Спектральна експертиза матеріалів та сигналів (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Чорнодольський Я. М.ФзП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФзП-41(1)доцент Чорнодольський Я. М.
ФзП-41(2)доцент Чорнодольський Я. М.

Опис навчальної дисципліни

За останні три десятиліття характер матеріалознавчих досліджень істотно змінився завдяки розвитку інструментального аналізу. Багато методів виникли і набули широкого поширення для рутинного аналізу на комерційно доступних приладах. Прикладами можуть служити атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою, мас-спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою і атомно-абсорбційна спектрометрія з графітовими печами. Також швидкий розвиток цифрових технологій вимагає все нових комп’ютерних програм та методів для отримання, обробки та представлення необхідних даних.

Метою викладання даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні для знання методів дослідження елементного складу речовин і матеріалів, інформаційного забезпечення дослідження матеріалів і речовин та знання базових алгоритмів цифрової обробки сигналів.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення спектральних методів дослідження елементного складу речовин та методів цифрової обробки сигналів.

 

Результати навчання:

 • знати:

методику отримання фізичної інформації, що включає поглинання зовнішньої або внутрішньої енергії (або комбінацію декількох типів енергії), внаслідок чого утворюється фізична інформація у вигляді випускання частинок або хвиль;

методику виділення фізичної інформації необхідного і корисного сигналу із загального об’єму інформації;

методику перетворення фізичної інформації в електричну з використанням детекторів фотонів (фотопомножувачі, діоди, термічні детектори і т. д.) або детекторів іонів (чашка Фарадея, електронний помножувач і т.д.).

 • вміти:

обробляти електричну інформацію за допомогою електроніки для отримання ефективного сигналу, який можна обробити за допомогою програмного забезпечення;

перетворювати інформацію в аналітичну за допомогою програмного забезпечення (якісний аналіз, використання статистики для побудови градуювального графіка, розрахунку меж виявлення, відтворюваності, невизначеності та т. д.);

редагувати аналітичну інформацію з використанням комп’ютера: звіт, зберігання, оцінка, контроль якості та т. д.

Рекомендована література

Базова:

 1. В. И. Барсуков. Атомный спектральный анализ. – М. : «Издательство Машиностроение-1», 2005. – 132 с.
 2. В. И. Барсуков. Пламенно-эмиссионные методы анализа и атомно-абсорбционные методы анализа и инструментальные способы повышения их чувствительности. – М. : «Издательство Машинстроение-1», 2004. – 172 с.
 3. Р. Кельнер, Ж.-М. Мерме, М. Отто, Г.М. Видмер. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В двух томах. Т. 2. – М. : „Мир”–„АСТ”, 2004. – 726 с.
 4. С.М. Стариковская. Физические методы исследования. Семинарские занятия. Учебное пособие. – М. : изд-е МФТИ, 2001. Часть 1 – 88 с. Часть 2 – 62 с. Часть 3 – 44 с.
 5. А.Б. Сергиенко. Цифровая обработка сигналов. – СПб. : Питер, 2002. – 608с.
 6. Ю. Сато. Обработка сигналов. Первое знакомство. – Изд-во: Додэка, – 172с.
 7. Ю.Сато. Без паники! Цифровая обработка сигналов. – Изд-во: Додэка-XXI, – 178с.

Допоміжна:

 1. В. С. Митричев, В. Н. Хрусталев. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. – СПб. : Питер, 2003. – 591 с.
 2. С.П. Магдалинина и др. Теория и практика экспертизы и сертификации материалов и изделий: монография; под общей редакцией проф. В.Т.Прохорова – Книга 2. – Шахты : ЮРГУЭС, 2008. – 621с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму