Прикладна спектроскопія (Спеціальність “Прикладна фізика і наноматеріали”)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Капустяник В. Б.ФзПс-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФзПм-51 (1.4)професор Капустяник В. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

Курс оптичної спектроскопії є одним з найважливіших розділів фізики.

Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями спектрального аналізу та спектроскопії речовин в конденсованому, ознайомити з різними оптико-спектральними методами дослідження елементного хімічного складу, молекулярної і кристалічної структури різних речовин.

Основні завдання курсу:

а) розглянути основні поняття і теоретичні основи оптичної спектроскопії;

б) розширити науковий світогляд студентів;

в) виробити навички до самостійної роботи з вирішення як наукових, так і прикладних задач із застосуванням оптико-спектральних методів.

За підсумками вивчення курсу студент повинен

знати:

– основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;

– мати уяву про сучасний стан знань щодо електронної структури атомів і її зв’язку з оптико-спектральними властивостями.

вміти:

 • використовувати отримані знання на практиці при розв’язанні задач з визначення елементного хімічного складу, молекулярної і кристалічної структури різних речовин та аналізу різних фізико-хімічних процесів, які в них відбуваються, із застосуванням методів оптичної спектроскопії.

Вивчення курсу «Прикладної спектроскопії» ґрунтується на знаннях студентів, одержаних при вивченні загальних та спеціальних дисциплін: «Електрика і магнетизм», «Молекулярна фізика», «Оптика», «Атомна і ядерна фізика», «Квантова механіка», «Фізика твердого тіла», «Фізика і техніка низьких температур», «Програмування і математичне моделювання», «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння», а також низки спецкурсів вільного вибору, в яких розглядаються проблеми, пов’язані з оптичною спектроскопією.

Рекомендована література

Базова

 1. В.Капустяник, В.Мокрий. Прикладна спектроскопія.-Л.:Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.- 2009.-305 с.
 2. Э.Ливер. Электронные спектры неорганических соединений.Т.1.М.:Мир.- 1987.- 407 с.
 3. Н.И.Тарасевич, К.А.Семененко, А.Д.Хлыстова. Методи спектрального и химико-спектрального анализа.-М.:Изд. МГУ.-1973.-276 с.
 4. В.В.Лебедева. Техника оптической спектроскопии.-М.:Изд. МГУ.- 1986.-352 с.
 5. П.Кэри. Применения спектроскопии КР и РКР в биохимии.-М.:Мир.- 1985.-272 с.
 6. К.Накамото. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений.-М.:Мир.-1991.- 536 с.

Допоміжна

 1. Ю.М.Буравлев, И.А.Грикит и др. Методы спектрального анализа металлов и сплавов.-К.:Техника.-1988.-215 с.
 2. В.Б.Капустяник. Фізика фероїків з органічним катіоном.-Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.-2006.- 439 с.

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. http://www.wikipedia.org
 3. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму