Теоретична механіка і основи механіки cуцільних середовищ (104 Фізика та астрономія. ОП Фізика та астрофізика, ОП Комп’ютерна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Стецко М. М.ФзФ-31, ФзК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзФ-31
ФзК-31

Опис навчальної дисципліни

Цей курс є логічним продовженням навчальної дисципліни «Вступ до теоретичної механіки». Він розроблений таким чином, щоб закріпити знання студентів, отримані впродовж ознайомлення зі «Вступом до теоретичної механіки», а також навчити їх розв’язувати задачі за допомогою ньютонівського, лаґранжевого і гамільтонового формалізму теоретичної механіки і ознайомитись з основами фізики суцільного середовища. Програма складається із шести блоків:

 1. Варіаційний принцип Гамільтона.
 2. Канонічні перетворення та канонічні рівняння.
 3. Теорія Гамільтона-Якобі.
 4. Коливання.
 5. Рух твердого тіла.

Механіка суцільного середовища.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із механічним рухом тіл. На основі матеріалу викладеного в курсі “Вступ до теоретичної механіки” поглиблюється виклад аналітичної механіки, зокрема розвиваються канонічний формалізм та теорія Гамільтона-Якобі. Лагранжевий та гамільтоновий формалізми застосовуються для  вивчення малих коливань та руху твердого тіла. Розвинені методи також дозволяють розглянути основи механіки суцільного середовища.

Завдання: навчити студентів розуміти основні принципи та закони механіки, а також володіти основними методами розв’язування задач, щоб самостійно виконувати розрахунки, які необхідні при практичному розв’язуванні конкретних механічних задач.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття, закони та методи, викладені у програмі курсу, зокрема володіти лагранжевим та гамільтоновим формалізмами та підходом Гамільтона-Якобі, основними методами з теорії малих коливань, володіти знаннями з динаміки твердого тіла та основ механіки суцільного середовища .

вміти: застосовувати знання теоретичної механіки для розв’язування задач теоретичної механіки, володіти апаратом теоретичної механіки та розв’язувати відповідні рівняння

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка (загальний курс фізики), необхідними також є знання з курсу “Вступ до теоретичної механіки”.

Рекомендована література

Базова:

 1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Механика. М.: “Наука”, 1988, 215 с.
 2. А. Ю. Глауберман, М. Т. Сеньків. Теоретична механіка. Львів, 1960, 220 с.
 3. А. М. Федорченко. Теоретична механіка. Київ: “Вища школа”, 1975, 516 с.
 4. Н. Н. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. М.: “Наука”, 1975, 574 с.
 5. В. А. Алешкевич, Л. Г. Деденко, В. А. Караваев, Колебания и волны. М.: Изд. МГУ, 2001, 144 с.
 6. Гаральд Іро. Класична Механіка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999, 464с.
 7. Бар’яхтар, І. В. Бар’яхтар, Л. П. Гермаш, С. О. Довгий. Механіка. К.: “Наукова Думка”, 2011, 352с.
 8. Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо.. Л.: ЛНУ імені Івана Франка”, 2011, 68 с.
 9. Н. Н. Ольховский, Ю. Г. Павленко, Л. С. Кузьменков. Задачи по теоретической механике для физиков. М.: Изд. МГУ, 1977, 392 с.

Допоміжна:

 1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Гидродинамика. М.: “Наука”, 1986, 730с.
 2. Ю. Г. Павленко. Лекции по теоретической механике. М.: Изд. МГУ, 1991, 336с.
 3. М. А. Айзерман. Классическая механика. М.: “Наука”, 1974, 367 с.
 4. В. И. Арнольд, Математические методы классической механики. М.: “Наука”, 1979, 432с.

Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

Методичне забезпечення

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма курсу, робоча навчальна програма, тексти лекцій і перелік задач для модульного контролю в електронному вигляді, тестові завдання для проведення іспиту, перелік теоретичних і практичних завдань для іспиту, збірник задач для практичних занять:

 1. М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька та ін. Збірник задач з теоретичної механіки, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011, 68с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус