзФф-11, ФзФк-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФзФф-11
ФзФк-11
232ФзФф-11
ФзФк-11

Опис навчальної дисципліни

Курс «Програмування i математичне моделювання фізичних процесів та систем» є нормативною дисципліною циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів  та є базовим для ряду спеціальних курсів.

Мета: одержання студентами знань і практичних навичок алгоритмізації, створення, налагодження та тестування програм. Велика увага приділяється сучасним технологіям розробки програм в умовах багаторазового використання створених програм, роботі обчислювальних систем у реальному часі, вивчення та дослідження чисельних методів  обробки результатів фізичного експерименту, вивчення та дослідження особливостей чисельного моделювання фізичних процесів i систем.

Завдання: навчити студентів самостійно створювати, налагоджувати та тестувати програми комп’ютерного моделювання фізичних процесів i систем.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні принципи програмування; основні чисельні  методи обробки даних; етапи розробки програм і методи автоматизації програмування; основні поняття й методи технології програмування; основні структури однієї з процедурних мов;

вміти: самостійно працювати на комп’ютері з дотримуванням основних принципів роботи на ЕОМ; створювати декомпозицію розв’язку задачі й складати алгоритми окремих її частин відповідно до сучасної технології програмування; використовувати основні оператори мови, загальні для всіх мов програмування; використовувати компілятор для налагодження програм як засіб вивчення й тестування програм; програмувати математичні та фізичні задачі в межах програми курсу фізики.

Рекомендована література

1.         Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 544 с.

2.         Бовгира О.В.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів «Програмування і математичне моделювання» та «Обчислювальна техніка і програмування» для студентів 1 курсу фізичного факультету, Львів, 2018 (електронна версія).

3.         Сплайн-функції та їх застосування / Б.П.Довгий, А.В.Ловейкін, Є.С.Вакал, Ю.Є.Вакал. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – 117 с.

4.         Сплайни в цифровій обробці даних і сигналів / Шутко М.О., Шелевицький І.В., Шутко В.М., Колганова О.О. – Кривий Ріг: “Видавничий дім”, 2008. – 231 с.

5.         Р. Н. Квєтний, І. В. Богач, О. Р. Бойко, О. Ю. Софина, О. М. Шушура. Моделювання систем та процесів. Методи обчислень. /Навчальний посібник. Під загальною редакцією Р.Н. Квєтного, т.1(193 c.), т.2(233 c.).- Вінниця, ВНТУ,-2013.

6.         Єжов С.М. Методи обчислень: Навчальний посiбник.К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2001. – 140 с.

Матеріали

Практичні завдання на час карантину з 12.03 по 03.04. 2020 р.

Лабораторна робота №11

Лабораторна робота №12

Лабораторна робота №13

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус