Сенсори та перетворювачі фізичних величин (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Демків Т. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис навчальної дисципліни

Процес вимірювання з метою експертної оцінки середовища, явища чи процесу передбачає встановлення його якісних та кількісних характеристик. Кількісні характеристики отримують з використанням сенсорів і перетворювачів фізичних величин. Розвиток вимірювальної техніки, її автоматизація та комп’ютеризація передбачає й застосування нових т. зв. інтелектуальних сенсорів. У зв’язку з цим арсенал перетворювачів фізичних величин зазнає постійного оновлення.

Навчальну дисципліну присвячено основним характеристикам, типам, принципам дії та схемам реалізації сенсорів і перетворювачів фізичних величин.

Мета: опанування найпоширеніших засобів вимірювання і схем контролю на основі різних фізичних принципів.

Завдання: навчити студентів застосовувати на практиці набуті на фундаментальних курсах знання: розуміти фізичні принципи роботи сенсорів та роботу схем керування ними, забезпечити отримання практичних навиків роботи з вимірювальною апаратурою, навчити інтерпретувати отримані експериментальні та теоретично розраховані результати.

 Результати навчання:

 • знати:

основні типи сенсорів;

закони, явища, на яких ґрунтується робота сенсорів;

схеми з’єднання та керування перетворювачів сигналу.

 • вміти:

застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема при розгляді принципу роботи сенсорів;

уявляти принципи дії та область застосування вимірювальних перетворювачів фізичних величин на сенсорів на їх основі;

розуміти схеми з’єднання та керування вимірювальними перетворювачами.

Рекомендована література

Базова

 1. Шарапов В.М., Полищук Е.С., Кошевой Н.Д. и др. Датчики: Справочное пособие / Под общ. ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука. – Москва: Техносфера. – 624 с.
 2. Джексон Р.Г. Новейшие датчики . – 2007. – М.: Техносфера. – 380 с.
 3. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. – 2005. – М.: Техносфера. – 592 с.
 4. Готра З.Ю. и др. Елементи теорії мікроелектронних сенсорів / Під ред. З.Ю.Готри. – 2001. –К.: Львів, – 631 с.
 5. Датчики / Під. ред. З.Ю.Готри, О.И.Чайковского – 1995. –Львів: Каменяр. –312 с.
 6. Аш др. Датчики измерительных систем. – 1992. – М.: Мир.: В 2-х книгах. – 820с.

Допоміжна

 1. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – 1988. – Л. Энергия, – 304 с
 2. Аксененко М.Д., Бараночников М. Приемники оптического. излучения: Справочник. –1987. – М.: Радио и связь, –296 с..
 3. Виглеб Г. Датчики. – 1989. – М.: Мир. – 196 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму