Теоретична механіка і основи механіки cуцільних середовищ (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548ФзП-31(1), ФзП-31(2)
416доцент Стецко М. М.ФзФ-21(1), ФзФ-22(1)

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзП-31(1)
ФзП-31(2)

Опис навчальної дисципліни

Курс теоретична механіка є фундаментальним розділом основного курсу теоретичної фізики.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із макросвітом.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач теоретичної механіки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу

вміти: застосовувати знання теоретичної механіки для розв’язування задач теоретичної механіки, володіти апаратом теоретичної механіки та розв’язувати відповідні рівняння

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Механика. М.: “Наука”, 1988, 215 с.
 2. А. Ю. Глауберман, М. Т. Сеньків. Теоретична механіка. Львів, 1960, 220 с.
 3. А. М. Федорченко. Теоретична механіка. Київ: “Вища школа”, 1975, 516 с.
 4. Д.тер Хаар. Основи гамильтоновой механики. М.: “Наука”, 1975, 223 с.
 5. Н. Н. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. М.: “Наука”, 1975, 574 с.
 6. М. А. Айзерман. Классическая механика. М.: “Наука”, 1974, 367 с.
 7. Ю. Г. Павленко. Лекции по теоретической механике. М.: Изд. МГУ, 1991, 336с.
 8. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Гидродинамика. М.: “Наука”, 1986, 730с.
 9. Гаральд Іро. Класична Механіка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999, 464с.

Допоміжна

 1. Г. Голдстейн. Классическая механика. М.: “Наука”, 1975, 415 с.
 2. В. И. Арнольд, Математические методы классической механіки. М.: “Наука”, 1979, 432с.
 3. V. Jose, E. J. Saletan, Classical Dynamics: a contemporary approach, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998.

  Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org

Матеріали

Методичне забезпечення

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма курсу, робоча навчальна програма, тексти лекцій і перелік задач для модульного контролю в електронному вигляді, тестові завдання для проведення іспиту, перелік теоретичних і практичних завдань для іспиту, збірник задач для практичних занять:

 1. М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька та ін. Збірник задач з теоретичної механіки, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011, 68с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму