Теоретична механіка і основи механіки cуцільних середовищ (104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Стецко М. М.ФзН-31, ФзП-31, ФзФ-31, ФзК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзН-31
ФзП-31
ФзФ-31
ФзК-31

Опис навчальної дисципліни

Курс “Теоретична механіка і основи механіки суцільних середовищ” є продовженням курсу “Вступ до теоретичної механіки”, разом з яким утворюють один з основних розділів теоретичної фізики.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із механічним рухом тіл. На основі матеріалу викладеного в курсі “Вступ до теоретичної механіки” поглиблюється виклад аналітичної механіки, зокрема розвиваються канонічний формалізм та теорія Гамільтона-Якобі. Лагранжевий та гамільтоновий формалізми застосовуються для  вивчення малих коливань та руху твердого тіла. Розвинені методи також дозволяють розглянути основи механіки суцільного середовища.

Завдання: навчити студентів розуміти основні принципи та закони механіки, а також володіти основними методами розв’язування задач, щоб самостійно виконувати розрахунки, які необхідні при практичному розв’язуванні конкретних механічних задач.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття, закони та методи, викладені у програмі курсу, зокрема володіти лагранжевим та гамільтоновим формалізмами та підходом Гамільтона-Якобі, основними методами з теорії малих коливань, володіти знаннями з динаміки твердого тіла та основ механіки суцільного середовища .

вміти: застосовувати знання теоретичної механіки для розв’язування задач теоретичної механіки, володіти апаратом теоретичної механіки та розв’язувати відповідні рівняння

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка (загальний курс фізики), необхідними також є знання з курсу “Вступ до теоретичної механіки”.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Механика. М.: “Наука”, 1988, 215 с.
 2. А. М. Федорченко. Теоретична механіка. Київ: “Вища школа”, 1975, 516 с.
 3. Д.тер Хаар. Основи гамильтоновой механики. М.: “Наука”, 1975, 223 с.
 4. Н. Н. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. М.: “Наука”, 1975, 574 с.
 5. Ю. Г. Павленко. Лекции по теоретической механике. М.: Изд. МГУ, 1991, 336с.
 6. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Гидродинамика. М.: “Наука”, 1986, 730с.
 7. Гаральд Іро. Класична Механіка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999, 464с.
 8. С. М. Єжов, М. В. Макарець, О. В. Романенко, Класична механіка, Київ: вид-во “Київський університет”, 2008, 480с.
 9. М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька та ін. Збірник задач з теоретичної механіки, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011, 68с.

Допоміжна

 1. Г. Голдстейн. Классическая механика. М.: “Наука”, 1975, 415 с.
 2. В. И. Арнольд, Математические методы классической механіки. М.: “Наука”, 1979, 432с.
 3. V. Jose, E. J. Saletan, Classical Dynamics: a contemporary approach, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998.

  Інформаційні ресурси

1.http://www.wikipedia.org

Матеріали

Методичне забезпечення

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма курсу, робоча навчальна програма, тексти лекцій і перелік задач для модульного контролю в електронному вигляді, тестові завдання для проведення іспиту, перелік теоретичних і практичних завдань для іспиту, збірник задач для практичних занять:

 1. М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька та ін. Збірник задач з теоретичної механіки, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011, 68с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму