Техніка і методи спектрального аналізу

Тип: Нормативний

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Курляк В. Ю.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис навчальної дисципліни

Мета  –  Техніка і методи спектроскопії широко використовуються в різних областях науки, техніки для контролю і автоматизації технологічних процесів, якості, чутливості, високої точності експерименту. Найбільш характерним, на даний час, є зближення оптичної спектроскопії з радіоелектронікою, обробка отриманих даних з допомогою ЕОМ та ін. У спецкурсі розглядаються спектральна техніка, методи спектральних атомного і молекулярного аналізу, мас-спектрометрії, спектроінтерференційні методи та ін.

 

Завдання –  освоїти техніку емісійного спектрального аналізу, ознайомлення з методами спектрального аналізу (візуальними, фотографічними, фотоелектричними способами реєстрації і розшифрування для різних типів зразків (сплаву, геологічної породи чи газової суміші); розшифрувати спектр та визначити природу атомів, які входять у склад зразка.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 

знати:

 • фізичні основи спектрального аналізу;
 • методи спектрального аналізу;
 • основні характеристики спектральних приладів, прилади високої роздільної здатності, допоміжну спектральну техніку.
 • способи реєстрації випромінювання.

 

вміти:

 • користуватися технікою для спектрального аналізу;
 • провести аналіз різного типу зразків (розчинів, порошкоподібних проб, сплавів);
 • підготувати зразок для проведення спектрального аналізу;
 • отримати спектрограму для спектрального аналізу і розшифрувати.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1.  Туркевич В.В. Методичні вказівки до лабораторного практикуму із спецкурсу «Прикладна спектроскопія». – Львів: Вид. ЛДУ, 1990.

Рекомендована література

Базова

 1. Тарасов К.И. Спектральные приборы. – Л.: Машиностроение, 1977.
 2. В.В.Лебедева. Экспериментальная  оптика. – М.: МГУ. 1994. – 368 с.
 3. Терек Т., Мика Й., Гегуш Е. Эмиссионный спектральный анализ. – М.: Мир. Т. 1,2.1982.
 4. Нагибина И.М., Михайловский Ю.К. Фотографические и фотоэлектрические спектральные приборы и техника эмиссионной спектроскопии. – Л.: Машиностроение,  1981.
 5. Буравлев Ю.И. и др. Методы спектрального анализа металлов и сплавов. – К.: Техника, 1981.
 6. Сайдов Г.В., Свердлова О.В. Практическое руководство по молекулярной спектроскопии. – Л.: ЛГУ, 1980.

 

Допоміжна

 1. А.Н.Зайдель и др. Техника и практика спектроскопии. – М.: Наука, 1966.
 2. Туркевич В.В. Спектральний аналіз. – Львів: Вища школа, 1975.
 3. Н.И.Тарасевич. Руководство к практикуму по спектральному анализу.– М.: МГУ, 1977.
 4. Туркевич В.В. Методичні вказівки до лабораторного практикуму із спецкурсу «Прикладна спектроскопія». – Львів: Вид. ЛДУ, 1990.

 

Інформаційні ресурси

 1. Wikipedia. http:wikipedia.org.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Техніка для спектрального аналізу. Атомний спектральний аналіз.

Тема 1. Спектральна техніка.
Тема 2. Диспергуючі елементи та системи.
Тема 3. Типи спектральних приладів.
Тема 4. Допоміжна спектральна техніка.
Тема 5. Джерела світла.
Тема 6. Індикатори світла
Тема 7. Техніка фотографіч-ної фотометрії.
Тема 8. Емісійний спектральний аналіз.
Тема 9. Якісний спектральний аналіз.
Тема 10. Кількісний спектральний аналіз.
Тема 11. Наближені методи аналізу.
Тема 12. Полум’яна фотометрія.
Тема 13. Атомно-абсорбційний спектральний аналіз.

Змістовий модуль 2. Молекулярний спектральний аналіз.

Тема 6. Молекулярний аналіз за спектрами поглинання.
Тема 7. Якісний молеку-лярний спектральний аналіз.
Тема 8. Кількісний моле-кулярний спектральний аналіз.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус