Теоретична фізика (напрям “Мікро- та наноелектроніка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4Array

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

Мета: виклад основ теоретичної фізики за такими розділами, як електродинаміка, квантова механіка, термодинаміка і статистична фізика, поглиблення знань, одержаних в загальному курсі фізики, засвоєння математичного апарату теоретичної фізики.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування основних типових задач курсу теоретичної фізики. Студент повинен усвідомити, що численні явища і закони, вивчені в загальному курсі фізики, є наслідками фундаментальних загальних принципів і рівнянь.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття предмету; фундаментальні закони електродинаміки, квантової механіки, термодинаміки та статистичної фізики, зокрема рівняння Максвелла, рівняння Шредінґера, співвідношення невизначеностей Гайзенберґа, начала термодинаміки.

вміти: записувати основні рівняння; формулювати засадничі принципи відповідних розділів; застосовувати методи теоретичної фізики до розв’язку конкретних задач.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, електрика.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Теория поля, 1988.
 2. Я. П. Терлецкий, Ю. П. Рыбаков, Электродинамика, 1990.
 3. Давыдов А. С. Квантовая механика. М., 1973.
 4. Юхновський І. Р. Квантова механіка. К., 1995.
 5. Я. П. Терлецкий. Статистическая физика. “Высшая школа”, Москва, 1966.
 6. И. П. Базаров. Термодинамика, “Высшая школа”, Москва, 1983.
 7. И. В. Савельев, Основы теоретической физики, т. 1, 1975.
 8. А. М. Федорченко, Теоретична фізика, т. 1, 1988.

 Допоміжна

 1. В. В. Батыгин, И. Н. Топтыгин. Сборник задач по электродинамике. — М.: Физматгиз, 1962.
 2. Е. Г. Векштейн,  Сборник задач по электродинамике. — М.: Высшая школа, 1966.
 3. Фок В. А. Начала квантовой механики. М., 1976.
 4. Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики. М., 1960.
 5. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 8,9. М., 1966.
 6. Мессиа А. Квантовая механика. Т. 1,2. М., 1979.
 7. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Статистическая физика. Ч.1. “Наука”, Москва, 1976.
 8. И. К. Квасников. Термодинамкиа и статистическая физика. Теория равновесных систем. МГУ, 1991.
 9. А. И. Ансельм. Основы статистической физики и термодинамики. “Наука”, Москва, 1973.

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. http://www.wikipedia.org

Матеріали

Методичне забезпечення

 1. Вакарчук І. О. Квантова механіка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
 2. Збірник задач з електродинаміки / М. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та ін. ; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.
 3. Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 4. І. О. Вакарчук, Т. В. Кулій, О. В. Кнігініцький, В. М. Ткачук. Збірник задач з квантової механіки. Львів, 1996.
 5. Вакарчук І. О., Кнігініцький О. В., Попель О. М., Кулій Т. В. Збірник задач з термодинаміки і статистичної фізики. Львів: Вид-во ЛДУ, 1998.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму