Теорія зоряних спектрів (Астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848професор Ваврух М. В.ФзА-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФзА-41Стельмах О. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Теорія зоряних спектрів” є одним з основних у підготовці фахівців з астрономії. Його завданням є вивчення основних методів і способів опису процесів взаємодії фотонів з мікрочастинками у фотосферах зір, опису процесу переносу випромінювання, врахування впливу різних факторів на формування профілів спектральних ліній, визначення їх основних параметрів, а також аналізу зоряних фотосфер.

Мета:
засвоєння методів теоретичного опису процесу переносу випромінювання в атмосферах зір, розрахунку контурів спектральних ліній, коефіцієнта поглинання та інших характеристик явища переносу випромінювання.

Завдання:
ознайомити студентів з основними елементарними процесами, що відбуваються у фотосферах зір, методами опису процесу переносу випромінювання, виведення рівнянь переносу як кінетичних рівнянь для фотонів, способами розрахунку і контролю основних характеристик процесу переносу випромінювання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати:
1. фізику процесів взаємодії фотонів з атомно-молекулярними об’єктами частково іонізованої плазми;
2. співвідношення квантової механіки, що визначають матричні елементи операторів фізичних величин та імовірності швидкостей переходів між квантовими станами, хвильові фунції та енергетичні рівні одно-, дво- та багатоелектронних атомних систем;
3. виведення кінетичних рівнянь для фотонів у наближенні одно- та двофотонних процесів;
4. розрахунок коефіцієнта поглинання, сталої загасання, сил осциляторів;
5. основні механізми розширення спектральних ліній;
6. основні механізми формування коефіцієнта неперервного поглинання;
7. вплив електричних і магнітних полів та турбулентних рухів у фотосфері зорі на форму спектральних ліній;
8. закономірності процесів іонізації у зоряних фотосферах;
9. способи визначення елементів профілів спектральних ліній.

Вміти:
1. розраховувати характеристики процесу перносу випромінювання як функції температури, хімічного складу та загальної густини речовини у фотосфері;
2. розраховувати профілі спектральних ліній при врахуванні впливу теплового руху, електричних та магнітних полів і взаємодії між частинками;
3. розраховувати рівноважні концентрації атомів, електронів та іонів у зоряних фотосферах різних спектральних класів і хімічного складу;
4. визначати внески основних механізмів у формування коефіцієнта неперервного поглинання Сонця та зір;
5. виконувати розрахунки поперечних перерізів процесів взаємодії фотонів з атомно- молекулярними системами.

Рекомендована література

Базова:
1. Аллер Л. Астрофизика. Т.1. М.: Мир, 1955.
2. Грей Д. Наблюдения и анализ звездных фотосфер. М.: Мир, 1978.
3. Аллен Х. Астрофизические величины. М.: Мир, 1972.
4. Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики. М.: Наука, 1967.
5. Ленг К. Астрофизические формулы. Том 1. М.: Мир, 1978.
6. Ленг К. Астрофизические формулы. Том 2. М.: Мир, 1978.
7. Э. Гибсон. Спокойное Солнце. М.: Мир, 1977.

Допоміжна:
1. Э.А. Гуртовенко, Р.И.Костык. Фраунгоферов спектр и система солнечных сил осцилляторов. К.: Наукова думка, 1989.
2. Moore C.E., Minnaert M.G.J, Houtgast J.. The Solar Spectrum 2935 Ǻ to 8770 Ǻ, National Bureau of Standards Monograph 61, 1961.

Інформаційні ресурси:
Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

Вакарчук І.О. Теорія зоряних спектрів. Київ: Наук. думка, 2002.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму